Ano ang matututuhan natin mula sa tribo ni Dan?

Ano ang matututuhan natin mula sa tribo ni Dan? SagotAng tribo ni Dan ay ang grupo ng mga tao na nagmula sa ikalimang anak ni Jacob, si Dan. Si Jacob ay may labindalawang anak na lalaki na naging mga patriyarka ng labindalawang tribo ng Israel. Ang kasaysayan ng tribo ni Dan ay lalong nakapagtuturo sa atin dahil naglalaman ito ng maraming halimbawa ng hilig ng mga tao na sundin ang relihiyong gawa ng tao kaysa sa pananampalataya sa Bibliya sa Diyos. Ito ay ganap na salungat sa mga Kasulatan na nagtuturo sa atin na walang sinuman ang ipahahayag na matuwid sa kanyang paningin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan (Roma 3:20) at kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ang Diyos (Hebreo 11:6).Habang ang mga Israelita ay pumasok sa lupain ng Canaan, sa pamamagitan ng palabunutan, ang ilang mga lugar ng teritoryo ay itinalaga sa bawat tribo. Ang tribo ni Dan ay binigyan ng isang bahagi ng lupain na mas maliit kaysa sa iba pang mga gawad ng lupa ngunit mataba at mayroon ding hangganan sa Dagat Mediteraneo kung saan mayroong pangingisda at komersiyo na magagamit nila.

Gayunpaman, hindi kailanman ganap na nasakop ng tribo ni Dan ang lugar na ito bilang resulta ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Totoo rin ito sa iba pang mga tribo, dahil ang mga unang kabanata ng aklat ng Mga Hukom ay malinaw na nagtuturo, at humantong sa isang panahon sa panahon ng mga Hukom kung saan sinabi, Noong mga araw na iyon ay walang hari sa Israel; ginawa ng bawat isa kung ano ang tama sa kanyang sariling mga mata. Isinalaysay sa Mga Hukom 18:1–31 ang kuwento ng mga tao ni Dan na nahulog sa idolatriya. Hindi rin nila nagustuhan ang kanilang teritoryo, kaya nagpadala sila ng mga espiya upang maghanap ng mas magandang lugar. Sa hilaga, nalaman ng ilang kinatawan ni Dan ang isang lugar kung saan nakatira ang isang mapayapang grupo ng mga tao. Kinuha ng tribo ni Dan ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay at nilipol ang mga tao sa lupaing iyon upang mailipat nila ang buong tribo sa isang rehiyon na malapit sa mga pinagmumulan ng Ilog Jordan, sa timog lamang ng kasalukuyang Lebanon. Doon nila itinatag ang kanilang pangunahing lungsod at tinawag itong Dan.Nang maglaon sa kasaysayan ng mga Hebreo, nahati ang kaharian pagkatapos ng paghahari ni Solomon. Nahati ang kaharian sa sampung tribo ng Israel sa hilaga at dalawa sa timog ng Juda. Ang mga tao ni Dan ay nasa hilagang kaharian ng Israel. Nalaman natin sa I Mga Hari 12:25–33 na si Haring Jeroboam ay natakot na ang mga naninirahan sa kanyang kaharian sa hilaga ay bababa pa rin sa katimugang kaharian upang sumamba sa Jerusalem, dahil doon matatagpuan ang templo na pinahintulutan ng Diyos. . Kaya nagtayo si Jeroboam ng dalawang karagdagang altar para sambahin ng mga tao ng kanyang bansa. Nagtatag siya ng pagsamba sa timog sa Bethel at sa hilaga sa Dan. Nagtayo siya ng ginintuang guya sa bawat lokasyon at nagpasimula ng mga espesyal na araw at piging kung kailan nagkikita ang mga tao. Nakalulungkot, ang gawa ng tao na pagsamba na ito sa Dan ay naging isa sa pangmatagalang pamana nito.Sa ngayon, maraming tao ang sumusunod sa iba't ibang relihiyong gawa ng tao at kumbinsido na ang lahat ng paraan ay patungo sa Diyos. Sa kasamaang palad, ang mga grupong ito ay sumusunod sa mga paraan ng tribo ni Dan. Sinasabi sa atin ng Kawikaan 16:25 na may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas nito ay ang daan ng kamatayan. Itinuro ni Jesus na ang daan patungo sa Diyos ay tiyak nang sabihin Niya, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan Ko (Juan 14:6). Itinuturo ng Juan 3:36 na ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; at ang hindi sumasampalataya sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay nananatili sa kaniya. Ang matuto mula sa mga pagkakamali ni Dan ay ang pagsamba sa Diyos ng Bibliya lamang at mamuhay para sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.

Top