Ano ang pitong dispensasyon?

Ano ang pitong dispensasyon? SagotAng dispensasyonalismo ay isang paraan ng pagbibigay-kahulugan sa kasaysayan na naghahati sa gawain at layunin ng Diyos sa sangkatauhan sa iba't ibang yugto ng panahon. Karaniwan, mayroong pitong dispensasyon na natukoy, bagaman ang ilang mga teologo ay naniniwala na mayroong siyam. Ang iba ay nagbibilang ng kaunti sa tatlo o kasing dami ng tatlumpu't pitong dispensasyon. Sa artikulong ito, lilimitahan natin ang ating sarili sa pitong pangunahing dispensasyon na matatagpuan sa Banal na Kasulatan.Ang unang dispensasyon ay tinatawag na Dispensasyon ng Kawalang-kasalanan (Genesis 1:28-30 at 2:15-17). Saklaw ng dispensasyong ito ang panahon nina Adan at Eva sa Halamanan ng Eden. Sa dispensasyong ito, ang mga utos ng Diyos ay (1) punan ang lupa ng mga bata, (2) supilin ang lupa, (3) magkaroon ng kapangyarihan sa mga hayop, (4) alagaan ang hardin, at (5) umiwas sa pagkain ng bunga ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nagbabala ang Diyos tungkol sa kaparusahan ng pisikal at espirituwal na kamatayan para sa pagsuway. Ang dispensasyong ito ay panandalian lamang at natapos sa pamamagitan ng pagsuway nina Adan at Eva sa pagkain ng ipinagbabawal na prutas at sa pagpapaalis sa kanila sa hardin.

Ang pangalawang dispensasyon ay tinatawag na Dispensasyon ng Konsensya, at tumagal ito ng mga 1,656 na taon mula sa panahon ng pagpapalayas kina Adan at Eva mula sa hardin hanggang sa baha (Genesis 3:8–8:22). Ang dispensasyong ito ay nagpapakita kung ano ang gagawin ng sangkatauhan kung ipaubaya sa kanyang sariling kagustuhan at budhi, na nadungisan ng minanang kalikasan ng kasalanan. Ang limang pangunahing aspeto ng dispensasyong ito ay 1) isang sumpa sa ahas, 2) isang pagbabago sa pagkababae at panganganak, 3) isang sumpa sa kalikasan, 4) ang pagpapataw ng mahirap na trabaho sa sangkatauhan upang makagawa ng pagkain, at 5) ang pangako ni Kristo bilang binhi na dudurog sa ulo ng ahas (Satanas).Ang ikatlong dispensasyon ay ang Dispensasyon ng Pamahalaan ng Tao, na nagsimula sa Genesis 8. Sinira ng Diyos ang buhay sa lupa sa pamamagitan ng baha, nagligtas lamang ng isang pamilya upang muling simulan ang sangkatauhan. Ginawa ng Diyos ang mga sumusunod na pangako at utos kay Noe at sa kanyang pamilya:1. Hindi na muling susumpain ng Diyos ang lupa.


2. Si Noe at ang pamilya ay dapat lagyang muli ng mga tao ang mundo.
3. Sila ay magkakaroon ng kapangyarihan sa mga nilikhang hayop.
4. Pinapayagan silang kumain ng karne.
5. Ang batas ng parusang kamatayan ay itinatag.
6. Hindi na magkakaroon ng isa pang pagbaha sa buong mundo.
7. Ang tanda ng pangako ng Diyos ay ang bahaghari.

Ang mga inapo ni Noe ay hindi nagkalat at napuno ang mundo gaya ng iniutos ng Diyos, kaya nabigo ang kanilang responsibilidad sa dispensasyong ito. Mga 325 taon pagkatapos ng baha, ang mga naninirahan sa lupa ay nagsimulang magtayo ng isang tore, isang malaking monumento sa kanilang pagkakaisa at pagmamalaki (Genesis 11:7-9). Pinahinto ng Diyos ang pagtatayo, lumikha ng iba't ibang wika at ipinatupad ang Kanyang utos na punuin ang mundo. Ang resulta ay ang pag-usbong ng iba't ibang bansa at kultura. Mula noon, naging totoo na ang mga pamahalaan ng tao.

Ang ikaapat na dispensasyon, na tinatawag na Dispensasyon ng Pangako, ay nagsimula sa pagtawag kay Abraham, nagpatuloy sa buhay ng mga patriyarka, at nagtapos sa Pag-alis ng mga Judio mula sa Ehipto, isang panahon na humigit-kumulang 430 taon. Sa panahon ng dispensasyong ito, binuo ng Diyos ang isang dakilang bansa na Kanyang pinili bilang Kanyang mga tao (Genesis 12:1–Exodo 19:25).

Ang pangunahing pangako sa panahon ng Dispensasyon ng Pangako ay ang Abrahamic Covenant. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto ng walang kundisyong tipan na iyon:

1. Mula kay Abraham ay magmumula ang isang dakilang bansa na pagpapalain ng Diyos ng natural at espirituwal na kaunlaran.
2. Gagawin ng Diyos na dakila ang pangalan ni Abraham.
3. Pagpalain ng Diyos ang mga nagpapala sa mga inapo ni Abraham at isumpa ang mga sumusumpa sa kanila.
4. Kay Abraham ay pagpapalain ang lahat ng pamilya sa mundo. Ito ay natupad kay Jesucristo at sa Kanyang gawain ng kaligtasan.
5. Ang tanda ng tipan ay ang pagtutuli.
6. Ang tipang ito, na inulit kina Isaac at Jacob, ay nakakulong sa mga Hebreo at sa 12 tribo ng Israel.

Ang ikalimang dispensasyon ay tinatawag na Dispensasyon ng Batas. Ito ay tumagal ng halos 1,500 taon, mula sa Pag-alis hanggang sa ito ay sinuspinde pagkatapos ng kamatayan ni Jesu-Kristo. Ang dispensasyong ito ay magpapatuloy sa panahon ng Milenyo, na may ilang mga pagbabago. Sa panahon ng Dispensasyon ng Batas, partikular na nakipag-ugnayan ang Diyos sa bansang Judio sa pamamagitan ng Mosaic Covenant, o ang Batas, na matatagpuan sa Exodus 19–23. Kasama sa dispensasyon ang pagsamba sa templo na pinangangasiwaan ng mga saserdote, na may karagdagang patnubay na sinabi sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng Diyos, ang mga propeta. Sa kalaunan, dahil sa pagsuway ng mga tao sa tipan, nawala ang mga tribo ng Israel sa Lupang Pangako at napasailalim sa pagkaalipin.

Ang ikaanim na dispensasyon, ang isa kung saan tayo nakatira ngayon, ay ang Dispensasyon ng Biyaya. Nagsimula ito sa Bagong Tipan sa dugo ni Kristo (Lucas 22:20). Ang Kapanahunan ng Biyaya o Kapanahunan ng Simbahan ay nangyayari sa pagitan ng ika-69 at ika-70 linggo ng Daniel 9:24. Nagsisimula ito sa pagdating ng Espiritu sa Araw ng Pentecostes at nagtatapos sa Rapture ng simbahan (1 Tesalonica 4). Ang dispensasyong ito ay sa buong mundo at kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Gentil. Ang responsibilidad ng tao sa panahon ng Dispensasyon ng Biyaya ay maniwala kay Jesus, ang Anak ng Diyos (Juan 3:18). Sa dispensasyong ito ang Banal na Espiritu ay nananahan sa mga mananampalataya bilang Mang-aaliw (Juan 14:16-26). Ang dispensasyong ito ay tumagal ng halos 2,000 taon, at walang nakakaalam kung kailan ito magwawakas. Alam natin na magtatapos ito sa Rapture ng lahat ng mga born-again na mananampalataya mula sa lupa upang pumunta sa langit kasama ni Kristo. Kasunod ng Rapture ay ang mga paghatol ng Diyos na magtatagal ng pitong taon.

Ang ikapitong dispensasyon ay tinatawag na Milenyong Kaharian ni Kristo at tatagal ng 1,000 taon habang si Kristo mismo ang namamahala sa lupa. Ang Kahariang ito ay tutuparin ang hula sa bansang Judio na si Kristo ay babalik at magiging kanilang Hari. Ang tanging mga taong pinahintulutang makapasok sa Kaharian ay ang mga ipinanganak na muli na mananampalataya mula sa Kapanahunan ng Biyaya, mga matuwid na nakaligtas sa pitong taon ng kapighatian, at ang nabuhay na mag-uli na mga banal sa Lumang Tipan. Walang hindi ligtas na tao ang pinapayagang makapasok sa kahariang ito. Si Satanas ay nakagapos sa loob ng 1,000 taon. Ang panahong ito ay nagtatapos sa huling paghatol (Pahayag 20:11-14). Ang lumang mundo ay nawasak sa pamamagitan ng apoy, at ang Bagong Langit at Bagong Lupa ng Apocalipsis 21 at 22 ay magsisimula.Top