Dapat bang pumunta ang mga Kristiyano sa mga nightclub?

Dapat bang pumunta ang mga Kristiyano sa mga nightclub? Kasalanan ba ang clubbing? SagotSa madaling salita, ang mga nightclub ay bahagi ng mundo na kinokontrol ni Satanas. Ang mga ito ay dinisenyo para sa layunin na ibigay ang sarili sa makasalanang pagnanasa. Pangunahing umiiral ang mga nightclub para sa dalawang layunin: pag-inom ng alak at pakikipagkita sa mga miyembro ng hindi kabaro, kadalasang nasa isip ang sekswal na aktibidad. Oo, may musika at sayawan, ngunit lalo na ang mga single ay pumunta sa clubbing para uminom at makipagkilala sa isang tao. Ang mga nightclub ay sa mundo, at, habang ang mga Kristiyano ay dapat na sa mundo, hindi tayo dapat maging dito. Ang pagiging makasanlibutan ay nangangahulugan ng pagiging interesado at pagnanais sa mga bagay na umaakit sa makasalanang kalikasan.Si Pablo, sa pakikipag-usap sa mga Kristiyano, ay tinalakay ang isyu ng makamundong mga gawain sa Efeso 4:17-24, 'Kaya't sinasabi ko sa inyo, at iginigiit sa Panginoon, na huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga Gentil, sa kawalang-kabuluhan ng kanilang pag-iisip. Sila ay nagdidilim sa kanilang pang-unawa at nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kamangmangan na nasa kanila dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Nang nawala ang lahat ng sensitivity, ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magpakasawa sa bawat uri ng karumihan, na may patuloy na pagnanasa para sa higit pa. Gayunpaman, hindi mo nakilala si Kristo sa ganoong paraan. Tiyak na narinig ninyo ang tungkol sa kanya at tinuruan sa kanya ayon sa katotohanang nasa kay Hesus. Ikaw ay tinuruan, tungkol sa iyong dating paraan ng pamumuhay, na hubarin ang iyong dating pagkatao, na pinasasama ng mga mapanlinlang na pagnanasa; upang maging bago sa saloobin ng iyong mga isipan; at isuot ang bagong pagkatao, na nilalang upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan.' Dito ay inilalarawan ni Pablo ang mga nagbubukod sa Diyos at nagbibigay ng kanilang sarili sa kahalayan para sa pagsasagawa ng bawat uri ng karumihan na may kasakiman.

Malinaw, hindi ninanais ng Diyos na ibigay natin ang ating sarili sa kasalanan nang ganoon kadali at kusa. Pansinin kung ano ang sinasabi ng Diyos dito, 'Hubarin mo ang iyong dating pagkatao, na sinisira ng mga mapanlinlang na pagnanasa.' Nakatutuwang pansinin na ang sabi ng Diyos kapag ibinigay natin ang ating sarili sa ating makasalanang kalikasan, tayo ay dinadaya ng ating mga pagnanasa. Si Satanas ay isang dalubhasang manghuhuwad. Sa madaling salita, si Satanas ay nagpapakita ng isang bagay na lumilitaw sa ibabaw na kaakit-akit. Ang pang-akit ng clubbing ay napakasaya, masaya, at kapana-panabik. Ang hindi natin nakikita ay ang mga kahihinatnan dahil pinananatili ni Satanas ang senswal na atraksyon sa unahan ng ating isipan. Ang pakikipagtalik, alkohol, at droga—lahat ay matatagpuan sa karamihan ng mga nightclub—ay lubhang mapanira, kapwa sa pisikal at espirituwal. Ang Diyos ay may isang lugar para sa sex kung saan ito ang pinaka-kasiya-siya—sa monogamous marriage, kung saan walang STD, HIV, pagkakasala, pag-iisa—at ang mga hindi naniniwala sa Diyos dito ay mabilis na nagbabago sa kanilang mga sarili.Nais ng Diyos na tayo ay maging matuwid at banal dahil nilikha Niya tayo upang maging ganoon. Ang mga pakinabang ng pamumuhay sa buhay na nilayon ng Diyos ay higit pa sa maliliit at panandaliang kasiyahan na iniaalok ng mundong ito. Marami na o dati nang nasa nightclub lifestyle ang nagsasabi ng parehong bagay—walang kagalakan, walang katuparan; may laman lang. Ang Diyos lamang ang makakatugon sa ating mga pangangailangan at makapagbibigay sa atin ng kagalakan at kaligayahang hinahanap nating lahat. Ang clubbing ay nag-aalok ng walang iba kundi isang napakamurang imitasyon. Walang pangmatagalang kagalakan na makikita sa mga nightclub, tanging tukso na magkasala.Ang mga ganitong lugar ay lalong hindi para sa mga Kristiyano. Bukod sa mga halatang tukso, nariyan ang isyu ng ating Kristiyanong saksi sa mundo. Kapag nakita ng mga hindi mananampalataya ang isang nag-aangking Kristiyano na nakikibahagi sa isang makasalanang pamumuhay, si Kristo ay sinisiraan at hinahamak. Dapat nating paliwanagin ang ating mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit (Mateo 5:16). Mahirap makita kung paano sumisikat ang liwanag ng ating bagong buhay kay Kristo sa isang nightclub. Kahit na ang Kristiyano ay hindi nakikibahagi sa mga makasalanang gawain, ang patotoong inihaharap niya sa mundo sa pagmamasid sa pamamagitan lamang ng pagiging doon ay mapanira at dapat iwasan.

Top