Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa mga unang bunga?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa mga unang bunga?

Pagdating sa Bibliya, maraming mga talata na nagsasabi tungkol sa mga unang bunga. Sa pangkalahatan, ang mga unang bunga ay tumutukoy sa ani ng unang ani ng panahon. Ang termino ay ginagamit din sa espirituwal na kahulugan, na tumutukoy sa mga iniligtas ng Diyos. Narito ang ilang mga talata na nagsasalita tungkol sa mga unang bunga: Levitico 23:10-14 - Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagka kayo ay pumasok sa lupain na aking ibibigay sa inyo, at inyong anihin ang aanihin, ay magdadala nga kayo ng isang bigkis ng mga unang bunga ng ang inyong aanihin sa saserdote: At kaniyang iwawagayway ang bigkis sa harap ng Panginoon, upang tanggapin sa inyo: sa kinabukasan pagkatapos ng sabbath ay iwawagayway ng saserdote. At inyong ihahandog sa araw na yaon na inyong inalog ang bigkis ng isang korderong lalake ng unang taon na walang kapintasan, na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang kaniyang handog na harina ay harina na hinaluan ng langis, isang omer para sa isang kordero: at kaniyang itutuwid, at papatayin na pinakahandog dahil sa kasalanan sa hapon. At kaniyang dadalhin ang kaniyang alay sa mga anak ni Aaron na mga saserdote; at siya'y kukuha roon ng kaniyang dakot na harina mula sa kaniyang alay, at susunugin sa ibabaw ng dambana na pinakaalaala sa pakikibahagi niyaon kahit isang omer sa isang kordero. Ang talatang ito mula sa Levitico ay nagsasalita tungkol sa pagdadala ng isang bigkis ng trigo bilang handog sa Diyos. Ito ay dapat gawin sa araw pagkatapos ng Sabbath sa panahon ng pag-aani. Ang mga tangkay ng trigo ay dapat iwagayway sa harap ng Diyos bilang isang gawa ng pagsamba. Pagkatapos, isang tupa ang ihahain bilang bahagi ng pagsamba na ito.

Sagot

Roma 8:29
Sapagka't yaong mga una pa niyang nakilala ay itinalaga rin niya na maging kawangis ng kaniyang Anak, upang siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid.

Roma 8:23
At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayo mismo, na may mga unang bunga ng Espiritu, ay humahagulgol sa loob habang naghihintay na may pananabik sa pag-aampon bilang mga anak, ang pagtubos ng ating mga katawan.

Kawikaan 3:9-10
Parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani; kung magkagayon ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana, at ang iyong mga sisidlan ay mapupuno ng alak.1 Corinto 15:20
Ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga natutulog.

Juan 14:6
Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko.

Santiago 1:18
Sa kanyang sariling kalooban ay ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga ng kanyang mga nilalang.

2 Corinto 9:7
Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya sa kanyang puso, hindi nag-aatubili o sa ilalim ng pagpilit, sapagkat mahal ng Diyos ang isang masayang nagbibigay.

1 Corinto 15:22-23
Sapagka't kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Ngunit ang bawat isa sa kanyang sariling pagkakasunud-sunod: si Kristo ang unang bunga, pagkatapos ay sa kanyang pagdating ang mga na kay Cristo.

Juan 20:17
Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama; ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila, ‘Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.’

Juan 11:25
Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya,'

Mateo 6:33
Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.

Levitico 27:30
Ang bawa't ikasangpung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng mga puno, ay sa Panginoon; ito ay banal sa Panginoon.

Exodo 34:22
Ipagdiwang ninyo ang Pista ng mga Sanlinggo, ang mga unang bunga ng pag-aani ng trigo, at ang Pista ng Pagtitipon sa pagtatapos ng taon.

Exodo 23:19
Ang pinakamainam sa mga unang bunga ng iyong lupa ay dadalhin mo sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong pakuluan ang batang kambing sa gatas ng ina nito.

Exodo 23:16
Ipangingilin mo ang Pista ng Pag-aani, ng mga unang bunga ng iyong paggawa, ng iyong itinanim sa bukid. Iyong ipangilin ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon, pagka iyong tinitipon mula sa bukid ang bunga ng iyong paggawa.

Apocalipsis 14:4
Ito ang mga hindi nadungisan ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila ay mga birhen. Ito ang mga sumusunod sa Kordero saan man siya pumunta. Ang mga ito ay tinubos mula sa sangkatauhan bilang mga unang bunga para sa Diyos at sa Kordero,

Apocalipsis 1:18
At ang buhay. Namatay ako, at narito, nabubuhay ako magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng Kamatayan at Hades.

Filipos 3:20-21
Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, at mula rito ay naghihintay tayo ng isang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesu-Kristo, na magbabago sa ating mababang katawan upang maging katulad ng kaniyang maluwalhating katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang nagbibigay-daan sa kaniya upang mapasakop ang lahat ng bagay sa kaniyang sarili.

1 Corinto 15:26
Ang huling kaaway na pupuksain ay ang kamatayan.

Hebreo 12:23
At sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit, at sa Dios, na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga matuwid na ginawang sakdal,

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top