Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtatapat?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtatapat?

Ang pagtatapat ay isang mahalagang gawa ng pagsisisi at pagsisisi. Ito ay isang paraan ng paghingi ng kapatawaran at paglilinis mula sa Diyos. Ang Bibliya ay maraming sinasabi tungkol sa pag-amin, kapwa sa mga tuntunin kung bakit dapat nating ikumpisal ang ating mga kasalanan, at kung paano ang pag-amin ay maaaring humantong sa kapatawaran at pagbabago. Sa 1 Juan 1:9 ay sinabihan tayo na 'kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan.' Itinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pagtatapat sa proseso ng paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung walang pagtatapat, walang kapatawaran. Ito ay dahil ang pag-amin ay isang pagkilala sa ating maling gawain, at isang pagpapahayag ng ating pagnanais na talikuran ito. Ito ay isang mahalagang bahagi ng tunay na pagsisisi. Sa Santiago 5:16 ay sinabihan tayo na 'ipahayagin ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa, at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo'y gumaling.' Binibigyang-diin ng talatang ito ang kapangyarihan ng pagkumpisal hindi lamang sa mga tuntunin ng ating kaugnayan sa Diyos, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng ating relasyon sa iba. Kapag ipinagtapat natin ang ating mga kasalanan sa iba, maaari itong magbukas ng pinto para sa pagpapagaling sa mga relasyong iyon. Maaari rin itong magbigay ng pananagutan at makakatulong sa atin na maiwasan ang tukso sa hinaharap. Ilan lamang ito sa maraming talata sa Bibliya tungkol sa pagtatapat. Sa pangkalahatan, ang mensahe ay malinaw: ang pagtatapat ay mahalaga para sa paghingi ng kapatawaran at pagbabago mula sa Diyos. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano

Sagot

1 Juan 1:9
Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan.

Santiago 5:16
Kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking kapangyarihan habang ito ay gumagana.

Kawikaan 28:13
Ang sinumang nagkukubli ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi uunlad, ngunit siya na nagpapahayag at tumalikod sa mga ito ay magtatamo ng awa.Roma 10:9-11
Sapagkat, kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagka't sa pamamagitan ng puso ang isa ay sumasampalataya at inaaring ganap, at sa pamamagitan ng bibig ang isa ay nagpapahayag at naliligtas. Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, Ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya.

Mateo 10:33
Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit.

1 Juan 4:2
Sa pamamagitan nito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay mula sa Dios,

Juan 20:23
Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ng sinuman, sila ay pinatatawad sa kanila; kung ipinagkait mo ang kapatawaran sa sinuman, ito ay ipinagkait.

1 Juan 4:15
Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa Diyos.

Roma 10:10
Sapagka't sa pamamagitan ng puso ang isa ay sumasampalataya at inaaring ganap, at sa pamamagitan ng bibig ang isa ay nagpapahayag at naliligtas.

Mateo 7:21-23
Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yaon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan, at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at nagsagawa ng maraming makapangyarihang gawa sa iyong pangalan? At kung magkagayo'y aking ipapahayag sa kanila, Kailanma'y hindi ko kayo nakilala; lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.

Lucas 12:8
At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng Anak ng Tao sa harap ng mga anghel ng Dios,

Awit 32:5-6
Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at hindi ko tinakpan ang aking kasamaan; Aking sinabi, Aking ipahahayag ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon, at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. (Selah) Kaya't ang bawa't banal ay mag-alay ng panalangin sa iyo sa panahon na ikaw ay masusumpungan; Tunay na sa lagaslas ng malalaking tubig, hindi nila maaabot siya.

1 Juan 4:3
At ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag kay Hesus ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng anticristo, na narinig ninyong darating at ngayon ay nasa mundo na.

Roma 10:9-10
Sapagkat, kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagka't sa pamamagitan ng puso ang isa ay sumasampalataya at inaaring ganap, at sa pamamagitan ng bibig ang isa ay nagpapahayag at naliligtas.

Tito 3:5
Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa nating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang sariling awa, sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagong-buhay at pagpapanibago ng Espiritu Santo,

Gawa 2:38
At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo.'

Awit 44:21
Hindi ba ito matutuklasan ng Diyos? Dahil alam niya ang mga lihim ng puso.

1 Juan 2:4
Ang sinumang nagsasabing kilala ko siya ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya,

1 Juan 1:6
Kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa kanya habang tayo ay lumalakad sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling at hindi nagsasagawa ng katotohanan.

2 Pedro 3:9
Ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kaniyang pangako na gaya ng inaakala ng iba na kabagalan, kundi matiyaga sa inyo, na hindi nagnanais na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay umabot sa pagsisisi.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top