Buod ng Aklat ni Nehemias

Buod ng Aklat ni Nehemias - Pagsusuri sa Bibliya May-akda: Hindi partikular na binanggit ng Aklat ni Nehemias ang may-akda nito, ngunit kinikilala ng mga tradisyong Hudyo at Kristiyano si Ezra bilang may-akda. Ito ay batay sa katotohanan na ang Aklat ni Ezra at Nehemias ay orihinal na iisa.


Petsa ng Pagsulat: Ang Aklat ni Nehemias ay malamang na isinulat sa pagitan ng 445 at 420 B.C.Layunin ng Pagsulat: Ang Aklat ni Nehemias, isa sa mga aklat ng kasaysayan ng Bibliya, ay nagpatuloy sa kuwento ng pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag sa Babylonian at ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem.Mga Susing Talata:

Nehemias 1:3, 'Sinabi nila sa akin, 'Ang mga nakaligtas sa pagkatapon at nakabalik sa probinsya ay nasa malaking kabagabagan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay nawasak, at ang mga pintuan nito ay nasunog sa apoy.''Nehemias 1:11, 'O Panginoon, makinig ka sa panalangin nitong iyong lingkod at sa panalangin ng iyong mga lingkod na nalulugod sa paggalang sa iyong pangalan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng tagumpay ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pabor sa harapan ng taong ito.'

Nehemias 6:15-16, 'Sa gayo'y natapos ang kuta noong ikadalawampu't limang araw ng Elul, sa loob ng limampu't dalawang araw. Nang mabalitaan ito ng lahat ng aming mga kaaway, ang lahat ng mga bansa sa paligid ay natakot at nawalan ng tiwala sa sarili, dahil natanto nila na ang gawaing ito ay ginawa sa tulong ng ating Diyos.'

Maikling buod: Si Nehemias ay isang Hebreo sa Persia nang makarating sa kanya ang salita na ang Templo sa Jerusalem ay muling itinatayo. Naging balisa siya dahil alam niyang walang pader na magpoprotekta sa lungsod. Inanyayahan ni Nehemias ang Diyos na gamitin siya para iligtas ang lungsod. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng paglambot sa puso ng hari ng Persia, si Artaxerxes, na nagbigay hindi lamang ng kanyang pagpapala, kundi pati na rin ng mga panustos na gagamitin sa proyekto. Si Nehemias ay binigyan ng pahintulot ng hari na bumalik sa Jerusalem, kung saan siya ay ginawang gobernador.

Sa kabila ng pagsalungat at mga akusasyon ay itinayo ang pader at tumahimik ang mga kalaban. Ang mga tao, na binigyang-inspirasyon ni Nehemias, ay nagbibigay ng ikapu ng maraming pera, mga panustos, at lakas-tao upang makumpleto ang pader sa loob ng kahanga-hangang 52 araw, sa kabila ng maraming pagsalungat. Ang nagkakaisang pagsisikap na ito ay panandalian, gayunpaman, dahil ang Jerusalem ay bumalik sa apostasya nang umalis si Nehemias sandali. Nang bumalik siya sa Jerusalem, nakita ni Nehemias na matibay ang mga pader ngunit mahina ang mga tao. Itinakda niya ang gawain ng pagtuturo sa mga tao ng moralidad at hindi siya umimik. 'Nakipagtalo ako sa mga taong iyon, sinumpa ko sila, sinaktan ko ang ilan sa kanila at binunot ang kanilang buhok' (13:25). Itinatag niyang muli ang tunay na pagsamba sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng paghikayat sa mga tao na muling mabuhay sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsunod sa Salita ng Diyos.

Foreshadowings: Si Nehemias ay isang taong manalangin at marubdob siyang nanalangin para sa kanyang mga tao (Nehemiah 1). Ang kanyang masigasig na pamamagitan para sa mga tao ng Diyos ay naglalarawan sa ating dakilang Tagapamagitan, si Jesu-Kristo, na taimtim na nanalangin para sa Kanyang mga tao sa Kanyang mataas na saserdote na panalangin sa Juan 17. Parehong sina Nehemias at Jesus ay may nag-aalab na pag-ibig para sa mga tao ng Diyos na kanilang ibinuhos sa panalangin sa Diyos, namamagitan para sa kanila sa harap ng trono.

Praktikal na Aplikasyon: Pinangunahan ni Nehemias ang mga Israelita sa paggalang at pagmamahal sa teksto ng Kasulatan. Si Nehemias, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang pagnanais na makitang pinarangalan at niluwalhati ang Diyos, ay umakay sa mga Israelita tungo sa pananampalataya at pagsunod na matagal nang ninanais ng Diyos para sa kanila. Sa parehong paraan, ang mga Kristiyano ay dapat mahalin at igalang ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan, italaga ang mga ito sa memorya, pagnilayan ang mga ito araw at gabi, at bumaling sa kanila para sa katuparan ng bawat espirituwal na pangangailangan. Sinasabi sa atin ng Ikalawang Timoteo 3:16–17, Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Dios, at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa ikatututo sa katuwiran: upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, na handa na lubos sa lahat ng kabutihan. gumagana. Kung inaasahan nating maranasan ang espirituwal na muling pagkabuhay ng mga Israelita (Nehemias 8:1-8), dapat tayong magsimula sa Salita ng Diyos.

Bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng tunay na pagkahabag sa iba na may espirituwal o pisikal na pananakit. Ang makaramdam ng habag, ngunit walang magawa para tumulong, ay walang batayan ayon sa Bibliya. Kung minsan kailangan nating isuko ang sarili nating kaaliwan para makapaglingkod nang maayos sa iba. Dapat tayong lubos na maniwala sa isang layunin bago natin ibigay ang ating oras o pera dito nang may tamang puso. Kapag pinahintulutan nating maglingkod ang Diyos sa pamamagitan natin, malalaman kahit ng mga hindi mananampalataya na ito ay gawain ng Diyos.Top