Ano ang matututuhan natin mula sa tribo ni Gad?

Ano ang matututuhan natin mula sa tribo ni Gad? SagotAng 12 tribo ng Israel, kung saan isa si Gad, ay pinangalanan para sa mga anak ni Jacob (o mga apo, sa mga kaso nina Efraim at Manases). Israel ang pangalan ng Diyos para kay Jacob (Genesis 32:22-30); samakatwid, ang pariralang mga anak ni Israel ay isang paraan ng pagtukoy sa mga inapo ni Jacob. Ang anak ni Jacob na si Gad ay isinilang sa Padan Aram sa alilang babae ng unang asawa ni Jacob, si Zilpa (Genesis 35:26). Nang basbasan ni Jacob ang kanyang 12 anak, sinabi niya, Si Gad ay sasalakayin ng isang pangkat ng mga mananakop, ngunit sasalakayin niya sila sa kanilang mga takong (Genesis 49:19). Nang maglaon, binasbasan ni Moises ang lipi ni Gad, na sinasabi, 'Pinagpala siya na nagpapalaki sa sakop ni Gad! Naninirahan doon si Gad na parang leon, pinupunit ang braso o ulo. Pinili niya ang pinakamagandang lupain para sa kanyang sarili; ang bahagi ng pinuno ay itinago para sa kanya. Nang magtipon ang mga pinuno ng bayan, tinupad niya ang matuwid na kalooban ng Panginoon, at ang kaniyang mga kahatulan tungkol sa Israel' (Deuteronomio 33:20-21).Ang tribo ni Gad ay isa sa tatlo (ang Ruben at kalahating tribo ni Manases ang iba pa) upang ipaglaban at pagkalooban ng mga lupain sa silangan ng Ilog Jordan, ang pintuang-daan patungo sa Lupang Pangako (Josue 12:6; 13:8- 13). Nang unang hilingin ni Gad at ng iba pang mga tribo ang lupaing ito sa labas ng Lupang Pangako, nagbabala si Moises na ang kanilang mga aksyon ay maaaring makapagpahina ng loob sa iba na kunin ang lupaing ibinigay ng Diyos, katulad ng nakakatakot na ulat ng sampung espiya apatnapung taon na ang nakalipas. Sinabi ng mga Rubenita at Gadita, Nais naming magtayo dito ng mga kulungan para sa aming mga alagang hayop at mga lungsod para sa aming mga kababaihan at mga bata. Ngunit tayo ay magsasandatahan para sa labanan at mauuna tayo sa mga Israelita hanggang sa madala natin sila sa kanilang lugar. Samantala ang ating mga kababaihan at mga bata ay maninirahan sa mga nakukutaang lungsod, para sa proteksyon mula sa mga naninirahan sa lupain. Hindi kami uuwi sa aming mga tahanan hangga't hindi natatanggap ng bawat isa sa mga Israelita ang kanilang mana. Hindi kami tatanggap ng anumang mana na kasama nila sa kabilang ibayo ng Jordan, sapagkat ang aming mana ay dumating sa amin sa silangang bahagi ng Jordan (Mga Bilang 32:16–19). Sumang-ayon si Moises: 'Pagkatapos ay sinabi ni Moises sa kanila, 'Kung gagawin ninyo ito-kung kayo ay mag-aarmas ng inyong sarili sa harap ng Panginoon para sa pakikipagdigma at kung kayong lahat na may sandata ay tatawid sa Jordan sa harap ng Panginoon hanggang sa mapalayas niya ang kanyang mga kaaway sa harap. sa kanya—kung magkagayo'y kapag ang lupain ay nasakop sa harap ng Panginoon, maaari kang bumalik at maging malaya sa iyong pananagutan sa Panginoon at sa Israel. At ang lupaing ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, ikaw ay magkasala laban sa Panginoon; at makatitiyak kang mahahanap ka ng iyong kasalanan' (Mga Bilang 32:20–23).

Ang mga tribo ay tapat sa kanilang pangako (Mga Bilang 32:25; Joshua 22:1–6). Pagbalik nila sa sariling lupain ay nagtayo sila ng altar. Ang ibang mga Israelita ay lumabas laban sa kanila, sa pag-aakalang sila'y naghimagsik laban sa Panginoon. Ngunit ang mga tribo ni Gad, Ruben, at kalahating tribo ni Manases ay tumawag sa Panginoon na nagsasabing alam Niya ang kanilang mga motibo at kung sila ay kumilos sa paghihimagsik o pagsuway hindi sila dapat palampasin. Sa katunayan, itinayo nila ang altar hindi para maghain kundi 'para maging saksi sa pagitan namin at ninyo at ng mga susunod na henerasyon, na sasambahin namin si Yahweh sa kanyang santuwaryo kasama ang aming mga handog na sinusunog, mga hain at mga handog para sa kapayapaan. At sa hinaharap, hindi masasabi ng iyong mga inapo sa amin, 'Wala kang bahagi sa Panginoon'' (Joshua 22:27). Kahit na ang mga tribo ay nanirahan sa kabilang panig ng Jordan, sila ay lubos na nakatuon sa pagsamba sa Diyos. Bahagi pa rin sila ng Israel at nais na hadlangan ang Ilog Jordan, isang makabuluhang heograpikal na hati sa pagitan ng Gad at ng karamihan ng iba pang mga tribo, mula sa espirituwal na paghahati sa bayan ng Diyos noon o sa mga susunod na henerasyon (Josue 22:10-34). At binigyan ng pangalan ng mga Rubenita at Gadita ang dambana: Isang Saksi sa Pagitan Natin—na ang Panginoon ay Diyos (Josue 22:34).Si Gad, kasama ang lahat ng iba pang hilagang tribo ng Israel, ay ipinatapon noong 722 BC (2 Hari 15:29 – 17:41). Ang espesipikong mga kalagayan ni Gad, na waring bunsod ng hindi katapatan ng kalahating tribo ng Manases sa Diyos, ay inilalarawan sa 1 Cronica 5:11-26.Nakikita natin sa tribo ni Gad ang katapatan sa Diyos at sa kanilang mga pangako sa iba. Marahil ang pinakamahalagang aral na natutuhan natin mula kay Gad (at sa lahat ng iba pang tribo) ay kilalanin ang pangangailangan para sa ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Inutusan ng Diyos si Moises na paalalahanan ang mga Israelita na maingat na sundin ang mga tuntunin ng tipan na ito, upang ikaw ay umunlad sa lahat ng iyong gagawin (Deuteronomio 29:9). Tiyakin ninyong walang lalaki o babae, angkan o tribo sa inyo ngayon na ang puso ay tumalikod sa Panginoon nating Diyos upang yumaon at sumamba sa mga diyos ng mga bansang iyon; siguraduhing walang ugat sa inyo na magbubunga ng gayong mapait na lason (Deuteronomio 29:18).

Top