Si Apostol Pablo ba ay isang Hudyo?

Si Apostol Pablo ba ay isang Hudyo? SagotSi Paul ay isang Hudyo na ipinagmamalaki ang kanyang pamana ng Hudyo. Inilatag niya ang kanyang Hudyo sa mga kredensyal Filipos 3:6–5: Kung iniisip ng iba na may mga dahilan sila upang magtiwala sa laman, mayroon akong higit pa: tuli sa ikawalong araw, sa bayang Israel, sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo ng mga Hebreo; tungkol sa batas, isang Pariseo. Ang katotohanan na siya ay tinuli sa ikawalong araw ay nangangahulugan na ang kanyang mga magulang ay sumunod sa utos na ibinigay ng Diyos kay Abraham sa Genesis 17:2. Siya ay isang Israelita mula sa tribo ni Benjamin, isa sa dalawang tribo na nanatiling tapat sa angkan ni David pagkatapos mahati ang kaharian (tingnan sa I Mga Hari 12). Kapansin-pansin din na ang unang hari ng Israel, si Saul, ay mula sa tribo ni Benjamin at ang Hebreong pangalan ni Paul ay Saul. Bagama't si Pablo ay isang mamamayang Romano (Mga Gawa 22:28) ng lungsod ng Tarsus (Mga Gawa 21:39), siya ay isang Hebreo ng mga Hebreo, ibig sabihin ay pinalaki siya ayon sa batas at kulturang Hebreo. Sa kalaunan ay lumipat siya sa Israel at naging isang Pariseo (cf. Acts 26:5), na nangangahulugan na siya ay nakatuon sa pagsunod sa Batas sa maliliit na detalye.Ang ebanghelyo ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang pamana ng mga Hudyo. Bagaman, bilang isang Kristiyano, wala na siyang obligasyon na sundin ang Kautusan ng mga Hudyo, gagawin niya iyon kung iyon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong ibahagi ang ebanghelyo sa ibang mga Judio. Noong kasama ng mga Gentil, si Pablo ay umangkop sa kanilang mga gawi. Sa mga Hudyo ako ay naging tulad ng isang Hudyo, upang mahikayat ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ako ay naging tulad ng nasa ilalim ng kautusan (bagama't ako mismo ay wala sa ilalim ng kautusan), upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay naging katulad ako ng walang kautusan (bagama't hindi ako malaya sa kautusan ng Dios kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo), upang mahikayat ang mga walang kautusan (1 Mga Taga-Corinto 9:20–21).

Tinawag ni Kristo si Pablo upang dalhin ang ebanghelyo sa mga Hentil (Roma 11:13; Galacia 2:8). Gayunpaman, umaasa at nanalangin pa rin siya para sa kaligtasan ng Israel dahil tinanggihan nila, sa pangkalahatan, ang katuwiran ni Kristo para sa kanilang sariling katuwiran. Ipinahayag ni Pablo ang kanyang pananabik sa Mga Taga Roma 10:1–4: Mga kapatid, ang hangarin ng puso ko at panalangin sa Diyos para sa mga Israelita ay na sila ay maligtas. Sapagka't mapapatotoo ko tungkol sa kanila na sila'y masigasig sa Diyos, ngunit ang kanilang kasigasigan ay hindi batay sa kaalaman. Dahil hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos at hinahangad na itatag ang sarili nila, hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Si Kristo ang kasukdulan ng kautusan upang magkaroon ng katuwiran para sa bawat sumasampalataya.Bagama't si Pablo ay isang Hudyo na nagmamahal sa kanyang sariling mga tao, alam niya na kay Cristo ang mga Hudyo at mga Hentil ay pinagsama-sama, gaya ng ipinaliwanag niya sa Efeso 2:11–22: Kaya't alalahanin ninyo na noong una kayong mga Gentil sa kapanganakan at tinawag na 'di-tuli. ' ng mga tumatawag sa kanilang sarili na 'ang pagtutuli' (na ginagawa sa katawan sa pamamagitan ng mga kamay ng tao) - alalahanin na noong panahong iyon ay hiwalay kayo kay Kristo, hindi kasama sa pagkamamamayan sa Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Ngunit ngayon kay Cristo Jesus kayo na dati'y malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Sapagkat siya mismo ang ating kapayapaan, na ginawang isa ang dalawang pangkat at winasak ang hadlang, ang pader na naghahati sa poot, sa pamamagitan ng pag-iisa sa kanyang laman ng batas kasama ng mga utos at tuntunin nito. Ang kanyang layunin ay lumikha sa kanyang sarili ng isang bagong sangkatauhan mula sa dalawa, sa gayon ay gumagawa ng kapayapaan, at sa isang katawan upang ipagkasundo silang dalawa sa Diyos sa pamamagitan ng krus, kung saan pinatay niya ang kanilang poot. Siya ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na nasa malayo at kapayapaan sa mga malapit. Sapagka't sa pamamagitan niya tayong dalawa ay may paglapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Dahil dito, hindi na kayo mga dayuhan at mga dayuhan, kundi mga kababayan na kasama ng bayan ng Diyos at mga miyembro din ng kaniyang sambahayan, na itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus mismo ang pangunahing batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay pinagsama-sama at tumatayo upang maging isang banal na templo sa Panginoon. At sa kanya rin kayo ay itinayo nang magkakasama upang maging isang tahanan kung saan ang Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At sa Galacia 3:28 ay ipinaliwanag ni Pablo, Walang Hudyo o Gentil, walang alipin o malaya, walang lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus.Si Pablo ay isang Hudyo na pinili ng Diyos na dalhin ang mabuting balita ng Mesiyas ng Israel sa mga Gentil, upang sila rin ay maligtas.

Top