Mayroon bang arkanghel (o anghel) na nagngangalang Uriel?

Mayroon bang arkanghel (o anghel) na nagngangalang Uriel? SagotAng mga Arkanghel ay mga nilalang na lumilitaw na mga pinuno ng iba pang mga anghel at mga nilalang sa langit. Ang kanonikal na Bibliya, na binabasa ng karamihan sa mga Kristiyano at Protestante, ay nagngangalang lamang ng isang arkanghel: si Michael (Apocalipsis 12:7). Iminumungkahi ng maraming iskolar na si Lucifer ay isa ring arkanghel bago itinapon sa langit (Ezekiel 28:17). Si Uriel ay tinatawag na arkanghel sa apokripal na mga aklat ng 2 Esdras at Enoch at sa ilang sinaunang akda ng mga Hudyo. Kasama rin ni John Milton si Uriel bilang isang karakter sa Nawala ang Paraiso . Ngunit hindi kailanman pinangalanan si Uriel bilang isang anghel sa anumang aklat na alam natin bilang kumpletong Bibliya.Ang pangalan Uriel nangangahulugang apoy ng Diyos o liwanag ng Diyos. Ang ilang mga kuwento na kinasasangkutan ni Uriel ay nagpapakilala sa kanya bilang ang anghel na nagbabantay sa Eden (Genesis 3:24), isa sa mga anghel na namamahala kay Tartarus, o ang anghel na pumatay sa mga Assyrian na nagkampo laban sa Jerusalem (2 Hari 19:35). Inililista ng tradisyon ng mga Judio si Uriel bilang isa sa apat na anghel na namamahala sa apat na sulok ng mundo (tingnan sa Apocalipsis 7:1)—ang iba pang mga anghel ay sina Michael, Gabriel, at Raphael.

Ang Salita ng Diyos ay walang gaanong isinisiwalat tungkol sa mga anghel, at walang arkanghel na nagngangalang Uriel ang nabanggit kailanman. Kaunti lang ang alam natin sa mga ranggo, pangalan, o kakayahan ng mga anghel. Kung ang Diyos ay nagbigay sa atin ng higit pang mga detalye tungkol sa mga anghel, ang tukso na ituon ang ating mga puso sa kanila kaysa sa Diyos ay mas matindi. Ang mga tao ay likas na sumasamba sa mga nilalang kaysa sa kanilang Maylalang (Colosas 2:18; Roma 1:25). Hindi tayo kailanman sinabihan na makipag-usap sa isang anghel, manalangin sa isang anghel, o sa anumang paraan subukang magkaroon ng mga anghel na mamagitan para sa atin. Iyan ay idolatriya (tingnan sa II Mga Hari 21:3; Apocalipsis 22:8–9).Mula sa isang pag-aaral ng Bibliya, lumilitaw na ang mga anghel ay may personal na mga pangalan, at dalawang anghel ang pinangalanan sa Kasulatan. Bagama't maraming pagkakamali sa katotohanan sa mga hindi kanonikal na aklat gaya ng Una at Ikalawang Esdras , ang mga naturang aklat ay maaari pa ring maglaman ng ilang tumpak na impormasyon. Ito ay hindi sa labas ng larangan ng posibilidad na Uriel ay talagang ang pangalan ng isang arkanghel. Ipinahihiwatig ng Awit 147:4 na pinangalanan ng Diyos ang bawat bituin, kaya lohikal nating ipagpalagay na pinangalanan din Niya ang mga anghel na Kanyang nilikha. Ang Diyos ba ay may arkanghel na nagngangalang Uriel? Siguro. Ang tiyak nating malalaman ay, kung mahalaga ang pagkaalam sa pangalan ng isa pang arkanghel, isinama sana ng Diyos ang pangalang iyon sa kinasihang Kasulatan (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20–21).

Top