Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa kalikasan?

Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa kalikasan?

Ang Bibliya ay puno ng mga talata tungkol sa kalikasan, mula sa kuwento ng paglikha sa Genesis hanggang sa pagtuturo ni Jesus tungkol sa mga liryo sa parang. Narito ang ilang mga talata na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa natural na mundo at ang ating responsibilidad na pangalagaan ito. Sa Genesis, mababasa natin kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at nakita na ito ay mabuti. Nilalang niya ang mga tao upang maging mga tagapangasiwa ng kanyang nilikha, at tinawag tayong pangalagaan ito. Sinasabi ng Awit 19:1-4, 'Ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos; ipinahahayag ng langit ang kanyang gawa. Araw-araw ay nagbubuhos sila ng pananalita; gabi-gabi ay naghahayag sila ng kaalaman. Wala silang pananalita, wala silang ginagamit na salita; walang naririnig na tunog mula sa kanila. Gayon ma'y lumalabas ang kanilang tinig sa buong lupa, ang kanilang mga salita ay hanggang sa mga dulo ng sanglibutan.' Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang kalikasan ay hindi makapagsalita, ito ay nagpapakita pa rin ng kaluwalhatian ng Diyos. Dapat nating pangalagaan ang kalikasan upang makita din ng iba ang gawa ng Diyos. Madalas gumamit si Jesus ng mga metapora ng kalikasan sa kanyang pagtuturo. Sa Mateo 6:26, sinabi niya, 'Tingnan mo ang mga ibon sa himpapawid; hindi sila naghahasik o nag-aani o nag-iimbak sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong makalangit na Ama.' Ipinapakita nito sa atin na hindi natin kailangang mag-alala kung ano ang ating kakainin o iinumin dahil ang Diyos ay mag-iingat sa atin tulad ng pag-aalaga niya sa mga ibon. Dapat tayong magtiwala sa kanya na maglalaan para sa atin. Ang isa pang metapora ng kalikasan ni Jesus ay matatagpuan sa Lucas 12:24: 'Isipin ninyo ang mga uwak: Hindi sila naghahasik o umaani, wala silang kamalig o kamalig; ngunit pinakakain sila ng Diyos.' Itinuturo sa atin ng talatang ito na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa materyal na mga bagay dahil ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan tulad ng paglalaan niya sa mga uwak. Dapat tayong tumuon sa pagmamahal sa Diyos at sa halip ay mahalin ang iba.

Sagot

Job 12:7-10
Ngunit tanungin mo ang mga hayop, at tuturuan ka nila; ang mga ibon sa himpapawid, at kanilang sasabihin sa iyo; o ang mga palumpong ng lupa, at sila ay magtuturo sa iyo; at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sino sa lahat ng ito ang hindi nakakaalam na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng buong sangkatauhan.

Awit 145:5
Sa maluwalhating karilagan ng iyong kamahalan, at sa iyong mga kamangha-manghang gawa, ako ay magbubulay-bulay.

Awit 96:11-12
Magsaya ang langit, at magalak ang lupa; umuungal ang dagat, at ang lahat ng laman nito; hayaang magbunyi ang parang, at lahat ng naririto! Kung magkagayo'y magsisiawit sa kagalakan ang lahat ng puno sa gubatIsaias 55:12
Sapagka't kayo'y lalabas na may kagalakan at aakayin sa kapayapaan; ang mga bundok at ang mga burol sa harap mo ay sasalang sa pag-awit, at lahat ng mga puno sa parang ay magpapalakpak ng kanilang mga kamay.

Eclesiastes 3:11
Ginawa niyang maganda ang lahat sa tamang panahon. Isa pa, inilagay niya ang kawalang-hanggan sa puso ng tao, ngunit upang hindi niya malaman kung ano ang ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas.

Awit 69:34
Purihin siya ng langit at lupa, ng mga dagat at lahat ng gumagalaw sa kanila.

Nehemias 9:6
Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ginawa mo ang langit, ang langit ng mga langit, ng lahat ng natatanaw nito, ang lupa at ang lahat na naririto, ang mga dagat at ang lahat na nasa kanila; at iniingatan mo silang lahat; at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo.

Awit 8:3-4
Kapag tinitingnan ko ang iyong langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin, na iyong inilagay sa dako, ano ang tao na iyong inaalala siya, at ang anak ng tao na iyong pinangangalagaan?

Awit 102:25
Noong unang panahon ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay.

Isaias 40:8
Ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman.

Roma 8:19-22
Sapagka't ang sangnilikha ay naghihintay na may pananabik sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagka't ang sangnilikha ay napasailalim sa walang kabuluhan, hindi sa kusa, kundi dahil sa nagpasakop dito, sa pag-asa na ang nilalang mismo ay palalayain mula sa pagkaalipin nito sa kabulukan at magtamo ng kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat alam natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang humahagulgol sa sakit ng panganganak hanggang ngayon.

Genesis 1:10
Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na Lupa, at ang tubig na natipon ay tinawag niyang Dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti.

Awit 118:23
Ito ay gawa ng Panginoon; ito ay kahanga-hanga sa ating mga mata.

Mateo 6:28-30
At bakit ka nababalisa tungkol sa pananamit? Masdan ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong tumutubo ang mga ito: hindi sila nagpapagal o nagsusumikap man, gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, maging si Salomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakagayak na gaya ng isa sa mga ito. Datapuwa't kung dinaramtan ng Dios ng gayon ang damo sa parang, na ngayon ay nabubuhay at bukas ay itatapon sa kalan, hindi ba kayo lalong dadamitan niya, O kayong kakaunti ang pananampalataya?

Awit 19:1
Sa choirmaster. Isang Awit ni David. Ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang langit sa itaas ay nagpapahayag ng kanyang mga gawa.

Apocalipsis 4:11
Karapat-dapat ka, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan ng iyong kalooban sila ay nabuhay at nalikha.

Roma 1:19-20
Sapagkat kung ano ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila, sapagkat ito ay ipinakita ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang kanyang di-nakikitang mga katangian, samakatuwid nga, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan, ay malinaw na nakikita, mula nang likhain ang mundo, sa mga bagay na ginawa. Kaya wala silang dahilan.

Santiago 3:7
Sapagkat ang bawat uri ng hayop at ibon, ng reptilya at nilalang sa dagat, ay maaaring paamuin at napaamo ng sangkatauhan,

1 Timoteo 4:4
Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, at walang dapat itakwil kung ito ay tinatanggap na may pasasalamat,

Gawa 4:24
At nang marinig nila ito, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga tinig sa Diyos, at sinabi, Soberanong Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa kanila,'

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top