Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa pagmumura?

Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa pagmumura?

Mayroong ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagmumura, ngunit ang pinakakaraniwang binabanggit ay ang Mateo 5:37, na nagsasabing 'Hayaan lamang na ang iyong 'Oo' ay 'Oo,' at ang iyong 'Hindi,' 'Hindi'; anuman sa kabila nito ay nagmumula sa masama.' Ang talatang ito ay karaniwang binibigyang kahulugan na ang mga Kristiyano ay hindi dapat gumamit ng kabastusan. Bagama't tiyak na may mga argumento sa Bibliya laban sa pagmumura, mahalagang tandaan na naglalaman din ang Bibliya ng maraming halimbawa ng mga taong gumagamit ng kabastusan. Sa katunayan, si Jesus mismo ay gumamit ng kalapastanganan sa kahit isang pagkakataon (tingnan ang Mateo 12:34). Kaya't kahit na maaaring piliin ng ilang Kristiyano na iwasan ang pagmumura, hindi naman kasalanan na gawin ito. Sa huli, nasa bawat indibidwal na magpasya kung ano ang pinaniniwalaan nilang angkop na wika para sa kanilang sarili.

Sagot

Efeso 4:29
Huwag lumabas sa inyong mga bibig ang masasamang salita, kundi ang mabuti sa ikatitibay, ayon sa pagkakataon, upang magbigay ng biyaya sa mga nakikinig.

Efeso 5:4-5
Huwag magkaroon ng karumihan o kamangmangan na pananalita o bastos na biro, na wala sa lugar, ngunit sa halip ay magkaroon ng pasasalamat. Sapagka't matitiyak mo ito, na ang bawa't makikiapid, o marumi, o sakim (iyon ay, isang sumasamba sa diyus-diyosan), ay walang mana sa kaharian ni Cristo at ng Dios.

Santiago 5:12
Ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag kayong manumpa, maging sa langit, o sa lupa, o sa anumang iba pang sumpa, ngunit hayaan ang inyong oo ay oo at ang inyong hindi ay hindi, upang hindi kayo mahulog sa ilalim ng paghatol.Mateo 5:33-37
Muli ninyong narinig na sinabi sa mga sinaunang tao, ‘Huwag kang susumpa ng kasinungalingan, kundi tutuparin mo sa Panginoon ang iyong isinumpa.’ Ngunit sinasabi ko sa iyo, Huwag kang manumpa sa anumang paraan, maging sa pamamagitan ng langit, sapagkat ito ang trono ng Diyos, o ng lupa, sapagkat ito ang kanyang tuntungan, o ng Jerusalem, sapagkat ito ang lunsod ng dakilang Hari. At huwag kang manumpa sa pamamagitan ng iyong ulo, sapagkat hindi mo mapapaputi o maiitim ang isang buhok. Hayaan ang iyong sasabihin ay 'Oo' o 'Hindi'; anumang higit pa rito ay nagmumula sa kasamaan.

Mateo 12:36
Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, sasagutin ng mga tao ang bawat salitang walang ingat na kanilang sinasalita,

Lucas 6:45
Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti sa mabuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay gumagawa ng masama mula sa kanyang masamang kayamanan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig.

Exodo 20:7
Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang kasalanan ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan.

1 Corinto 3:16
Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo?

Colosas 3:8
Ngunit ngayon ay dapat mong alisin ang lahat ng ito: galit, poot, masamang hangarin, paninirang-puri, at mahalay na salita mula sa iyong bibig.

Efeso 5:4
Huwag magkaroon ng karumihan o kamangmangan na pananalita o bastos na biro, na wala sa lugar, ngunit sa halip ay magkaroon ng pasasalamat.

Oseas 4:2
May pagmumura, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya; sinisira nila ang lahat ng hangganan, at ang pagdanak ng dugo ay kasunod ng pagdanak ng dugo.

Santiago 3:10
Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpapala at pagsumpa. Mga kapatid ko, hindi dapat ganito ang mga bagay na ito.

Santiago 1:26
Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay relihiyoso at hindi pinipigilan ang kanyang dila ngunit dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang halaga.

Kawikaan 18:21
Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang mga umiibig dito ay kakain ng mga bunga nito.

1 Pedro 3:10
Sapagka't ang sinumang nagnanais na umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay ingatan niya ang kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi sa pagsasalita ng panlilinlang;'

2 Timoteo 2:16
Ngunit iwasan ang walang galang na daldal, sapagkat ito ay magdadala sa mga tao sa higit at higit na kasamaan,

Colosas 4:6
Hayaan ang iyong pananalita na laging maging mapagbigay, na tinimplahan ng asin, upang malaman mo kung paano mo dapat sagutin ang bawat tao.

Lucas 6:28
Pagpalain ang mga sumusumpa sa iyo, ipanalangin ang mga umaabuso sa iyo.

Santiago 4:7
Pasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo, at tatakas siya sa inyo.

Mateo 15:11
Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig; ito ay nagpaparumi sa isang tao.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top