Dapat bang bumalik si Kristo sa 2017?

Ang 2017 ba ay Taon ng Jubilee? Dapat bang bumalik si Kristo sa 2017? SagotNangunguna hanggang sa taong 2017, muli ang mga nagtakda ng petsa. Bagama't sinabi sa atin ni Jesus na walang nakakaalam kung kailan Siya babalik (Mateo 24:36–44), iginiit ng ilang tao na gumawa ng mga hula tungkol sa oras ng pagdagit at/o ang ikalawang pagdating. Ang isang teorya ay babalik si Jesus sa 2017, batay sa ideya na ang 2017 ay Taon ng Jubilee at ang Kanyang pagbabalik ay tutuparin ang propesiya ng isang medieval na rabbi.Upang maunawaan ang wala na ngayong teorya, dapat nating malaman kung ano ang Jubilee. Sinasabi ng Levitico 25:9 na ang isang taon ng jubileo ay dapat ipagdiwang pagkatapos ng pitong pag-ikot ng pitong taon (49 na taon sa kabuuan). Ang ikalimampung taon na ito ay panahon ng pagdiriwang at pagsasaya para sa mga Israelita. Ang sungay ng tupa ay hinipan sa ikasampung araw ng ikapitong buwan upang simulan ang isang taon ng panlahat na pagtubos. Kasama sa Taon ng Jubileo ang paglaya mula sa pagkakautang (Levitico 25:23–38) at mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin (mga talata 39–55). Ang bawat bihag ay pinalaya, ang mga alipin ay pinalaya, ang mga utang ay pinatawad, at ang mga lupain at ari-arian ay ibinalik sa mga pamilya ng orihinal na may-ari. Bilang karagdagan, ang lahat ng paggawa ay dapat tumigil para sa taong iyon, at ang mga nakatali sa mga kontrata sa paggawa ay pinalaya sa kanilang mga obligasyon. Ang Taon ng Jubileo ay katulad ng isang taon ng sabbatical (o shemittah ) sa mga bukirin at ubasan na iyon ay naiwan (mga talata 4–7). Sa panahon ng Jubileo kapuwa ang lupain at ang mga tao ay nagpahinga.

Ang ideya na si Jesus ay babalik sa panahon ng Taon ng Jubilee ay nagmula sa ilang kalkulasyon na ginawa ni Rabbi Judah ben Samuel noong AD 1217. Ayon sa rabbi, magkakaroon ng tiyak na bilang ng Jubilees mula sa panahon ni ben Samuel hanggang sa magsimula ang mesyanic na kaharian. Ang taong 2017 ay sinabi na ang katapusan ng hinulaang panahon na iyon; kaya, hinanap ng ilang tao ang pagbabalik ni Jesus noong Sukkot (ang Pista ng mga Tabernakulo ) noong 2017 (Oktubre 4–11). Naniniwala sila na sa panahong iyon ay babalik ang Mesiyas upang bigyan ang Kanyang mga tao ng kapahingahan at magdudulot ng malaking kagalakan sa Kanyang mga tinubos.Mayroong ilang mga problema sa teoryang ito, bukod sa katotohanan na hindi ito nangyari. Ang isang problema ay batay sa Kautusang Mosaiko. Sinasabi sa Levitico 25:10, Italaga ang ikalimampung taon at ipahayag ang kalayaan sa buong lupain sa lahat ng mga naninirahan dito. Ang lupain dito ay Israel, at lahat ng naninirahan dito ay yaong mga naninirahan sa loob ng mga hangganan ng Israel. Ang interpretasyon ng mga Hudyo sa utos na ito ay palaging nagsasabi na ang Jubileo ay ginaganap lamang kapag ang labindalawang tribo ng Israel ay nasa kanilang lupain at naninirahan sa kanilang inilaan na mga teritoryo. Matapos ipatapon ng Asiria ang hilagang mga tribo noong 722 BC, ang pagsunod sa batas ng Jubilee ay tumigil, at hindi na ito naipagpatuloy.Gayundin, walang paraan upang makatiyak na ang 2017 ay isang aktwal na Taon ng Jubileo. At, kahit na ito ay, hindi ito hudyat ng pagbabalik ni Kristo. Ayon sa ilang Judiong pinagmumulan, walang paggunita sa Jubileo ang maayos kapag walang Sanhedrin —at wala pang Sanhedrin mula nang wasakin ang ikalawang templo noong AD 70. Noong sinaunang panahon, nagsimula ang Taon ng Jubileo sa pagsabog ng Sanhedrin ng ang shofar (sungay ng tupa).Ang isa pang problema sa teorya na si Jesus ay babalik sa 2017 upang itatag ang Kanyang kaharian ay ang sinasabi ng Bibliya na ang kaharian ay mauuna sa isang pitong taong kapighatian kung saan ang mga paghatol ng Diyos ay ibinuhos sa lupa. Sinasabi sa atin ni Pablo na huwag dayain; bago ang pagdating ng Panginoon ay dapat munang magkaroon ng isang malaking apostasiya, pagkatapos ay ang Tagapagpigil ay dapat alisin sa daan, at pagkatapos ay ang taong makasalanan (ang Antikristo) ay mahahayag (2 Tesalonica 2:3–8). Maliban na lang kung napalampas nating lahat ang kapighatian, ang paghahari ng terorismo ng Antikristo, at ang pagbabalik ni Kristo, kung gayon ang 2017 ay hindi ang tamang petsa.

Ang pagdagit ng simbahan ay maaaring mangyari sa ilang araw—o sa ilang taon o sa ilang siglo. Ang katotohanan ay hindi natin alam. Ang mahalaga ay maging handa sa pagdating ni Hesus. Tiyakin na ikaw ay kay Kristo, at magbantay, dahil hindi mo alam ang araw o ang oras (Mateo 25:13).Top