Buod ng Aklat ni Judas

Buod ng Aklat ni Judas - Pagsusuri sa Bibliya May-akda: Tinukoy sa Judas 1 ang may-akda ng Aklat ni Judas bilang si Jude , isang kapatid ni Santiago. Ito ay malamang na tumutukoy sa kapatid ni Jesus sa ama na si Jude, dahil si Jesus ay mayroon ding kapatid sa ama na nagngangalang James (Mateo 13:55). Malamang na hindi ipinakilala ni Judas ang kanyang sarili bilang kapatid ni Jesus dahil sa pagpapakumbaba at paggalang kay Kristo.Petsa ng Pagsulat: Ang Aklat ni Judas ay malapit na nauugnay sa aklat ng 2 Pedro. Ang petsa ng pagiging may-akda para kay Jude ay depende sa kung si Jude ay gumamit ng nilalaman mula sa 2 Pedro, o si Pedro ay gumamit ng nilalaman mula kay Jude noong isinulat ang 2 Pedro. Ang Aklat ni Judas ay isinulat sa isang lugar sa pagitan ng A.D. 60 at 80.Layunin ng Pagsulat: Ang Aklat ni Judas ay isang mahalagang aklat para sa atin ngayon dahil ito ay isinulat para sa huling panahon, para sa katapusan ng panahon ng simbahan. Ang kapanahunan ng simbahan ay nagsimula sa Araw ng Pentecostes. Si Judas ang tanging aklat na ganap na ibinigay sa malaking apostasiya. Isinulat ni Jude na ang masasamang gawa ay katibayan ng apostasiya. Pinapayuhan niya tayo na makipaglaban para sa pananampalataya, dahil may mga damo sa gitna ng mga trigo. Ang mga bulaang propeta ay nasa simbahan at ang mga banal ay nasa panganib. Ang Judas ay isang maliit ngunit mahalagang aklat na karapat-dapat pag-aralan, na isinulat para sa mga Kristiyano sa ngayon.

Mga Susing Talata:Judas 3: Mga minamahal, bagama't sabik akong sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang ibinabahagi natin, nadama kong kailangan kong sumulat at hikayatin kayo na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkatiwala minsan at magpakailanman sa mga banal.Judas 17-19: 'Ngunit, mahal na mga kaibigan, alalahanin ang inihula ng mga apostol ng ating Panginoong Jesu-Kristo. Sinabi nila sa inyo, ‘Sa mga huling panahon ay magkakaroon ng mga manunuya na susunod sa kanilang sariling masasamang pagnanasa.’ Ito ang mga taong humahati sa inyo, na sumusunod lamang sa likas na likas at walang Espiritu.Judas 24-25: Sa kanya na makapag-iingat sa inyo sa pagkahulog at magharap sa inyo sa harap ng kanyang maluwalhating presensiya na walang kapintasan at may malaking kagalakan-sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas nawa ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan at awtoridad, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. , bago ang lahat ng edad, ngayon at magpakailanman! Amen.

Maikling buod: Ayon sa talata 3, si Judas ay sabik na isulat ang tungkol sa ating kaligtasan; gayunpaman, binago niya ang mga paksa upang matugunan ang pakikipaglaban para sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay naglalaman ng kumpletong katawan ng doktrinang Kristiyano na itinuro ni Kristo, na kalaunan ay ipinasa sa mga apostol. Pagkatapos ng babala ni Judas tungkol sa mga huwad na guro (talata 4-16), pinayuhan niya tayo kung paano tayo magtatagumpay sa espirituwal na pakikidigma (mga talata 20-21). Narito ang karunungan na mabuting tanggapin at sundin natin habang pinagdaraanan natin ang mga araw na ito ng huling panahon.

Mga koneksyon: Ang Aklat ni Judas ay puno ng mga pagtukoy sa Lumang Tipan, kabilang ang Exodo (v. 5); Ang paghihimagsik ni Satanas (v. 6); Sodoma at Gomorra (v. 7); kamatayan ni Moises (v. 9); Cain (v. 11); Balaam (v. 11); Korah (v. 11); Enoc (vv. 14,15); at Adan (v. 14). Ang paggamit ni Judas ng kilalang makasaysayang mga ilustrasyon ng Sodoma at Gomorra, Cain, Balaam, at Kora ay nagpaalaala sa mga Kristiyanong Judio ng pangangailangan ng tunay na pananampalataya at pagsunod.

Praktikal na Aplikasyon: Nabubuhay tayo sa isang kakaibang panahon sa kasaysayan at ang maliit na aklat na ito ay makakatulong sa atin para sa hindi masasabing hamon ng pamumuhay sa huling panahon. Ang Kristiyano sa ngayon ay dapat maging maingat sa mga maling doktrina na madaling malinlang sa atin kung hindi tayo bihasa sa Salita. Kailangan nating malaman ang Ebanghelyo—upang protektahan at ipagtanggol ito—at tanggapin ang pagka-Panginoon ni Kristo, na pinatutunayan ng pagbabago ng buhay. Ang tunay na pananampalataya ay laging sumasalamin sa pag-uugali ni Kristo. Ang ating buhay kay Kristo ay dapat na sumasalamin sa ating sariling puso-kaalaman na nakasalalay sa awtoridad ng Makapangyarihang Lumikha at Ama na nagsasagawa ng pananampalataya. Kailangan natin ang personal na kaugnayan sa Kanya; saka lamang natin malalaman ang Kanyang tinig nang lubos na hindi na tayo susunod sa iba.Top