Ano ang magagawa ko kapag wala akong nararamdamang pagmamahal sa Diyos?

Ano ang magagawa ko kapag wala akong nararamdamang pagmamahal sa Diyos? SagotUna, isang mahalagang tanong: ipinanganak ka ba muli? Nagtiwala ka ba sa Panginoong Hesukristo para sa iyong kaligtasan? Kung gayon, wala na ang alitan sa pagitan mo at ng iyong Maylalang, at pumasok ka sa isang ligtas at mapagmahal na kaugnayan sa Diyos. Kung wala kang pananampalataya kay Kristo, wala kang kaugnayan sa Diyos (Juan 14:6).Ang mga damdamin ay dumarating at nawawala, at maaaring hindi mo laging nararamdaman ang pagmamahal sa Diyos. Ang mga puso ay madalas na lumalamig, at kahit na ang pinaka-naaapoy na mga Kristiyano ay maaaring makipagpunyagi sa pagpapanatili ng kanilang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Ang iglesya sa Efeso ay kinailangang pagsabihan ni Kristo: Tinalikuran mo ang pag-ibig na mayroon ka noong una (Pahayag 2:4). Ang kakulangan ng damdamin ng pag-ibig, gayunpaman, ay hindi nangangahulugan na ang relasyon ay natapos na. Hindi nagbabago ang Diyos; Panay ang pagmamahal niya.

Kung gaano man ito ka-cliché, huwag sumuko! Alamin na mahal ka ng Diyos at ninanais na magkaroon ka ng masagana at mapayapang buhay ayon sa mga parameter ng Kanyang kalooban. Ang Diyos ay isang mapagmahal, mahabagin na Ama na tumitingin sa iyo nang may dakilang pagmamahal. Inilalarawan ng Second Corinthians 1:3 ang Diyos bilang Ama ng habag at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Mahal ka Niya at nais Niyang tulungan ka sa pagsubok na panahon na ito ng pakiramdam na nawalay sa Kanya.Ang ating relasyon sa Diyos ay nakabatay sa pag-ibig. Siya minamahal sa atin at isinugo ang Kanyang Anak (Juan 3:16), at ang ating tugon sa Kanyang pag-ibig ay mahalin Siya bilang kapalit (1 Juan 4:19) at paglingkuran Siya. Hindi paglilingkod dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahal sa Kanya at kung sino Siya. Ang kalooban ng Diyos ay hindi na ibigay natin ang ating mga sarili nang may pag-aatubili o napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay na masaya (2 Corinto 9:7). Kaya paano ka magiging masayang nagbibigay na nagbibigay ng iyong puso nang malaya sa Diyos?Pagnilayan ang iyong paglalakad hanggang ngayonDapat bang maging mainit at malabo ang mga Kristiyano sa Diyos sa lahat ng oras? Hindi. Lahat tayo ay may mga lambak at disyerto sa ating paglalakad at nararamdaman ang lahat ng uri ng emosyon sa iba't ibang punto ng ating buhay—tulad ng ginagawa natin sa ibang mga relasyon. Sa muling pag-alab ng iyong pagmamahal sa Diyos, magsimula sa pinakasimula. Pag-isipan kung saan at paano nagsimula ang iyong paglalakad kasama Siya. Kailan ka naligtas? Bakit ka naligtas? Ano ang naramdaman mo noong una mong matuklasan kung sino ang Diyos? Paano ipinakilala ni Jesus ang Kanyang sarili sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay mula noon? Anong mga bagay sa buhay ang dinanas ng Diyos sa iyo? Isaalang-alang ang mga nakaraang tagumpay (1 Samuel 7:12) at ang mga panahong nadama mo ang matinding pagnanais at pananabik sa Diyos sa iyong buhay.

Magdasal

Gumugol ng ilang oras na may kalidad sa Diyos. Kilalanin Siya nang higit pa. Ang makilala Siya ay ibigin Siya. Hilingin sa Diyos na dagdagan ang iyong pagnanais para sa Kanya. Hilingin sa Kanya na puspusin ka ng Kanyang Espiritu at pasiglahin ang iyong pagpapahalaga sa Kanyang pagkatao. Patuloy na magpasakop sa Banal na Espiritu at aminin sa Diyos na hindi mo malalampasan ang mga pakikibakang ito sa iyong sarili—walang sinuman sa atin ang makakaya. Kapag humihingi tayo ng Kanyang tulong, lagi Niya tayong dinirinig! Sinasabi sa Awit 18:6, Sa aking kagipitan ay tumawag ako sa Panginoon; Humingi ako ng tulong sa aking Diyos. Mula sa kanyang templo narinig niya ang aking tinig; ang aking daing ay dumating sa harap niya, sa kanyang mga tainga.

Basahin ang Kasulatan

Sa mga panahong wala kang nararamdaman sa Diyos, nakakatulong na basahin ang Kanyang Salita upang matandaan kung paano Siya nararamdaman tungkol sa ikaw . Maghukay sa Banal na Kasulatan hangga't maaari habang nakikitungo sa mga damdaming ito ng kawalang-interes. Ang Salita ng Diyos ay tunay na ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas (Awit 119:105). Subukang magbasa ng isang salmo sa isang araw. Ang aklat ng Mga Awit ay lubhang nakapagpapatibay-loob at may maraming mga panalangin na maaari mong talagang makilala, dahil sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Nasa Salita na inihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili at ang Kanyang kalooban para sa iyo.

Humingi ng Kristiyanong pagpapayo

Ito ay lalong mahalaga kung ikaw ay nagagalit o nagagalit sa Diyos sa ilang kadahilanan. Mahirap makaramdam ng pagmamahal sa isang tao habang galit ka sa kanya. Kung may problema sa galit, gaano katagal mo na itong naramdaman? Maaari mo bang iugnay ang iyong mga damdamin sa isang partikular na sitwasyon? May nakakatulong ba na mapawi ang iyong damdamin o pansamantalang baguhin ang iyong pang-unawa? Makakatulong sa iyo ang pagpapayo sa Bibliya na harapin ang mga partikular na isyu. Sa pamamagitan ng proseso ng pagpapagaling, na ginagabayan ng isang pastor o ibang tagapayo, dapat mong palayain ang galit at sakit, at ang iyong pang-unawa sa Diyos ay dapat magbago para sa mas mahusay.

Maghanap ng isang makadiyos na tagapagturo

Tiyak, may isang taong kilala mo na nagmamahal sa Panginoon at kitang-kita ang kagalakan bilang Kristiyano. Hilingin sa taong ito na makipagkita sa iyo nang regular. Magkasama ng oras, mag-aral ng Bibliya nang sama-sama, manalangin nang sama-sama. Magtanong tungkol sa espirituwal na lakad ng iyong mentor at kung paano mo mas mamahalin ang Panginoon. Maaaring hikayatin ka ng kaibigang ito sa iyong paglalakbay.

Isaksak sa iyong lokal na simbahan

Nilalayon ng Diyos na ang buhay Kristiyano ay isabuhay nang sama-sama. Kaya nga tinawag Niya ang simbahan na katawan ni Kristo (Roma 12:5). Maraming pagkakataon na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong simbahan at maraming tao na maaaring magpayo, sumuporta, at magpalakas ng loob sa iyo.

Patuloy kang mamahalin ng Diyos! Dalangin ko na ikaw, na nakaugat at matatag sa pag-ibig, ay magkaroon ng kapangyarihan, kasama ng lahat ng mga banal na tao ng Panginoon, na maunawaan kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo, at malaman ang pag-ibig na ito na higit sa kaalaman—na mapupuspos kayo hanggang sa sukat ng buong kapuspusan ng Diyos (Efeso 3:17–19).Top