Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa pananagutan?

Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa pananagutan?

Mayroong ilang mga talata sa Bibliya na nagsasabi tungkol sa responsibilidad. Halimbawa, sa Genesis 1:28, sinabi ng Diyos sa sangkatauhan na 'Magpalaanakin at magpakarami at punuin ang lupa at supilin ito.' Ito ay isang malinaw na direktiba mula sa Diyos tungkol sa ating responsibilidad na pangalagaan ang mundong ibinigay Niya sa atin. Sa Mateo 5:13-16, binanggit ni Jesus kung paano tayo responsable sa pagiging asin at liwanag sa mundo. Dapat tayong maging positibong impluwensya sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Sa Lucas 12:48, sinabi ni Jesus na 'kung kanino binigyan ng marami, marami ang hihingin.' Ito ay isang malakas na pahayag tungkol sa ating responsibilidad na gamitin ang ating mga kaloob at talento para sa kabutihan. Ilan lamang ito sa maraming talata sa Bibliya na nagsasabi tungkol sa ating pananagutan sa ating sarili, sa iba, at sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong mamuhay nang responsable sa lahat ng bahagi ng ating buhay.

Sagot

Galacia 6:5
Para sa bawat isa ay kailangang pasanin ang kanyang sariling pasan.

1 Timoteo 5:8
Ngunit kung ang sinuman ay hindi naglalaan para sa kanyang mga kamag-anak, at lalo na sa mga miyembro ng kanyang sambahayan, siya ay tumanggi sa pananampalataya at mas masahol pa kaysa sa isang hindi mananampalataya.

1 Corinto 3:8
Siya na nagtatanim at siyang nagdidilig ay iisa, at bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang kabayaran ayon sa kaniyang paggawa.Kawikaan 22:6
Sanayin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran; kahit matanda na siya ay hindi niya ito hihiwalayan.

Roma 12:6-8
Sa pagkakaroon ng mga kaloob na iba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin, gamitin natin ang mga ito: kung hula, ayon sa ating pananampalataya; kung paglilingkod, sa ating paglilingkod; ang nagtuturo, sa kanyang pagtuturo; ang nagpapayo, sa kaniyang pangaral; ang nag-aambag, sa kabutihang-loob; ang namumuno, nang may sigasig; ang gumagawa ng mga gawa ng awa, nang may kagalakan.

Ezekiel 18:20
Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanyang sarili, at ang kasamaan ng masama ay mapapasa kanyang sarili.

Lucas 12:47-48
At ang aliping iyon na alam ang kalooban ng kanyang panginoon ngunit hindi naghanda o kumilos ayon sa kanyang kalooban, ay tatanggap ng matinding palo. Ngunit ang hindi nakakaalam, at nakagawa ng nararapat na paluin, ay tatanggap ng mahinang palo. Ang bawa't isa na pinagkalooban ng marami, sa kaniya'y marami ang hihingin, at sa kaniya na pinagkatiwalaan nila ng marami, ay hihingi sila ng higit pa.

Lucas 16:10
Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kakaunti ay hindi rin tapat sa marami.

Mateo 12:37
Sapagka't sa iyong mga salita ay aariing-ganap ka, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka.

Santiago 4:7
Pasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo, at tatakas siya sa inyo.

Colosas 3:23
Anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang buong puso, gaya ng para sa Panginoon at hindi para sa mga tao,

Kawikaan 6:6
Pumunta ka sa langgam, Oh tamad; isaalang-alang ang kanyang mga lakad, at maging pantas.

Roma 14:1
Kung tungkol sa mahina sa pananampalataya, tanggapin mo siya, ngunit huwag makipagtalo sa mga opinyon.

Santiago 4:17
Kaya't ang sinumang nakakaalam ng tamang gawin at hindi nagagawa, para sa kanya ito ay kasalanan.

2 Corinto 5:10
Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang humarap sa luklukan ng paghatol ni Cristo, upang ang bawat isa ay tumanggap ng nararapat sa kaniyang ginawa sa katawan, maging mabuti o masama.

1 Corinto 13:11
Noong bata ako, parang bata akong nagsasalita, parang bata ang iniisip ko, parang bata akong nangangatuwiran. Noong naging lalaki ako, tinalikuran ko na ang childish ways.

Juan 12:48
Ang tumatanggi sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay may hukom; ang salitang aking sinalita ay hahatol sa kanya sa huling araw.

Lucas 12:48
Ngunit ang hindi nakakaalam, at nakagawa ng nararapat na paluin, ay tatanggap ng mahinang palo. Ang bawa't isa na pinagkalooban ng marami, sa kaniya'y marami ang hihingin, at sa kaniya na pinagkatiwalaan nila ng marami, ay hihingi sila ng higit pa.

Roma 14:12
Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng pananagutan tungkol sa kanyang sarili sa Diyos.

Galacia 6:7
Huwag kayong padaya.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top