Kategorya: Espirituwal Na Buhay

Ano ang ibig sabihin ng manatili kay Kristo?

Ano ang ibig sabihin ng manatili kay Kristo? Bakit napakahalaga ng pananatili kay Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ni Hesus nang Siya ay nangako ng masaganang buhay?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus nang Siya ay nangako ng masaganang buhay? Paano ako magkakaroon ng masaya, kasiya-siya, at nagpaparangal sa Diyos na buhay?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya sa kahalagahan ng pananagutan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya sa kahalagahan ng pananagutan? Bakit mahalaga para sa ibang tao na panatilihin akong nananagot?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang dapat kong hanapin sa isang kasosyo sa pananagutan?

Ano ang dapat kong hanapin sa isang kasosyo sa pananagutan? Bakit mahalaga para sa ibang tao na panatilihin akong nananagot sa aking paglakad kasama ni Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit mahalagang gumugol ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos?

Bakit mahalagang gumugol ng panahon na mag-isa kasama ang Diyos? Bakit napakahalaga ng oras na mag-isa kasama ang Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano ko malalaman kung ako ay isang Kristiyano?

Ako ba ay isang Kristiyano? Paano ko malalaman kung ako ay isang Kristiyano? Ano ang mga tanda ng pagkakakilanlan ng isang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang awtoridad ng mananampalataya?

Ano ang awtoridad ng mananampalataya? Anong espirituwal na awtoridad ang taglay ng isang paniniwala? Ano ang panganib ng pag-angkin ng labis na awtoridad?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mananampalataya ba ay may awtoridad laban kay Satanas?

Ang mananampalataya ba ay may awtoridad laban kay Satanas? Anong awtoridad, kung mayroon man, ang kailangan ng mga mananampalataya para sawayin si Satanas?

Magbasa Nang Higit Pa

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na sawayin ang diyablo?

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na sawayin ang diyablo? Sa pamamagitan ng Pangalan ni Jesus, maaari ba nating sawayin ang diyablo at pilitin siyang tumakas?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng backslide?

Ano ang ibig sabihin ng backslide? Ano ang backsliding? Ano ang ibig sabihin ng pagtalikod?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag tinutukoy nito ang isang tao bilang anak ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang susi sa pamumunga bilang isang Kristiyano?

Ano ang susi sa pamumunga bilang isang Kristiyano? Paano ako mamumunga ng higit pang espirituwal na bunga sa aking buhay Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Posible ba ang pagiging banal, dahil ang Diyos lamang ang banal?

Posible ba ang pagiging banal, dahil ang Diyos lamang ang banal? Bakit tayo inuutusan ng Diyos na maging banal gayong alam Niya na imposibleng maging ganap tayong banal?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano ko malalaman kung ako ay ipinanganak na muli?

Paano ko malalaman kung ako ay ipinanganak na muli? Ano ang ibig sabihin ng pagiging muling isilang, ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Hanggang saan tayo dapat magsikap na maging katulad ni Jesus?

Hanggang saan tayo dapat magsikap na maging katulad ni Jesus? Posible bang maging katulad tayo ni Hesus sa buhay na ito?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatalaga?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatalaga? Ano ang ibig sabihin ng pag-alay ng iyong buhay sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdududa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdududa? Paano ko malalampasan ang pag-aalinlangan at sa halip ay makatagpo ng lakas ng loob, kapayapaan, at lakas sa pamamagitan ng aking kaugnayan kay Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananampalataya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananampalataya? Paano ko malalampasan ang aking pagdududa nang may mas matibay na pananampalataya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panloob na kapayapaan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panloob na kapayapaan? Paano ako matutulungan ng Diyos na makahanap ng kapayapaan sa loob? Ano ang tunay na kapayapaan sa loob?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa intuwisyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa intuwisyon? Minsan ba ay binibigyan ng Diyos ang mga tao ng isang espesyal na intuwisyon tungkol sa mga bagay na mangyayari?

Magbasa Nang Higit Pa
Top