Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa kasiyahan?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa kasiyahan?

Pagdating sa paghahanap ng kasiyahan sa buhay, may ilang mga lugar na mas magandang tingnan kaysa sa Bibliya. Tutal, ang Bibliya ay puno ng mga talata na makatutulong sa atin na magkaroon ng kapayapaan at kasiyahan sa ating buhay, anuman ang ating mga kalagayan. Narito ang ilan lamang sa maraming mga talata sa Bibliya tungkol sa kasiyahan na magagamit mo upang matulungan kang makahanap ng higit pang kasiyahan sa iyong buhay: Mga Taga-Filipos 4:11-13 - “Hindi sa sinasabi ko ang pagiging nangangailangan, sapagkat natuto akong maging kontento sa anumang kalagayan ko. Marunong akong magpakababa, at marunong akong sumagana. Sa anumang sitwasyon, natutunan ko ang sikreto ng pagharap sa kasaganaan at gutom, kasaganaan at pangangailangan. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.” Kawikaan 15:16-17 - “Mas mabuti ang kaunti na may takot sa Panginoon kaysa sa malaking kayamanan na may kasamang kaguluhan. Mas mabuti ang hapunan ng mga halamang gamot kung saan ang pag-ibig ay higit kaysa pinatabang baka na may kasamang poot.' Eclesiastes 5:10 - “Ang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, ni ang umiibig sa kayamanan sa kaniyang kinikita; ito rin ay walang kabuluhan.” Mateo 6:25-34 - “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi baga ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid: hindi sila naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon sa mga kamalig, gayon ma'y pinakakain sila ng inyong Ama sa langit... At gayon ma'y huwag ninyong hanapin kung ano ang inyong kakainin at kung ano ang inyong iinumin... mabalisa tungkol sa bukas... Kaya't huwag mabalisa tungkol sa bukas... sapagka't ang bukas ay mabalisa para sa kaniyang sarili..'

Sagot

Filipos 4:11-13
Hindi sa sinasabi ko ang pagiging nangangailangan, dahil natuto akong maging kontento sa anumang sitwasyon ko. Marunong akong magpakababa, at marunong akong sumagana. Sa anumang sitwasyon, natutunan ko ang sikreto ng pagharap sa kasaganaan at gutom, kasaganaan at pangangailangan. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.

Hebreo 13:5
Panatilihin ang iyong buhay na malaya sa pag-ibig sa pera, at maging kontento sa kung ano ang mayroon ka, sapagkat sinabi niya, Hindi kita iiwan ni pababayaan man.

1 Timoteo 6:6-8
Ngayon ay may malaking pakinabang sa kabanalan na may kasiyahan, sapagka't wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at hindi tayo maaaring kumuha ng anuman sa sanglibutan. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, sa mga ito tayo ay magiging kontento.Lucas 12:15
At sinabi niya sa kanila, Mangagingat kayo, at mangagingat kayo laban sa lahat ng kasakiman, sapagka't ang buhay ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kaniyang mga pag-aari.

Mateo 6:33
Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.

1 Timoteo 6:6
Ngayon ay may malaking pakinabang sa kabanalan na may kasiyahan,

Filipos 4:19
At ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.

2 Corinto 12:10
Para sa kapakanan ni Kristo, kung gayon, kontento na ako sa mga kahinaan, mga insulto, mga paghihirap, mga pag-uusig, at mga kapahamakan. Sapagkat kapag ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas.

Awit 37:3-5
Magtiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; manirahan sa lupain at kaibiganin ang katapatan. Magalak ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon; magtiwala ka sa kanya, at kikilos siya.

Isaias 26:3
Pinananatili mo siya sa perpektong kapayapaan na ang isip ay nananatili sa iyo, dahil siya ay nagtitiwala sa iyo.

1 Corinto 7:17
Hayaan lamang na ang bawat tao ay mamuno sa buhay na itinalaga sa kanya ng Panginoon, at kung saan siya tinawag ng Diyos. Ito ang aking tuntunin sa lahat ng mga simbahan.

Filipos 4:11-12
Hindi sa sinasabi ko ang pagiging nangangailangan, dahil natuto akong maging kontento sa anumang sitwasyon ko. Marunong akong magpakababa, at marunong akong sumagana. Sa anumang sitwasyon, natutunan ko ang sikreto ng pagharap sa kasaganaan at gutom, kasaganaan at pangangailangan.

Kawikaan 30:8-9
Ilayo mo sa akin ang kasinungalingan at kasinungalingan; huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan; pakainin mo ako ng pagkaing kailangan para sa akin, baka ako'y mabusog at ikaila ka, at sabihin, Sino ang Panginoon? o baka ako ay dukha at magnakaw at lapastanganin ang pangalan ng aking Diyos.

Mateo 6:25
Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi baga ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit?

Kawikaan 16:8
Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran kaysa malaking kita na may kasamaan ng kawalan ng katarungan.

Kawikaan 28:25
Ang taong sakim ay nag-uudyok ng alitan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay yayaman.

1 Timoteo 6:17-19
Kung tungkol sa mga mayayaman sa kasalukuyang panahon, atasan mo sila na huwag maging palalo, ni ilagak ang kanilang pag-asa sa kawalan ng katiyakan ng mga kayamanan, kundi sa Diyos, na saganang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay upang matamasa. Dapat silang gumawa ng mabuti, yumaman sa mabubuting gawa, maging bukas-palad at handang magbahagi, sa gayo'y mag-imbak ng kayamanan para sa kanilang sarili bilang isang mabuting pundasyon para sa hinaharap, upang mahawakan nila ang tunay na buhay.

1 Timoteo 6:10-11
Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa pamamagitan ng pananabik na ito na ang ilan ay nalihis sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming paghihirap. Ngunit tungkol sa iyo, O tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Itaguyod ang katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, katatagan, kahinahunan.

Awit 23:1
Isang Awit ni David. Ang Panginoon ang aking pastol; Hindi ko gugustuhin.

Awit 37:16
Mas mabuti ang maliit na mayroon ang matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top