Ano ang mga arkanghel?

Ano ang mga arkanghel? SagotAng salita arkanghel ay nangyayari sa dalawang talata lamang ng Bibliya. Sinasabi ng 1 Tesalonica 4:16, Sapagka't ang Panginoon Mismo ay bababa mula sa langit, na may malakas na utos, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Dios, at ang mga patay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli. Ang isa pang talata ay Jude 1:9: Ngunit kahit na ang arkanghel Michael, nang siya ay nakikipagtalo sa diyablo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas na maghain ng paninirang-puri laban sa kanya, kundi sinabi, 'Sawayin ka ng Panginoon!' Michael! ay ang tanging pinangalanang arkanghel sa Kasulatan.Ang salita arkanghel nagmula sa salitang Griyego, archangelos , ibig sabihin ay punong anghel. Ito ay isang tambalang salita na nabuo mula sa archon (pinuno o pinuno) at aggelos (anghel o sugo). Ang Bibliya ay nagmumungkahi sa ilang mga lugar na ang mga anghel ay may isang hierarchy ng pamumuno, at isang arkanghel ay tila ang pinuno ng iba pang mga anghel.

Tulad ng lahat ng mga anghel, ang mga arkanghel ay mga personal na nilalang na nilikha ng Diyos. Taglay nila ang katalinuhan, kapangyarihan, at kaluwalhatian. Ang mga ito ay espirituwal sa kalikasan, sa halip na pisikal. Ang mga Arkanghel ay naglilingkod sa Diyos at isinasagawa ang Kanyang mga layunin.Ginagamit ng Judas 1:9 ang tiyak na artikulo ang kapag tinutukoy ang arkanghel na si Michael, na maaaring magpahiwatig na si Michael ang tanging arkanghel. Gayunpaman, inilalarawan ng Daniel 10:13 si Michael bilang isa sa mga punong prinsipe. Ito ay posibleng nagpapahiwatig na mayroong higit sa isang arkanghel, dahil inilalagay nito si Michael sa parehong antas ng iba pang mga punong prinsipe. Kaya, habang posible na mayroong maraming arkanghel, pinakamainam na huwag ipagpalagay ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdeklara sa ibang mga anghel bilang arkanghel. Kahit na maraming arkanghel, tila si Michael ang pinuno sa kanila.Sa Daniel 10:21 inilalarawan ng anghel si Michael na arkanghel bilang iyong prinsipe. Dahil ang anghel ay nakikipag-usap kay Daniel, at dahil si Daniel ay isang Hudyo, ang sinabi ng anghel ay nangangahulugan na si Michael ay inatasan sa pangangasiwa sa mga Judio. Pinatutunayan ng Daniel 12:1 ang interpretasyong ito, na tinatawag si Michael na dakilang prinsipe na nagpoprotekta sa iyong bayan [ni Daniel]. Marahil ang ibang mga arkanghel ay binibigyan ng tungkuling protektahan ang ibang mga bansa, ngunit hindi sila tinukoy ng Kasulatan. Ang mga nahulog na anghel ay tila may mga teritoryo rin, dahil binanggit ni Daniel ang isang espirituwal na prinsipe ng Greece at isang espirituwal na prinsipe ng Persia na sumasalungat sa banal na anghel na nagdala ng mensahe kay Daniel (Daniel 10:20).Isa sa mga tungkulin ng isang arkanghel, tulad ng makikita sa Daniel 10, ay makibahagi sa espirituwal na pakikidigma. Sa 1 Tesalonica 4, ang arkanghel ay kasangkot sa pagbabalik ni Kristo para sa Kanyang simbahan. Nakikita rin natin si Michael na arkanghel na nakikipaglaban kay Satanas sa Judas 1:9. Kahit na nagtataglay ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng isang arkanghel, nanawagan si Michael sa Panginoon na sawayin si Satanas. Ipinapakita nito kung gaano kalakas si Satanas, gayundin kung gaano nakadepende si Michael sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang arkanghel ay umaasa sa Panginoon para sa kanyang tulong, dapat ba tayong gumawa ng anumang mas kaunti?Top