Ano ang iba't ibang sekta ng Judaismo?

Ano ang iba't ibang sekta ng Judaismo? SagotTulad ng karamihan sa mga pangunahing relihiyon, ang Hudaismo sa buong mundo ay binubuo ng iba't ibang sekta. Gayunpaman, ang mga sangay ng Judaism na aktibo ngayon ay hindi katulad ng mga nakikita sa Bibliya, kaya ang mga sinaunang at modernong panahon ay kailangang unawain nang magkahiwalay. Kapag tumitingin sa iba't ibang sekta ng Hudaismo, dapat ding tandaan na ang termino Hudyo maaaring tumukoy sa isang relihiyosong pagkakakilanlan, isang etnikong pagkakakilanlan, o isang pagkakakilanlan ng lahi. Sa kasaysayan, ang mga ito ay magkakaugnay hanggang sa punto na halos magkapareho. Gayunpaman, mula sa isang relihiyosong pananaw, ang iba't ibang mga sekta ay pinaghihiwalay lamang batay sa kanilang mga teolohikong pananaw.Mga Sekta ng Hudaismo sa Sinaunang Panahon

Sa Bibliya, ang mga sekta ng Hudaismo ay halos nahahati sa pamamagitan ng kanilang pananaw sa isang literal na kabilang buhay at pagkabuhay na mag-uli ng katawan, o sa pamamagitan ng kung nadama nila o hindi na tinawag sila upang gumanap ng isang aktibo o passive na papel sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon. Tinukoy ni Josephus, isang sinaunang Judiong istoryador ng Judea, ang apat na pangunahing sekta ng Judaismo: Mga Pariseo, Saduceo, Essenes, at Zealot. Mula sa literal na pananaw, nagsimula ang Kristiyanismo bilang isang sekta ng Hudaismo, pati na rin. Ang pananaw na ito—Judaic, ngunit ang pagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas—ay kilala ngayon bilang Messianic Judaism . May iba pang mas maliliit na grupo na may kakaibang paniniwala. Ang apat na binanggit ni Josephus, gayunpaman, ay ang mga pangunahing dibisyon.Kahit na ang termino Pariseo ay madalas na ginagamit sa isang mapanlinlang na kahulugan ngayon, ang mga Pariseo sa panahon ng Bagong Tipan ay malalim na nakatuon sa moral na pag-uugali at isang iskolar na diskarte sa Kasulatan. Kasama sa kanilang paninindigan sa moralidad ang mahigpit na pagsunod sa mga aspeto ng pag-uugali ng Kautusang Mosaiko. Gayunpaman, dahil malabo ang ilan sa mga batas na iyon sa Bibliya, bumuo ang mga Pariseo ng Oral Torah: isang hanay ng mga tradisyon na lumikha ng buffer zone sa paligid ng batas ni Moises, na tinitiyak ang pagiging banal. Naniniwala ang mga Pariseo sa isang literal na kabilang buhay at ang pagkabuhay-muli ng mga patay. Sa apat na pangunahing sekta ng Judaismo, ang mga Pariseo ang may pinakamatibay na paniniwala sa determinismo. Ang huling rabinikong interpretasyon ay lumago mula sa sekta ng Pariseo. Hindi lamang pinuna ni Jesus ang mga Pariseo sa kanilang hungkag na legalismo (Mateo 23:2–7) kundi pati na rin sa pagbaluktot ng mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon (Marcos 7:8–9).Malaki ang pagkakaiba ng mga Saduceo sa mga Pariseo sa kanilang teolohiya. Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa isang literal na kabilang buhay o isang pagkabuhay-muli ng katawan. Sa katunayan, ang pangunahing interes ng mga Saduceo ay ang pulitika, na naging dahilan upang maging kapaki-pakinabang ang mga ito para sa awtoridad ng Roma. Nakita nila ang batas ng Lumang Tipan sa isang hindi gaanong mahigpit na liwanag kaysa sa mga Pariseo, kahit na sila ay nakatuon, sa kanilang sariling paraan, sa mga pangunahing konsepto nito. Sa apat na pangunahing sekta ng Hudaismo, ang mga Saduceo ang pinakamaraming kooperatiba sa Imperyo ng Roma. Sila ay mga aristokrata at sila ang may kontrol sa mataas na pagkasaserdote. Sina Anas at Caifas, na binanggit sa Bagong Tipan (Lucas 3:2), ay mga Saduceo.Ang mga Essenes ay isang monastikong grupo. Hindi tulad ng mga Pariseo, Saduceo, at Zealot, nadama ng mga Essene na humiwalay sa lipunan bilang paghahanda sa katapusan ng mundo. Sa malawak na paghampas, ang mga Essenes ay maaaring ituring na isang sekta ng doomsday. Naramdaman nilang malapit na ang katapusan ng mga panahon, at tungkulin nilang matiyagang maghintay sa apocalypse. Ang mga Essenes ay gumawa ng mga nakasulat na materyales na natagpuan pagkaraan ng millennia, na kilala bilang Dead Sea Scrolls. Ang mga kritikal na mahalagang dokumentong ito ay nagpapakita kung gaano maingat at tumpak na napanatili ang Lumang Tipan na Kasulatan sa paglipas ng mga siglo.

Sa kabilang panig ng apocalyptic coin ay ang mga Zealot , sa ngayon ang pinakamaliit sa apat na grupo. Gaya ng mga Essenes, ang mga Zealot ay isang sekta ng Hudaismo sa katapusan ng mundo. Gayunpaman, naniniwala ang mga Zealot na ang kanilang mga aksyon ay direktang makakaimpluwensya kung kailan at paano nangyari ang apocalypse na ito. Sa partikular, naniniwala silang tinawag silang gumawa ng karahasan laban sa mga mananakop na Romano at mag-udyok sa iba sa rebolusyon. Sa teolohikal, ang mga Zealot ay magkapareho lamang sa mga Pariseo, maliban sa kanilang panatiko, anti-Romanong militansya. Ang pananaw na ito ay hindi lamang nagdala sa kanila sa salungatan sa mga Roman-friendly na Sadducees, ngunit pinabilis nito ang pagsalakay ng mga Romano laban sa mga Hudyo, na nagtatapos sa pagkawasak ng templo.

Mga Sekta ng Hudaismo sa Transisyon

Ang pagkawasak ng templo ng Roma noong AD 70 ay nagsimula ng panahon ng pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga sekta ng Hudaismo. Mula noong pangyayaring iyon, wala nang templo, walang saserdote, at walang hain para sa bansang Israel. Sa isang tunay na kahulugan, ang modernong Hudaismo ay hindi—at hindi maaaring—katulad ng Hudaismo sa Bibliya. Ang mga pagbabago sa pulitika at relihiyon sa unang ilang siglo AD ay nagresulta sa isang partikular na interpretasyon na naging nangingibabaw, ngayon ay kilala bilang Rabbinic Judaism.

Ang paaralang Rabbinic ay resulta ng pagsasama-sama ng kapangyarihan sa loob ng mga sekta ng Hudaismo kasunod ng pagkawasak ng templo at pag-aalsa ng Bar Kokhba pagkalipas ng mga 60 taon. Ang paaralang ito ay lumago mula sa mga Pariseo, at pinanatili nito ang kanilang matinding diin sa mga iskolar at mga rabbi. Itinuro nito na mayroong nakasulat na Torah gayundin ang Oral Torah, na nangangailangan ng awtoridad sa pagtuturo na nakabatay sa tradisyon upang maayos na mabigyang-kahulugan. Sa ganitong paraan, iminungkahi ng Rabbinic Judaism ang isang bagay na katulad ng magisterium ng Simbahang Romano Katoliko. Ang sekta ng Rabbinic ay gumawa ng napakalaking dami ng panitikan na tumutukoy sa halakha , o mga interpretasyon ng Batas.

Habang lumalago ang Rabbinic Judaism, ang Kristiyanismo ay hindi gaanong tiningnan bilang isang sekta at higit pa bilang isang maling pananampalataya ng pangunahing Hudaismo. Ang Kristiyanismo at Hudaismo ay lumalago nang magkahiwalay sa kanilang espirituwal na paraan bago ang pag-aalsa ng Bar Kokhba. Ngunit nang ang mga Hudyo na sumusunod kay Kristo ay tumanggi na ipahayag si Simon bar Kokhba bilang Mesiyas, sila ay binansagan bilang kumpletong mga erehe ng pangunahing Rabbinic Judaism. Mula noon, ang Kristiyanismo at Hudaismo ay nakita bilang ganap na magkahiwalay na mga teolohiya. Ang isa pang maliit na sekta na umusbong sa panahong ito ay ang Karaite Judaism, na tinanggap lamang ang mga kanonikal na nakasulat na mga aklat ng Lumang Tipan at tinanggihan ang mga akda ng Rabbinic at mga tradisyon sa bibig. Ang panahon ng Rabbinic ay tumagal hanggang sa pagtatapos ng ika-17 siglo.

Mga Sekta ng Hudaismo sa Makabagong Panahon

Sa unang bahagi ng ika-18 siglo, nagsimulang mabali ang Hudaismo habang umusbong ang mga makabagong pamamaraan sa Kasulatan at lipunan. Ang mga nagresultang sekta ng Hudaismo ay mahalagang hatiin ang mga modernong Hudyo sa tatlong grupo: Ortodokso, Konserbatibo, at Reporma. Gaya ng nakasanayan, mayroong maraming mas maliit, hindi gaanong maimpluwensyang mga sekta ng Judaismo, tulad ng Torah Judaism at Reconstructionist Judaism. Ang karamihan sa mga Hudyo sa mundo ay Orthodox, bagaman ang Konserbatibo at Reporma ay mas karaniwan sa Estados Unidos at ilang bahagi ng Europa.

Ang Reform Judaism, na lumitaw sa Germany noong unang bahagi ng 1800s, ay sa ngayon ang pinaka-teolohikong liberal na sekta. Ang Reform Judaism ay pangunahing isang etikal na monoteismo, batay sa interpretasyon ng mga tradisyonal na kasanayan sa halip na mahigpit na pagsunod sa mga ito. Ang mga konsepto tulad ng mga panalangin sa Hebrew, mga batas sa kosher na pagkain, at ang paghihiwalay ng mga kasarian sa panahon ng pagsamba ay tinatanggihan bilang walang kaugnayan, o kahit na pabalik. Ang Kasulatan, ayon sa Reform Judaism, ay mga pag-unlad ng tao, na napapailalim sa ating mga interpretasyon at kamalian.

Bilang tugon sa pag-usbong ng Reform Judaism, ang ilang mga Hudyo ay nadoble sa diskarte ng Rabbinic Judaism, na nagbibigay-diin sa mga tradisyonal na ritwal, interpretasyon, at mga kasanayan. Ang kanilang pangunahing pagtatalo ay ang Torah, na direktang ipinasa kay Moses ng Diyos, ay naaangkop sa lahat ng paraan at sa lahat ng oras. Ang grupong ito ay tinutukoy ngayon bilang Orthodox, isang terminong orihinal na ginamit bilang isang pagpuna ng mas malayang pag-iisip ng mga Hudyo. Karamihan sa mga nagsasanay na mga Hudyo sa mundo ngayon, maliban sa U.S. at mga bahagi ng Europa, ay maituturing na Orthodox.

Ang tensyon sa pagitan ng liberal-leaning na Reporma at malalim na konserbatibong Orthodox ay nagresulta sa paglago ng ikatlong pangunahing sekta ng Hudaismo, na tinutukoy bilang Konserbatibo. Ang pangkat na ito ay higit na karaniwan sa Estados Unidos. Ang konserbatibong Hudaismo ay sumusunod sa mga batas ng Torah at Talmud, ngunit may ilang mga konsesyon na ginawa sa mga modernong kagustuhan sa kultura. Ang pangunahing interes sa Konserbatibong Hudaismo ay ang sentralidad ng relihiyon at pagkakakilanlang relihiyon ng mga Hudyo. Ang konserbatibong Hudaismo ay nagpapanatili ng kosher na mga batas sa pagkain at ang regular na Sabbath ngunit gumagamit ng parehong lokal at Hebrew na wika para sa liturhiya at hindi naghihiwalay ng mga kasarian sa panahon ng pagsamba. Tulad ng Reporma, gayunpaman, ang Konserbatibong Hudaismo ay hindi nakikita ang Kasulatan bilang inspirasyon o inerrant.Top