Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa mga sakripisyo?

Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa mga sakripisyo?

Pagdating sa paggawa ng mga sakripisyo, ang Bibliya ay puno ng mga talata na maaaring magbigay ng patnubay. Ang ilang mahahalagang sipi na dapat isaalang-alang ay kinabibilangan ng Genesis 22:1-19, kung saan handang isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak sa kahilingan ng Diyos; Levitico 1:1-17, na nagdedetalye ng iba't ibang uri ng mga hain na katanggap-tanggap sa Diyos; at Filipos 2:5-11, na nagsasabi kung paano inalis ni Jesus ang kanyang sarili at isinakripisyo ang kanyang sariling buhay para sa ating kapakinabangan. Sa pangkalahatan, ipinakikita ng mga talatang ito na ang anumang pagkilos ng pagtanggi sa sarili o pagsuko ng isang bagay na mahalaga ay maituturing na isang sakripisyo. Kaya't tinawag man tayong ibigay ang ating oras, ari-arian, o maging ang ating buhay, tandaan natin na ang Diyos ay laging karapat-dapat sa ating pinakamahusay.

Sagot

Roma 12:1
Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay, banal at kaayaaya sa Diyos, na siyang inyong espirituwal na pagsamba.

Awit 51:17
Ang mga sakripisyo ng Diyos ay isang bagbag na espiritu; isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, hindi mo hahamakin.

Hebreo 13:15
Sa pamamagitan niya, patuloy tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos, samakatuwid nga, ang bunga ng mga labi na kumikilala sa kaniyang pangalan.Efeso 5:2
At lumakad sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, isang mabangong handog at hain sa Diyos.

Filipos 4:18
Natanggap ko na ang buong bayad, at higit pa. Ako ay lubos na nasangkapan, na tinanggap kay Epafrodito ang mga kaloob na inyong ipinadala, isang mabangong handog, isang hain na kaayaaya at nakalulugod sa Dios.

Filipos 3:7
Ngunit anuman ang pakinabang ko, itinuring kong kawalan alang-alang kay Kristo.

1 Pedro 2:5
Kayo mismo ay tulad ng mga batong buhay na itinatayo bilang isang espirituwal na bahay, upang maging isang banal na pagkasaserdote, upang maghandog ng mga espirituwal na hain na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.

Hebreo 13:15-17
Sa pamamagitan niya, patuloy tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos, samakatuwid nga, ang bunga ng mga labi na kumikilala sa kaniyang pangalan. Huwag mong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi ng kung ano ang mayroon ka, sapagkat ang gayong mga sakripisyo ay nakalulugod sa Diyos. Sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakop sa kanila, sapagkat sila ay nagbabantay sa inyong mga kaluluwa, bilang sila ang magbibigay ng pananagutan. Hayaang gawin nila ito nang may kagalakan at hindi nang may pagdaing, sapagkat iyon ay walang pakinabang sa iyo.

Juan 3:16
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Awit 116:17
Ihahandog ko sa iyo ang hain ng pasasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.

2 Pedro 3:9
Ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kaniyang pangako na gaya ng inaakala ng iba na kabagalan, kundi matiyaga sa inyo, na hindi nagnanais na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay umabot sa pagsisisi.

Hebreo 3:6
Ngunit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ay kaniyang bahay kung talagang pinanghahawakan natin ang ating pagtitiwala at ang ating pagmamapuri sa ating pag-asa.

Oseas 6:6
Sapagka't pagibig ang aking ninanais, at hindi hain, ang pagkakilala sa Dios kay sa mga handog na susunugin.

Awit 27:6
At ngayo'y matataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko, at ako'y maghahandog sa kaniyang tolda ng mga hain na may hiyawan ng kagalakan; Ako'y aawit at aawit sa Panginoon.

Deuteronomio 18:10
Hindi masusumpungan sa iyo ang sinumang magsusunog ng kanyang anak na lalaki o babae bilang handog, sinumang nagsasagawa ng panghuhula, o nanghuhula, o nagpapaliwanag ng mga tanda, o isang mangkukulam.

Deuteronomio 12:31
Huwag mong sasambahin ang Panginoon mong Diyos sa ganoong paraan, sapagkat ang bawat kasuklam-suklam na bagay na kinasusuklaman ng Panginoon ay ginawa nila para sa kanilang mga diyos, sapagkat sinusunog pa nga nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy para sa kanilang mga diyos.

1 Juan 2:2
Siya ang pangpalubag-loob para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa ating mga kasalanan kundi pati na rin para sa mga kasalanan ng buong mundo.

Roma 12:1-2
Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay, banal at kaayaaya sa Diyos, na siyang inyong espirituwal na pagsamba. Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang sa pamamagitan ng pagsubok ay inyong mabatid kung ano ang kalooban ng Dios, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at ganap.

Roma 6:2
Walang kinalaman! Paano tayo na namatay sa kasalanan ay mabubuhay pa rin dito?

Juan 6:47
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan.

Hebreo 10:11-12
At ang bawat pari ay nakatayo araw-araw sa kanyang paglilingkod, paulit-ulit na naghahandog ng parehong mga hain, na hindi kailanman makapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang si Kristo ay naghandog magpakailanman ng isang hain para sa mga kasalanan, siya ay naupo sa kanan ng Diyos,

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top