Ano ang psychological egoism at ethical egoism?

Ano ang psychological egoism at ethical egoism? SagotAng psychological egoism ay isang deskriptibong teoryang pilosopikal na nagsasabing ang lahat ng kilos ng tao ay udyok ng pansariling interes. Ang etikal na egoism ay isang komplementaryong teorya ng normatibo na nagsasabing ang lahat ng kilos ng tao ay dapat na udyok ng pansariling interes. Ang una ay naglalagay ng pansariling interes bilang isang motibasyon para sa pag-uugali ng tao; itinatakda ng huli ang pansariling interes bilang isang perpektong batayan para sa pag-uugali ng tao. Ang sikolohikal na egoism ay nagpapakita bilang katotohanan na ang mga tao ay naudyukan ng pansariling interes, at ang etikal na egoism ay nagpapakita ng pagganyak na iyon bilang naaangkop.Mayroong dalawang mahalagang katanungan dito: una, ang sikolohikal na egoism ba ay nagbibigay sa atin ng tamang paglalarawan ng sangkatauhan? Sa madaling salita, totoo ba na ang mga tao ay karaniwang kumikilos mula sa pansariling interes? Pangalawa, ang etikal na egoismo ay nagbibigay sa atin ng tamang ideal na sundin?

Masasagot natin ang dalawang tanong na ito gamit ang Banal na Kasulatan. Una, sagutin natin ang tanong na ipinakita sa atin ng teorya ng psychological egoism. Talaga bang makasarili ang mga tao? Lahat ba ng kilos natin ay nagmumula sa pansariling interes?Ang maikling sagot ay oo, ang sikolohikal na pagkamakasarili ay wastong kinikilala ang isang pangunahing drive ng tao. Ngunit ang konklusyong ito ay marahil ay hindi kasing mabagsik na tila sa una. Hindi naman talaga mali sa moral o nakakapinsala ang maging motibasyon ng pansariling interes. Dapat tayong magkaroon ng ilang antas ng pansariling interes upang mabuhay nang pisikal at umunlad sa emosyonal. Kung ang isang hiker ay nakagat ng isang rattlesnake, ito ay sa kanyang sariling interes na humingi ng medikal na tulong-at hindi iyon mali. Kinikilala ng Bibliya na natural para sa mga tao na pakainin at pangalagaan ang ating sariling mga katawan at ginagamit ang pagpapalagay na ito bilang argumento kung paano natin dapat tratuhin ang ating mga asawa (Efeso 5:29).Higit pa rito, maaari nating makuha mula sa Bibliya na hindi gusto o inaasahan ng Diyos na saktan natin o pabayaan ang ating sarili—kabaliktaran nito. Si Timoteo ay inutusang pangalagaan ang kanyang kalusugan (1 Timoteo 5:23). Ang makasalanang pag-uugali ay halos palaging katumbas ng ilang uri ng pananakit sa sarili. Ang mga pakiramdam ng kahihiyan ay bumangon dahil sa ating kawalan ng kakayahan na makamit ang pagiging perpekto sa moral, mangyaring ang Diyos, tumulong sa iba, o sumunod sa batas ng Diyos. Itinuturo at binibigyang-diin ng batas ang ating kasalanan, gaya ng malinaw na inilarawan ni Pablo sa Roma 7. Bakit ito itinakda ng Diyos sa ganitong paraan? Sapagkat ang Kautusan ay naging ating tagapagturo upang akayin tayo kay Kristo, upang tayo ay maging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya (Galacia 3:24, NASB).Kapag iginigiit nating subukang bigyang-katwiran ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, nagpapakasawa tayo sa pagpaparusa sa sarili. Tulad ni Judas Iscariote, mas gugustuhin nating magpakamatay kaysa lumapit kay Kristo at tanggapin ang Kanyang libreng regalo ng biyaya. Gayundin, malinaw sa Bibliya na ang mga tumatanggi kay Kristo ay haharap sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit hindi kamatayan at pananakit sa sarili ang nais ng Diyos para sa Kanyang mga nilalang. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Anak sa mundo upang hatulan ang mundo, kundi upang ang mundo ay maligtas sa pamamagitan Niya (Juan 3:17, NASB). Sinabi ni Jesus, Lumapit sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa (Mateo 11:28). Samakatuwid, upang tanggapin ang ebanghelyo, tanggapin ang nagbabayad-salang sakripisyo ni Kristo, ay nangangailangan ng malusog na pansariling interes.

Mayroon ding batayan sa Bibliya para itaguyod ang kabutihan, hindi para bigyang-katwiran ang ating sarili, kundi dahil sa pansariling interes. Sa madaling salita, maging mabuti ka para maging masaya ka. Ang unang Pedro 3:11, na sumipi mula sa Awit 34, ay nagsasabi,

Ang sinumang gustong mahalin ang buhay
at makita ang magagandang araw,
ingatan niya ang kanyang dila sa kasamaan
at ang kanyang mga labi mula sa pagsasalita ng daya;
tumalikod siya sa kasamaan at gumawa ng mabuti;
hayaan siyang maghanap ng kapayapaan at ituloy ito.


Mayroong karaniwang maling kuru-kuro na kailangan nating isakripisyo ang kaligayahan upang magkaroon ng kabanalan. Ngunit tulad ng nakikita natin sa talata sa itaas, ang mga bagay tulad ng katapatan at paghahanap ng kapayapaan ay hahantong sa magagandang araw at buhay na maaari nating mahalin. Ang kabanalan at kaligayahan ay magkakasamang nabubuhay. Muli, pumapasok ang pansariling interes.

Dinadala tayo nito sa tanong na ipinakita ng teorya ng etikal na egoism. Ito ba ay likas na pagkamakasarili ay isang ideal na dapat nating ituloy? Paano gumagana ang realidad ng pansariling interes ng tao kasabay ng utos na ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili (Marcos 22:39, ESV)?

Sa buong panahon, ang mga komunidad ay gumana nang maayos bilang resulta ng kapwa kapaki-pakinabang na pansariling interes. Kailangan ko ng gatas para sa aking mga anak, ngunit wala akong baka. Ngunit mayroon akong ilang mga manok. May baka ang kapitbahay ko, pero walang manok. Kailangan niya ng mga itlog. Kaya, tinutulungan namin ang isa't isa at ipinagpalit ang gusto naming dalawa. Sa ganitong pangunahing paraan, ang pagmamahal sa iyong kapwa ay maaaring magmukhang nangangalakal ng mga itlog para sa gatas.

Ngunit ang ideal ba ay dapat nating isulong ang isang bagay na mas mataas kaysa sa kapwa benepisyo? Ano ang pagkakaiba ng pagtulong dahil sa pansariling interes at pagtulong dahil sa pagmamahal? Ang Bibliya ay nagbibigay ng magandang halimbawa ng pagkakaiba ng pansariling interes at pag-ibig sa kapuwa. Nang mag-utos si Jesus na ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, may nakikinig sa Kanya na nagtanong, Sino ang aking kapwa? at sinabi Niya ang kuwento ng Mabuting Samaritano (Lucas 10:29–37).

Ang kwento ay tungkol sa isang lalaki na naglalakbay sa isang mapanganib na kalsada at inatake ng mga magnanakaw na binugbog siya at iniwan siyang patay. Dalawang relihiyosong lalaki (isang Levita at isang saserdote) ang dumaan sa lalaki nang hindi siya tinulungan. Sa wakas, huminto ang isang Samaritano (isang lalaki mula sa isang kalapit na grupo ng mga tao na nakitang marumi ng mga Judio) upang tulungan ang lalaking naghihirap, at pagkatapos ay umalis sa kanyang paraan upang matiyak ang kanyang kaligtasan—isinakay ang lalaki sa kanyang sariling asno, kinuha. siya sa isang inn, at binabayaran ang kanyang pananatili at ang kanyang mga medikal na bayarin.

May espekulasyon kung bakit walang awa ang dalawang relihiyoso sa binugbog na lalaki. Baka nagmamadali silang makarating sa pupuntahan nila. Marahil ay natakot sila na siya ay patay na at ayaw niyang maging marumi sa pamamagitan ng paghawak sa isang bangkay.

Sa isang talumpati na pinamagatang I've Been to the Mountaintop, si Dr. Martin Luther King, Jr., ay naglahad ng ikatlong paliwanag:

Sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinasabi sa akin ng aking imahinasyon. Posibleng natakot ang mga lalaking iyon. Tingnan mo, ang Jericho Road ay isang mapanganib na daan. Naalala ko noong una kami ni Mrs. King sa Jerusalem. Nagrenta kami ng kotse at nagmaneho mula sa Jerusalem pababa sa Jerico. At nang makarating kami sa daang iyon ay sinabi ko sa aking asawa, ‘Nakikita ko kung bakit ito ginamit ni Jesus bilang tagpuan para sa kanyang talinghaga.’ Ito ay isang paliko-liko, paliko-liko na daan. Ito ay talagang kaaya-aya para sa pagtambang. Magsisimula ka sa Jerusalem, na humigit-kumulang labindalawang daang milya, o sa halip, labindalawang daang talampakan sa ibabaw ng dagat. At sa oras na makababa ka sa Jericho makalipas ang labinlima o dalawampung minuto, humigit-kumulang dalawampu't dalawang talampakan ang ibaba mo sa antas ng dagat. Iyan ay isang mapanganib na daan. Noong mga araw ni Jesus, tinawag itong ‘Bloody Pass.’ At alam mo, posibleng tiningnan ng saserdote at ng Levita ang lalaking iyon sa lupa at inisip kung naroroon pa rin ang mga tulisan. O posibleng nadama nila na ang lalaki sa lupa ay nagkukunwari lamang, at siya ay kumikilos na parang siya ay ninakawan at nasaktan upang sakupin sila doon, akitin sila doon para sa mabilis at madaling pag-agaw. At kaya ang unang tanong na itinanong ng pari, ang unang tanong na itinanong ng Levita ay, ‘Kung ako ay titigil upang tulungan ang taong ito, ano ang mangyayari sa akin?’

Ngunit pagkatapos ay dumating ang Mabuting Samaritano, at binaliktad niya ang tanong: ‘Kung hindi ako titigil upang tulungan ang taong ito, ano ang mangyayari sa kanya?’

Ang Mabuting Samaritano ay higit na nakasentro sa iba kaysa sa makasarili . Walang napala ang Mabuting Samaritano sa pagtulong sa nasugatan na lalaki sa daan—sa katunayan, marami siyang mawawala. Siya ay sumalungat sa etikal na pagkamakasarili, at itinuro siya ni Jesus bilang isang halimbawa na dapat nating tularan.

Ang Filipos 2:3–4 ay nagsasalita sa parehong psychological egoism at ethical egoism: Huwag gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan. Sa halip, sa pagpapakumbaba ay pahalagahan ang iba kaysa sa inyong sarili, hindi tumitingin sa inyong sariling kapakanan kundi bawat isa sa inyo sa kapakanan ng iba. Batay sa talatang ito, maaari nating makilala ang pagitan sariling ambisyon at makasariling ambisyon . At mas mabuti kaysa tumingin ating sarili ang mga interes ay naghahanap sa mga interes ng iba pa . Nangangailangan ito ng pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa iba at pagkakaroon ng pag-iisip ni Kristo (Filipos 2:5).

Ang sikolohikal na egoism ay isang mapaglarawang katotohanan. Ang mga tao ay kumikilos sa kanilang sariling kapakanan. Ito ay maaaring mabuti o masama. Ngunit, gaya ng nilinaw ng talinghaga ni Jesus, ang etikal na egoismo ay nagpapakita ng isang limitadong ideyal. Ang tunay na kabutihan ay ang pagmamahal sa ating kapwa, mula sa puso, nang may pagsasakripisyo, kahit na hindi para sa ating sariling kapakanan na gawin ito.Top