Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa kahirapan?

Ano ang ilang talata sa Bibliya tungkol sa kahirapan?

Kapag mahirap ang buhay, saan ka tutungo? Para sa maraming tao, ang Bibliya ay pinagmumulan ng kaaliwan at lakas. Narito ang ilan sa mga pinakasikat na talata sa Bibliya tungkol sa kahirapan. 'Isipin ninyong lubos na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging may sapat na gulang at ganap, na walang anumang pagkukulang.' - Santiago 1:2-4 'Mapalad ang nagtitiyaga sa ilalim ng pagsubok sapagkat, nang makayanan ang pagsubok, ang taong iyon ay tatanggap ng korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya.' - Santiago 1:12 'Magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas.' - Filipos 4:13 'Sa mundong ito magkakaroon ka ng problema. Ngunit lakasan mo ang loob! Nagtagumpay ako sa mundo.' - Juan 16:33

Sagot

2 Corinto 4:8-9
Kami ay napighati sa lahat ng paraan, ngunit hindi nadudurog; nalilito, ngunit hindi natulak sa kawalan ng pag-asa; inuusig, ngunit hindi pinabayaan; sinaktan, ngunit hindi nawasak;

1 Pedro 5:10
At pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos ng lahat ng biyaya, na tumawag sa inyo tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, ang siyang magpapanumbalik, magpapatibay, magpapalakas, at magpapatatag sa inyo.

Kawikaan 24:10
Kung ikaw ay himatayin sa araw ng kahirapan, ang iyong lakas ay maliit.Filipos 4:12-13
Marunong akong magpakababa, at marunong akong sumagana. Sa anumang sitwasyon, natutunan ko ang sikreto ng pagharap sa kasaganaan at gutom, kasaganaan at pangangailangan. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.

2 Corinto 12:9
Ngunit sinabi niya sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't ipagyayabang ko ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Cristo ay manahan sa akin.

Santiago 1:2-4
Ibilang ninyong buong kagalakan, mga kapatid, kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. At hayaang magkaroon ng ganap na epekto ang katatagan, upang kayo ay maging sakdal at ganap, na walang kulang.

Josue 1:9
Hindi ba kita inutusan? Maging malakas at matapang. Huwag kang matakot, at huwag kang manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta.

Kawikaan 3:4-6
Kaya't makakatagpo ka ng pabor at mabuting tagumpay sa paningin ng Diyos at ng tao. Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas.

Roma 8:28
At alam natin na para sa mga umiibig sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti, para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin.

1 Pedro 5:8
Maging matino ang pag-iisip; maging maingat. Ang inyong kalaban na diyablo ay gumagala na parang leong umuungal, naghahanap ng masisila.

2 Cronica 15:7
Pero ikaw, lakasan mo ang loob! Huwag hayaang manghina ang iyong mga kamay, sapagkat ang iyong gawa ay gagantimpalaan.

Apocalipsis 21:4
At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, o ng pagtangis, o ng kirot pa man, sapagka't ang mga dating bagay ay lumipas na.

Roma 12:2
Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang sa pamamagitan ng pagsubok ay inyong mabatid kung ano ang kalooban ng Dios, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at ganap.

1 Pedro 4:12-13
Mga minamahal, huwag kang magtaka sa maapoy na pagsubok pagdating sa iyo upang subukin ka, na para bang may kakaibang nangyayari sa iyo. Ngunit magalak kayo habang nakikibahagi kayo sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo rin ay magalak at magalak kapag ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag.

Santiago 1:12
Mapalad ang taong nananatiling matatag sa ilalim ng pagsubok, sapagkat kapag nakayanan na niya ang pagsubok ay tatanggap siya ng putong ng buhay, na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.

Awit 34:19
Marami ang mga kapighatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito.

Kawikaan 3:4-5
Kaya't makakatagpo ka ng pabor at mabuting tagumpay sa paningin ng Diyos at ng tao. Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan.

2 Corinto 1:4
Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang ating maaliw ang mga nasa anomang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwan na kung saan tayo mismo ay inaaliw ng Diyos.

Roma 5:1-5
Kaya nga, dahil inaring-ganap na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa pamamagitan niya ay nagkaroon din tayo ng pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na ating kinatatayuan, at tayo ay nagagalak sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Higit pa riyan, tayo ay nagagalak sa ating mga pagdurusa, sa pagkaalam na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagkatao, at ang pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi nagpapahiya sa atin, sapagka't ang pag-ibig ng Dios ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.

Isaias 45:7
Gumagawa ako ng liwanag at lumilikha ng kadiliman, gumagawa ako ng kagalingan at lumilikha ng kapahamakan, Ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito.

Maliban kung iba ang binanggit, lahat ng mga talata sa Bibliya ay mula sa The Holy Bible, English Standard Version Copyright 2001 ng Crossway Bibles, isang ministeryo sa paglalathala ng Good News Publishers.

Espesyal na salamat sa OpenBible.info para sa datos sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya.Top