Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtataksil?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtataksil?

Maraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa pagtataksil, at malinaw na ang Diyos ay hindi tagahanga ng ganitong pag-uugali. Sa katunayan, nilinaw Niya na kinamumuhian Niya ito. Sa Lumang Tipan, makikita natin na ang Diyos ay labis na nagalit sa mga Israelita nang sila ay hindi tapat sa Kanya. Patuloy silang bumaling sa ibang mga diyos at sumasamba sa kanila sa halip na maging tapat sa iisang tunay na Diyos. Ito ay humantong sa galit ng Diyos na ibinuhos sa kanila nang paulit-ulit. Sa Bagong Tipan, makikita natin na napakalinaw ni Hesus tungkol sa Kanyang damdamin sa pagtataksil din. Sinabi niya sa Mateo 5:27-28 na ang sinumang tumingin sa isang babae na may masamang hangarin ay nangalunya na sa kanya sa kanyang puso. Ito ay nagpapakita sa atin na kahit na hindi tayo pisikal na kumilos ayon sa ating mga pagnanasa, sila ay kasalanan pa rin kung hindi ito naaayon sa nais ng Diyos para sa atin. Nakikita rin natin sa 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10 na sinasabi sa atin ni Pablo na ang mga nakikipagtalik na imoral ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang medyo malinaw na indikasyon kung ano ang nararamdaman ng Diyos tungkol sa pagtataksil.

Sagot

Hebreo 13:4
Igalang ng lahat ang pag-aasawa, at ang higaan ng kasal ay walang dungis, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya.

Exodo 20:14
Huwag kang mangangalunya.

Kawikaan 6:32
Siya na nangangalunya ay walang bait; ang gumagawa nito ay sinisira ang kanyang sarili.Mateo 19:9
At sinasabi ko sa inyo: sinumang humiwalay sa kanyang asawa, maliban sa pakikiapid, at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya.

Mateo 5:27-28
Narinig ninyo na sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae nang may mahalay na layunin ay nangalunya na sa kanya sa kanyang puso.'

1 Corinto 6:18
Tumakas mula sa sekswal na imoralidad. Ang bawat iba pang kasalanang ginagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang taong nakikipagtalik ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan.

Levitico 20:10
Kung ang isang lalaki ay nangalunya sa asawa ng kaniyang kapuwa, ang mangangalunya at ang mangangalunya ay tiyak na papatayin.

Lucas 16:18
Ang sinumang humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at siya na nagpakasal sa babaeng hiniwalayan ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya.

Deuteronomio 22:22
Kung ang isang lalake ay masumpungang sumiping sa asawa ng ibang lalake, silang dalawa ay mamamatay, ang lalakeng sumiping sa babae, at ang babae. Sa gayo'y iyong aalisin ang kasamaan sa Israel.

1 Corinto 6:9-10
O hindi ba ninyo alam na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga sumasamba sa diyus-diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking nagsasagawa ng homoseksuwalidad, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga manlalait, ni ang mga manloloko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.

Galacia 5:19
Ngayon ang mga gawa ng laman ay maliwanag: pakikiapid, karumihan, kahalayan,

1 Corinto 10:13
Walang tuksong dumating sa iyo na hindi karaniwan sa tao. Ang Diyos ay tapat, at hindi niya hahayaang matukso kayo nang higit sa inyong makakaya, ngunit kasama ng tukso ay ibibigay din niya ang paraan ng pagtakas, upang ito ay inyong matiis.

Mateo 5:31-32
Sinabi rin, ‘Sinuman ang humiwalay sa kaniyang asawa, ay bigyan niya siya ng katibayan ng paghihiwalay.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang humiwalay sa kaniyang asawa, maliban sa dahilan ng pakikiapid, ay nagpapakasala sa kaniya ng pangangalunya, at sinumang mag-asawa ng isang ang babaeng diborsiyado ay nangangalunya.'

Santiago 4:17
Kaya't ang sinumang nakakaalam ng tamang gawin at hindi nagagawa, para sa kanya ito ay kasalanan.

Malakias 2:16
Sapagka't ang lalaking hindi umiibig sa kaniyang asawa, kundi hinihiwalayan siya, sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel, ay tinatakpan ng karahasan ang kaniyang damit, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili sa inyong espiritu, at huwag kayong maging walang pananampalataya.

Jeremias 3:8
Nakita niya na para sa lahat ng pangangalunya ng walang pananampalatayang iyon, ang Israel, ay pinaalis ko siya na may kautusan ng diborsiyo. Gayon ma'y hindi natakot ang kaniyang taksil na kapatid na si Juda, kundi siya rin ay yumaon at nagpatutot.

Mateo 15:19
Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi ng kasinungalingan, paninirang-puri.

Marcos 10:11-12
At sinabi niya sa kanila, Ang sinumang humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa kanya, at kung hiwalayan niya ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya.

Ezekiel 23:37
Sapagka't sila'y nangalunya, at ang dugo ay nasa kanilang mga kamay. Sa pamamagitan ng kanilang mga diyus-diyosan sila ay nangalunya, at kanilang inihandog sa kanila bilang pagkain ang mga anak na kanilang ipinanganak sa akin.

1 Juan 1:9
Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top