Buod ng Aklat ni Mikas

Buod ng Aklat ni Mikas - Pagsusuri sa Bibliya May-akda: Ang may-akda ng Aklat ni Mikas ay si Propeta Mikas (Micah 1:1).Petsa ng Pagsulat: Ang Aklat ni Mikas ay malamang na isinulat sa pagitan ng 735 at 700 B.C.Layunin ng Pagsulat: Ang mensahe ng Aklat ni Mikas ay isang masalimuot na pinaghalong paghatol at pag-asa. Sa isang banda, ang mga propesiya ay naghahayag ng paghatol sa Israel para sa mga kasamaan sa lipunan, tiwaling pamumuno at idolatriya. Ang paghatol na ito ay inaasahang magtatapos sa pagkawasak ng Samaria at Jerusalem. Sa kabilang banda, ipinapahayag ng aklat hindi lamang ang pagpapanumbalik ng bansa, kundi ang pagbabago at kadakilaan ng Israel at Jerusalem. Ang mga mensahe ng pag-asa at kapahamakan ay hindi kinakailangang magkasalungat, gayunpaman, dahil ang pagpapanumbalik at pagbabago ay magaganap lamang pagkatapos ng paghatol.

Mga Susing Talata:Mikas 1:2, 'Dinggin ninyo, Oh mga bayan, kayong lahat, dinggin ninyo, Oh lupa at lahat na nandoon, upang ang Panginoong Dios ay sumaksi laban sa inyo, ang Panginoon mula sa Kanyang banal na templo.'Mikas 5:2, 'Nguni't ikaw, Bethlehem Ephrata, bagaman ikaw ay maliit sa gitna ng mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay magmumula sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang mga pinagmulan ay mula nang una, mula pa noong unang panahon.Mikas 6:8, 'Ipinakita niya sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihiling sa iyo ng Panginoon? Upang kumilos nang makatarungan at mahalin ang awa at lumakad nang mapagpakumbaba kasama ng iyong Diyos.'

Mikas 7:18-19, 'Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasalanan at nagpapatawad sa pagsalangsang ng nalabi sa Kanyang mana? Hindi ka nananatiling galit magpakailanman ngunit nalulugod na magpakita ng awa. Muli kang mahahabag sa amin; itatapakan mo ang aming mga kasalanan at itatapon mo ang lahat ng aming kasamaan sa kailaliman ng dagat.'

Maikling buod: Kinondena ng propeta ang mga pinuno, pari, at propeta ng Israel na nananamantala at nanligaw sa mga tao. Ito ay dahil sa kanilang mga gawa kaya ang Jerusalem ay mawawasak. Ipinahayag ng propetang si Mikas ang pagliligtas sa mga tao na pupunta mula sa Jerusalem patungo sa Babilonya at nagtapos sa pamamagitan ng payo para sa Jerusalem na lipulin ang mga bansang nagtipon laban sa kanya. Ang huwarang pinuno ay magmumula sa Bethlehem upang ipagtanggol ang bansa, at ipinahayag ng propeta ang tagumpay ng nalabi ni Jacob at nakikinita ang araw na lilinisin ni Yahweh ang bansa ng idolatriya at pagtitiwala sa lakas ng militar. Ang propeta ay nagtakda ng isang makapangyarihan at maigsi na buod ng hinihingi ni Yahweh para sa katarungan at katapatan at nagpahayag ng paghatol sa mga sumunod sa mga paraan nina Omri at Ahab. Ang aklat ay nagtatapos sa isang propetikong liturhiya na binubuo ng mga elemento ng isang panaghoy. Ipinagtapat ng Israel ang kasalanan nito at tinitiyak ang kaligtasan sa pamamagitan ng makapangyarihang mga gawa ni Yahweh.

Foreshadowings: Ang Mikas 5:2 ay isang propesiya tungkol sa Mesiyas na sinipi noong hinahanap ng mga mago ang haring isinilang sa Bethlehem (Mateo 2:6). Ang mga pantas na lalaking ito mula sa Silangan ay sinabihan na mula sa maliit na nayon ng Bethlehem ay lalabas ang Prinsipe ng Kapayapaan, ang Liwanag ng mundo. Ang mensahe ni Mikas tungkol sa kasalanan, pagsisisi, at pagpapanumbalik ay natagpuan ang sukdulang katuparan nito kay Jesu-Kristo na siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan (Roma 3:24-25) at ang tanging daan patungo sa Diyos (Juan 14:6).

Praktikal na Aplikasyon: Ang Diyos ay nagbibigay ng mga babala upang hindi tayo magdusa sa Kanyang poot. Ang paghatol ay tiyak kung ang mga babala ng Diyos ay hindi pinakinggan at ang Kanyang paglalaan para sa kasalanan sa paghahain ng Kanyang Anak ay tatanggihan. Para sa mananampalataya kay Kristo, dinidisiplina tayo ng Diyos—hindi dahil sa poot—kundi dahil mahal Niya tayo. Alam Niya na ang kasalanan ay sumisira at gusto Niya tayong maging buo. Ang kabuuan na ito na siyang pangako ng pagpapanumbalik ay naghihintay sa mga nananatiling masunurin sa Kanya.Top