Dapat bang ipagdiwang ng isang Kristiyano ang mga pista opisyal?

Dapat bang ipagdiwang ng isang Kristiyano ang mga pista opisyal? SagotAng Bibliya ay walang nagtuturo sa mga Kristiyano na ipagdiwang ang mga pista opisyal. Ang mga araw tulad ng Thanksgiving, Valentine's Day, Memorial Day, Labor Day, Independence Day, kaarawan, anibersaryo, atbp., ay hindi binanggit sa Banal na Kasulatan. Hindi man lang ipinag-uutos ng Bibliya ang pagdiriwang ng Pasko o Pasko ng Pagkabuhay. Ang kakulangan ng anumang utos o precedent ng Bibliya tungkol sa pagdiriwang ng modernong mga holiday ay humantong sa ilan upang pigilin ang pag-obserba ng mga araw na ito, kahit na ang mga holiday na itinuturing na Kristiyano.Ang tanging mga pista opisyal na binanggit sa Banal na Kasulatan ay ang mga araw ng kapistahan ng mga Judio: Paskuwa (Marcos 14:12), Tinapay na Walang Lebadura (Levitico 23:6), Mga Unang Bunga (Levitico 23:10; 1 Corinto 15:20), Pentecostes (Mga Gawa 2:1) , Mga Trumpeta (Levitico 23:24), ang Araw ng Pagbabayad-sala (Levitico 23:27), at mga Tabernakulo (Levitico 23:34). Maraming iskolar ang naniniwala na ang kapistahan na binanggit sa Juan 5:1 ay Purim, bagaman ito ay hindi pinangalanan. Binanggit din sa Lumang Tipan ang pagdiriwang ng Bagong Buwan, na minarkahan ang pagtatalaga sa Diyos ng bawat bagong buwan sa taon. Ang mga kapistahan ng Bagong Buwan ay nagsasangkot ng mga paghahain, paghihip ng mga trumpeta (Bilang 10:10), pagsuspinde sa lahat ng paggawa at pangangalakal (Nehemias 10:31), at mga kapistahan ng lipunan o pamilya (1 Samuel 20:5). Wala sa mga pista opisyal na ito, bagama't biblikal sa diwa na ang mga ito ay nasa Bibliya, ay ipinag-uutos para sa mga Kristiyano. Naparito si Jesucristo upang tuparin ang batas (Mateo 5:17) at magtatag ng isang bagong tipan (Lucas 22:20), at ang mga piging ng mga Judio ay natagpuan ang kanilang katuparan sa Kanya.

Bagama't walang utos sa Bibliya para sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan na ipagdiwang ang mga pista opisyal, ni walang pagbabawal sa paggawa nito. Ang Bibliya ay hindi kailanman nagsasalita laban sa nagdiriwang ng mga pista opisyal. Sa batayan lamang nito, pinapayagan ang mga Kristiyano na magdiwang ng mga pista opisyal.Iniiwasan ng ilang Kristiyano na magdiwang ng mga pista opisyal dahil marami sa mga pista opisyal na ipinagdiriwang ngayon—kahit ang mga karaniwang tinatawag na mga pista opisyal ng Kristiyano—ay may kaduda-dudang pinagmulan . Totoo na ang pagdiriwang ng Kristiyano ng ilang partikular na mga pista opisyal ay maaaring kumakatawan sa isang pagbawi ng mga paganong pagdiriwang—isang sinaunang paganong holiday ang tinubos para sa kaluwalhatian ng Diyos, na napuno ng bagong kahulugan, at pinalamutian ng iba't ibang tradisyon na idinisenyo para sambahin ang Panginoon. Hindi maaaring makaligtaan ng ilang Kristiyano ang makasaysayang paganong mga asosasyon ng mga pista opisyal na iyon; ang iba ay naunawaan ang kasaysayan at pinuri ang Diyos para sa modernong pagkakataon na palakihin ang pangalan ng Diyos.Ang ilang mga pista opisyal ay higit na hayagang tugma sa Kristiyanismo kaysa sa iba. Ang Pasko at Pasko ng Pagkabuhay, siyempre, ay mga pagdiriwang ng Kristiyano sa kapanganakan at muling pagkabuhay ni Jesus. Itinataguyod ng Araw ng Pasasalamat ang huwarang bibliya ng pasasalamat. Ang gayong mga pista opisyal ay nagbibigay sa mga Kristiyano ng maraming dahilan upang magdiwang. Ang ibang mga holiday, gaya ng Halloween at Groundhog Day, ay medyo mas mahirap iugnay sa mga paniniwala sa Bibliya.Ang mga Kristiyanong nagsisikap na magpasiya kung ipagdiwang o hindi ang isang holiday ay dapat isaalang-alang ang ilang mga bagay: a) Ang holiday ba sa anumang paraan ay nagtataguyod ng maling doktrina, pamahiin, o imoralidad (Galacia 5:19–23)? b) Maaari ba tayong magpasalamat sa Diyos para sa kung ano ang ating ipinagdiriwang sa isang holiday (1 Tesalonica 5:16–18)? c) Ang pagdiriwang ba ng kapaskuhan ay makakabawas sa ating patotoo o pagsaksi bilang Kristiyano (Filipos 2:15)? d) Mayroon bang paraan upang tubusin ang mga elemento ng kapistahan at gamitin ang mga ito upang luwalhatiin ang Diyos (1 Corinto 10:31)? Sa pagtatanong ng lahat ng mga tanong na ito, dapat tayong manalangin sa Diyos, humihingi ng patnubay sa Kanya (Santiago 1:5).

Sa huli, ang pagdiriwang ng mga pista opisyal ay isang bagay ng budhi. Nilinaw ito ng Roma 14:4–6a: Sino ka para hatulan ang alipin ng iba? Sa kanilang sariling panginoon, ang mga alipin ay tumatayo o nahuhulog. . . . Itinuturing ng isang tao na mas sagrado ang isang araw kaysa sa iba; ang isa ay isinasaalang-alang ang bawat araw na pareho. Ang bawat isa sa kanila ay dapat na ganap na kumbinsido sa kanilang sariling isip. Sinumang nagtuturing na espesyal ang isang araw ay ginagawa iyon sa Panginoon. Maaari tayong gumuhit ng ilang mga prinsipyo mula sa talatang ito:

1) Maaaring magkaroon ng taimtim na hindi pagkakasundo ang mga Kristiyano tungkol sa pagdiriwang ng mga kapistahan, at ang gayong mga hindi pagkakasundo ay hindi dapat pagmulan ng alitan.
2) Bawat isa sa atin ay dapat magbigay ng pananagutan sa Diyos para sa ating sariling mga aksyon.
3) Wala kaming karapatang husgahan ang ibang mananampalataya sa usapin ng pagdiriwang ng mga holiday.
4) Sa anumang araw na itinuturing nating espesyal, ang ating pagdiriwang ay dapat sa Panginoon.Top