Kategorya: Panalangin

Ang pormula ba ng ACTS para sa panalangin ay isang mabuting paraan ng pagdarasal?

Ang pormula ba ng ACTS para sa panalangin ay isang mabuting paraan ng pagdarasal? Ano ang ibig sabihin ng ACTS acronym tungkol sa panalangin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagyuko o pagluhod sa panalangin?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagyuko o pagluhod sa panalangin? Dapat ba tayong yumukod o lumuhod kapag tayo ay sumasamba sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano nakikipag-ugnayan ang panalangin sa Diyos?

Paano nakikipag-ugnayan ang panalangin sa Diyos? Paano maituturing na komunikasyon ang panalangin kung ang Diyos ay hindi nagsasalita pabalik sa atin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon?

Ano ang ibig sabihin ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagninilay-nilay na panalangin?

Ano ang pagninilay-nilay na panalangin? Paano konektado ang pagninilay-nilay na panalangin sa pagbabad na panalangin at ang umuusbong na kilusan ng simbahan?

Magbasa Nang Higit Pa

Mahalaga ba ang corporate prayer?

Mahalaga ba ang corporate prayer? Ang samahang panalangin ba ay mas makapangyarihan kaysa sa isang indibidwal na nagdarasal nang mag-isa? Sinasagot ba ng Diyos ang mga panalangin batay sa kung gaano karaming tao ang nagdarasal?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng sumigaw sa Panginoon?

Ano ang ibig sabihin ng sumigaw sa Panginoon? Ano ang ilang halimbawa sa Bibliya ng mga taong sumisigaw sa Panginoon?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit mahalaga ang pang-araw-araw na panalangin?

Bakit mahalaga ang pang-araw-araw na panalangin? Dapat ba tayong manalangin araw-araw? Dapat ba tayong manalangin nang higit sa isang beses sa isang araw?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng manalangin para sa ating pang-araw-araw na tinapay?

Ano ang ibig sabihin ng manalangin para sa ating pang-araw-araw na tinapay? Ang 'ibigay ba sa amin ngayon ang aming pang-araw-araw na tinapay' ay tumutukoy sa higit pa sa tinapay?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit kailangan nating hilingin sa Diyos na iligtas tayo mula sa kasamaan?

Bakit kailangan nating hilingin sa Diyos na iligtas tayo mula sa kasamaan? Ano ang kahulugan ng iligtas tayo mula sa kasamaan sa Panalangin ng Panginoon?

Magbasa Nang Higit Pa

Sinasagot ba ng Diyos ang mga panalangin?

Sinasagot ba ng Diyos ang mga panalangin? Bakit parang hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin? Paano ko malalaman kung sinasagot ng Diyos ang isang panalangin ng hindi?

Magbasa Nang Higit Pa

Dinirinig ba ng Diyos ang aking mga panalangin?

Dinirinig ba ng Diyos ang aking mga panalangin? Bakit parang sa kisame lang ang dasal ko? Naririnig ba ng Diyos ang bawat panalangin?

Magbasa Nang Higit Pa

Binabago ba ng panalangin ang isip ng Diyos?

Binabago ba ng panalangin ang isip ng Diyos? Binabago ba ng panalangin ang mga bagay? Talaga bang may epekto ang panalangin sa plano ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang susi sa mabisang panalangin?

Ano ang susi sa mabisang panalangin? Ano ang maaari kong gawin upang maging mas epektibo ang aking mga panalangin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang panalanging intercessory?

Ano ang panalanging intercessory? Paano ako mamagitan para sa iba sa pamamagitan ng aking buhay panalangin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang panalangin ng panawagan?

Ano ang panalangin ng panawagan? Ano ang dapat mong ipanalangin sa isang panalangin ng panawagan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Panalangin ni Hesus?

Ano ang Panalangin ni Hesus? Dapat bang ipagdasal ng mga Kristiyano ang Panalangin ni Hesus? Ano ang nilalaman ng Panalangin ni Hesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit tayo inutusan ni Jesus na manalangin na huwag tayong madala sa tukso?

Bakit tayo inutusan ni Jesus na manalangin na huwag tayong madala sa tukso kapag sinabi ng Diyos na hindi Niya tayo tinutukso? Tinutukso ba tayo ng Diyos na magkasala? Bakit tayo dadalhin ng Diyos sa tukso?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Lectio Divina?

Ano ang Lectio Divina? Bakit kaya mapanganib ang Lectio Divina, at bakit ito nagiging sikat?

Magbasa Nang Higit Pa

Biblical ba ang pagsindi ng kandila para sa mga patay?

Biblical ba ang pagsindi ng kandila para sa mga patay? Ang pagsindi ba ng kandila para sa isang taong namatay ay salungat sa mga turo ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa
Top