Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa suwerte?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa suwerte?

Sa Bibliya, may ilang mga talata na maaaring ipakahulugan na tungkol sa suwerte. Halimbawa, sa Kawikaan 16:33, sinasabi nito 'Ang palabunutan ay inihagis sa kandungan, ngunit ang bawat desisyon nito ay mula sa Panginoon.' Ito ay makikita bilang kahulugan na bagaman ang swerte ay maaaring tila isang random na bagay, ang Diyos ay talagang may kontrol sa lahat. Ang isa pang talata na maaaring makita bilang tungkol sa suwerte ay ang Awit 37:4-5, na nagsasabing 'Matuwa ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon; magtiwala ka sa kanya at gagawin niya ito: Paliwanagin niya ang iyong katuwiran na parang bukang-liwayway, ang katarungan ng iyong usapin ay parang araw sa katanghalian.' Tila sinasabi ng talatang ito na kung magtitiwala tayo sa Diyos, may magagandang mangyayari sa atin. Kaya, habang may mga talata na maaaring bigyang-kahulugan bilang tungkol sa swerte, lahat sila sa huli ay tumutukoy sa Diyos na may kontrol sa lahat.

Sagot

Kawikaan 16:33
Ang palabunutan ay inihagis sa kandungan, ngunit ang bawat desisyon nito ay mula sa Panginoon.

Santiago 1:17
Ang bawa't mabuting kaloob at bawa't sakdal na kaloob ay mula sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago o anino dahil sa pagbabago.

Eclesiastes 9:11
Muli kong nakita na sa ilalim ng araw ang takbuhan ay hindi sa matulin, ni ang pakikipaglaban sa malakas, ni ang tinapay sa marurunong, ni ang kayamanan sa matatalino, ni ang lingap sa may kaalaman, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat.Kawikaan 16:9
Ang puso ng tao ay nagpaplano ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtatatag ng kaniyang mga hakbang.

Roma 8:28-30
At alam natin na para sa mga umiibig sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti, para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagka't yaong mga una pa niyang nakilala ay itinalaga rin niya na maging kawangis ng kaniyang Anak, upang siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay tinawag din niya, at yaong mga tinawag niya ay inaring-ganap din niya, at niluwalhati rin niya ang mga inaring-ganap.

Isaias 46:9-10
Alalahanin mo ang mga dating bagay noong una; sapagkat Ako ay Diyos, at wala nang iba; Ako ang Diyos, at walang katulad ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula sa sinaunang panahon ng mga bagay na hindi pa nagagawa, na nagsasabi, ‘Ang aking payo ay mananatili, at aking tutuparin ang lahat ng aking layunin,’

Awit 115:3
Ang ating Diyos ay nasa langit; ginagawa niya lahat ng gusto niya.

Lucas 1:37
Sapagkat walang imposible sa Diyos.

2 Timoteo 1:7
Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng espiritung hindi ng takot kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at pagpipigil sa sarili.

Efeso 1:11
Sa kaniya tayo ay nagtamo ng mana, na itinalaga nang una pa ayon sa layunin niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kaniyang kalooban,

Kawikaan 3:5
Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan.

Awit 37:4
Magalak ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso.

Roma 8:28
At alam natin na para sa mga umiibig sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti, para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin.

Filipos 4:13
Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.

Isaias 41:10
Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo; huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos; Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay.

Colosas 3:23
Anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang buong puso, gaya ng para sa Panginoon at hindi para sa mga tao,

Juan 14:6
Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko.

Mateo 4:7
Sinabi sa kanya ni Jesus, Nasusulat muli, 'Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos.'

Eclesiastes 9:11-12
Muli kong nakita na sa ilalim ng araw ang takbuhan ay hindi sa matulin, ni ang pakikipaglaban sa malakas, ni ang tinapay sa marurunong, ni ang kayamanan sa matatalino, ni ang lingap sa may kaalaman, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi alam ng tao ang kanyang oras. Gaya ng mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at gaya ng mga ibon na nahuhuli sa silo, gayon ang mga anak ng tao ay nasisilo sa masamang panahon, na biglang nahuhulog sa kanila.

Deuteronomio 8:18
Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang pagtibayin niya ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga ninuno, gaya ng sa araw na ito.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top