Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtubos?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtubos?

Ang Bibliya ay puno ng mga talata tungkol sa pagtubos. Sa Lumang Tipan, makikita natin ang mga talata tungkol sa pagtubos ng Diyos sa kanyang mga tao mula sa pagkaalipin sa Ehipto at mula sa pagkatapon sa Babylon. Sa Bagong Tipan, makikita natin ang mga talata tungkol sa pagtubos sa atin ni Hesus mula sa ating pagiging makasalanan. Ang pagtubos ay isang pangunahing tema sa Bibliya dahil ito ay isang pangunahing bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang pagtubos ay isang proseso kung saan tayo ay naligtas mula sa mga kahihinatnan ng ating pagiging makasalanan. Ito ay isang gawa ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, kung saan inaalis niya ang ating mga kasalanan at binibigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, kung saan binayaran niya ang halaga ng ating mga kasalanan. Kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at bumaling kay Kristo nang may pananampalataya, tayo ay tinubos at binigyan ng bagong buhay. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang pagtubos ay magagamit ng lahat ng naniniwala kay Kristo. 'Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan' (Juan 3:16). 'Datapuwa't ang lahat ng tumanggap sa kaniya, sa kanila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y sa mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan' (Juan 1:12). Kung magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya kay Cristo, ikaw ay matutubos at bibigyan ng buhay na walang hanggan.

Sagot

Efeso 1:7
Sa kanya ay mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga pagsalangsang, ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya,

Colosas 1:14
Na sa kaniya ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan.

Galacia 2:20
Ako ay napako sa krus kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin.Tito 2:14
Na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo mula sa lahat ng kalikuan at upang linisin para sa kanyang sarili ang isang bayan para sa kanyang sariling pag-aari na masigasig sa mabubuting gawa.

Colosas 1:20-22
At sa pamamagitan niya ay ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, maging sa lupa o sa langit, na gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. At kayo, na dati'y hiwalay at mabangis sa pag-iisip, na gumagawa ng mga masasamang gawa, ay nakipagkasundo na siya sa kaniyang katawang-tao sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan, upang kayo'y maiharap na banal at walang kapintasan at walang kapintasan sa harap niya,

Awit 111:9
Nagpadala siya ng pagtubos sa kanyang bayan; iniutos niya ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kahanga-hanga ang kanyang pangalan!

1 Pedro 1:18-19
Yamang nalalaman na kayo ay tinubos mula sa walang kabuluhang mga paraan na minana sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira gaya ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, na gaya ng sa korderong walang dungis o dungis.

Awit 130:7
O Israel, umasa ka sa Panginoon! Sapagka't sa Panginoon ay may tapat na pag-ibig, at sa kaniya'y may saganang pagtubos.

1 Corinto 6:20
Sapagkat ikaw ay binili sa isang presyo. Kaya luwalhatiin ang Diyos sa iyong katawan.

1 Corinto 1:30
At dahil sa kanya kayo ay na kay Cristo Jesus, na naging karunungan sa atin mula sa Diyos, katuwiran at pagpapakabanal at pagtubos,

Roma 3:24-26
At inaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang biyaya bilang isang kaloob, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus, na siyang iniharap ng Dios bilang pangpalubag-loob sa pamamagitan ng kaniyang dugo, upang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay upang ipakita ang katuwiran ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay pinalampas niya ang mga dating kasalanan. Ito ay upang ipakita ang kanyang katuwiran sa kasalukuyang panahon, upang siya ay maging makatarungan at ang nagpapawalang-sala sa may pananampalataya kay Jesus.

1 Juan 3:16
Sa pamamagitan nito nalalaman natin ang pag-ibig, na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, at nararapat nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid.

Isaias 44:22
Aking pinawi ang iyong mga pagsalangsang na parang ulap, at ang iyong mga kasalanan ay parang ulap; bumalik ka sa akin, sapagkat tinubos kita.

Hebreo 9:12
Siya ay pumasok minsan magpakailanman sa mga banal na dako, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga guya kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, sa gayo'y tinitiyak ang walang-hanggang pagtubos.

Awit 107:2
Hayaang sabihin ng mga tinubos ng Panginoon, na kanyang tinubos mula sa kabagabagan.

Juan 3:16
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Roma 10:10
Sapagka't sa pamamagitan ng puso ang isa ay sumasampalataya at inaaring ganap, at sa pamamagitan ng bibig ang isa ay nagpapahayag at naliligtas.

Galacia 3:13
Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin—sapagka't nasusulat, Sumpain ang bawa't ibinitin sa puno—

Galacia 4:5
Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang tayo ay tumanggap ng pag-aampon bilang mga anak.

Hebreo 9:15
Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay makatanggap ng ipinangakong mana na walang hanggan, dahil ang isang kamatayan ay nangyari na tumubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang na ginawa sa ilalim ng unang tipan.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top