Kategorya: Panginoong Hesukristo

Binigyan ba ng mga Romano si Hesus ng 39 na paghampas?

Binigyan ba ng mga Romano si Hesus ng 39 na paghampas? Tumpak ba na si Hesus ay hinagupit / hinampas ng tatlumpu't siyam na beses?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng Agnus Dei?

Ano ang kahulugan ng Agnus Dei? Ano ang iba't ibang kahulugan ng Agnus Dei kaugnay ng pagiging Kordero ng Diyos ni Hesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang Alpha at ang Omega?

Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang Alpha at ang Omega? Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang simula at wakas?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng dugo ni Kristo?

Ano ang kahulugan ng dugo ni Kristo? Bakit ang dugo ni Jesus ay binibigyang-diin sa Bagong Tipan?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit may dugo at tubig na lumabas sa tagiliran ni Jesus nang Siya ay tinusok?

Bakit may dugo at tubig na lumabas sa tagiliran ni Jesus nang Siya ay tinusok? Ano ang mga simbolo ng dugo at tubig?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit napakahalaga ng katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa katawan?

Bakit napakahalaga ng katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa katawan? Mahalaga ba na si Jesus ay nabuhay na mag-uli sa isang pisikal na katawan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christology?

Ano ang Christology? Ano ang Persona at Gawain ni Jesucristo? Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa teolohiya ni Jesu-Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

May dalawang kalikasan ba si Kristo?

May dalawang kalikasan ba si Kristo? Si Kristo ba ay may isang kalikasan o dalawa? Bakit mahalagang maunawaan na si Kristo ay may dalawang kalikasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng pagpapatahimik ni Jesus sa bagyo?

Ano ang kahalagahan ng pagpapatahimik ni Jesus sa bagyo? Bakit pinatahimik ni Jesus ang bagyo? Bakit pinahintulutan ni Jesus ang bagyo sa unang lugar?

Magbasa Nang Higit Pa

Nagkasala kaya si Jesus?

Nagkasala kaya si Jesus (peccability or impeccability)? Kung hindi sana nagkasala si Jesus, ano ang silbi ng tukso?

Magbasa Nang Higit Pa

Ipinako ba si Hesus sa krus, poste, o tulos?

Ipinako ba si Hesus sa krus, poste, o tulos? Mahalaga ba kung ano ang ipinako kay Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kasaysayan ng pagpapako sa krus?

Ano ang kasaysayan ng pagpapako sa krus? Ano ang pagpapako sa krus? Ano ang pakiramdam ng ipako sa krus?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit isinumpa ni Jesus ang puno ng igos?

Bakit isinumpa ni Jesus ang puno ng igos? Kung hindi panahon ng igos, bakit isinumpa ni Jesus ang puno?

Magbasa Nang Higit Pa

Kung si Hesus ay ipinako sa krus sa Araw ng Paghahanda, bakit kumain na Siya ng hapunan ng Paskuwa?

Kung si Hesus ay ipinako sa krus sa Araw ng Paghahanda, bakit kumain na Siya ng hapunan ng Paskuwa? Ipinako ba si Hesus sa krus noong araw na pinatay ang kordero ng Paskuwa?

Magbasa Nang Higit Pa

Saan hinuhula ng Hebreong Kasulatan ang kamatayan at pagkabuhay-muli ng Mesiyas?

Saan hinuhula ng Hebreong Kasulatan ang kamatayan at pagkabuhay-muli ng Mesiyas? Ano ang ilan sa mga hula tungkol sa Mesiyas sa Lumang Tipan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng capstone sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng capstone sa Bibliya? Ano ang capstone? Paanong si Jesus ay kapwa nating batong pang-ibabaw at batong panulok?

Magbasa Nang Higit Pa

Biblical ba ang pagka-Diyos ni Kristo?

Biblical ba ang pagka-Diyos ni Kristo? Itinuturo ba ng Bibliya na si Jesu-Kristo ay Diyos na nagkatawang-tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Nilikha ba ng Diyos si Jesus?

Nilikha ba ng Diyos si Jesus? Bakit mahalagang maunawaan na si Jesus ay hindi nilikha ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Nagbautismo ba si Hesus?

May binautismuhan ba si Jesus? Iniulat ba ng Bibliya ang sinumang nabautismuhan ni Jesus? Bakit hindi bininyagan ni Jesus ang mga tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Nilabag ba ni Jesus ang batas ng Sabbath?

Nilabag ba ni Jesus ang batas ng Sabbath? Ang pagpapagaling ba ni Jesus sa Sabbath ay isang paglabag sa Mosaic Law?

Magbasa Nang Higit Pa
Top