Ano ang Pauline Epistles?

Ano ang Pauline Epistles?

Ang Pauline Epistles ay isang set ng labintatlong aklat sa Bagong Tipan, na tradisyonal na iniuugnay kay apostol Pablo. Ang mga sulat na ito, o mga liham, ay tumatalakay sa mga paksa tulad ng pamumuhay Kristiyano, teolohiya, at tradisyon ng simbahan.

Sagot

Ang Pauline Epistles ay ang 13 liham na isinulat ni apostol Pablo na kasama sa canon ng Kasulatan. Ang Pauline Epistles ay Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colosas, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timoteo, Tito, at Filemon.Ang Pauline Epistles ay naglalaman ng karamihan sa doktrinang itinayo ng pananampalatayang Kristiyano, lalo na sa kaugnayan sa kaligtasan. Ang Pauline Epistles ay nagpapaliwanag sa mga doktrina ng pagpapakabanal, pagbibigay-katwiran, pagtubos, at pagkakasundo. Ang Pauline Epistles ay naglalaman ng makabuluhang mga turo sa mahihirap na teolohikong isyu tulad ng halalan, predestinasyon, foreknowledge, ang pagka-Diyos/pagkatao ni Kristo, ang patuloy na kaugnayan ng Diyos sa Israel, at ang Judgment Seat of Christ. Ang Pauline Epistles ay nagiging praktikal din sa kung paano dapat gumana ang simbahan, na naglalaman ng pagtuturo sa mga espirituwal na kaloob, mga kwalipikasyon ng mga pinuno ng simbahan, ang papel ng kababaihan sa ministeryo, at ang relasyon sa pagitan ng batas at biyaya sa buhay ng isang tagasunod ni Kristo.Ang Pauline Epistles ay hindi dapat ipagkamali sa Pauline Christianity, na hindi ayon sa Bibliya na pananaw na ang mga turo ni Paul sa mga Sulat ay natatangi sa Banal na Kasulatan at naiiba sa ebanghelyo ni Jesus. Naniniwala ang mga Kristiyanong Pauline na ang itinuro ni Pablo ay iba sa itinuro sa mga Ebanghelyo. Ang paniniwalang ito ay sumasalungat sa ilan sa mga pinakapangunahing paniniwala ng mga orthodox na Kristiyano, kabilang ang inerrancy ng Banal na Kasulatan, ang pagkakaisa ng Bibliya at ang inspirasyon ng Banal na Espiritu. Alam natin na ang lahat ng Kasulatan ay hiningahan ng Diyos, kinasihan ng iisang Espiritu. Samakatuwid, ito ay isang pinag-isang kabuuan, na iniingatan ng Diyos magpakailanman. Ang Pauline Epistles ay bahagi ng pagkakaisang iyon, at ang mga turong nilalaman nito ay pantay na inspirasyon at ganap na naaayon sa iba pang bahagi ng Bibliya.Top