Mayroon bang anghel na nagngangalang Ariel sa Bibliya?

Mayroon bang anghel na nagngangalang Ariel sa Bibliya? SagotAng tanging mga anghel na pinangalanan sa Bibliya ay sina Gabriel at Michael (Daniel 8:16; 9:21; 10:13; 12:1). Wala saanman sa Bibliya ang isang anghel na nagngangalang Ariel.Ang aklat ng Tobit, isa sa mga apokripal na aklat na hindi kasama sa Bibliyang Hebreo o sa Protestante na kanon ng Kasulatan, ay naglalaman ng isang magiting na anghel na nagngangalang Raphael. Ang isa pang tekstong extrabiblical, ang aklat ni Enoc, ay nagpangalan ng pitong arkanghel: Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sariel, Gabriel, at Jerameel.

Ang paniwala ng Ariel bilang anghel ng kalikasan ay nagbabalik sa Gnostic lore at ang sinaunang tradisyon ng mga Hudyo ng mystical o occult na interpretasyon ng Bibliya na kilala bilang Kabbalah. Sa Kabbalistic, apocryphal, at okultismo na mga kasulatan, si Ariel ay madalas na nalilito kay Uriel mula sa aklat ni Enoc. Isang apokripal na teksto ang naglalarawan kay Ariel bilang isang anghel na nagpaparusa sa mga demonyo. Ang tekstong Gnostic Pistis Sophia iniuugnay si Ariel sa parusa sa masasama. Sa Shakespeare's Ang bagyo , si Ariel ay isang sprite. Ariel din ang pangalan ng isang menor de edad na anghel sa ikalabing pitong siglong tula ni John Milton, Nawala ang Paraiso .Habang ang isang anghel na nagngangalang Ariel ay wala sa Kasulatan, ang salita Ariel ay ginagamit sa apat na magkakaibang konteksto sa Bibliya. Isang halimbawa ang matatagpuan sa dalawang talata sa Lumang Tipan: At si Benaias na anak ni Jehoiada ay isang magiting na lalaki ng Kabzeel, isang gumagawa ng mga dakilang gawa. Sinaktan niya ang dalawang ariel ng Moab. Bumaba din siya at sinaktan ang isang leon sa hukay noong araw na bumagsak ang niyebe (2 Samuel 23:20, ESV; tingnan din sa 1 Cronica 11:22). Ang eksaktong kahulugan ng ariel dito ay hindi malinaw. Itinuring ito ng ilang salin ng Bibliya bilang isang wastong pangalan, anupat binansagan ang mga biktima ni Benaias bilang dalawang anak ni Ariel. Tinatrato ng ibang mga pagsasalin ariel dito bilang karaniwang pangngalan, na para bang sinasabing sinaktan ni Benaias ang dalawang kampeon ng Moab (NLT) o ang dalawang pinakamakapangyarihang mandirigma (NIV) ng Moab.Ang orihinal na kahulugan ng termino ariel ay hindi rin sigurado. Maaaring ang ibig sabihin nito ay leon (o leon) ng Diyos, nagwagi sa ilalim ng Diyos, o apuyan ng altar.Nang bumalik si Ezra sa Jerusalem, tinawag niya ang isang grupo ng mga pinagkakatiwalaang Levita upang maglingkod sa templo. Ariel ang pangalan ng isa sa mga pinunong iyon ng tao: Kaya't tinawag ko sina Eliezer, Ariel, Semaias, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacarias at Meshulam, na mga pinuno, at sina Joiarib at Elnathan, na mga lalaking may aral (Ezra 8: 16).

Ang ikatlong paggamit ng ariel sa Bibliya ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel. Ariel ay ang terminong Hebreo na isinalin sa apuyan ng altar sa Ezekiel 43:15–16: Sa itaas niyan, ang apuyan ng altar ay apat na siko ang taas, at apat na sungay ang nakaangat mula sa apuyan. Ang apuyan ng altar ay parisukat, labindalawang siko ang haba at labindalawang siko ang lapad. Ang apuyan ng altar na ito ay kung saan ginawa ang mga handog na sinusunog, isang lugar na nauugnay sa lihim ng mala-leon na lakas ng Israel.

Sa wakas, ang aklat ng Isaias ay naglalaman ng isang hula may kinalaman kapuwa sa pagkubkob at pangangalaga sa lunsod ng Jerusalem. Ariel ay apat na beses na inilalapat sa Jerusalem: Sa aba mo, Ariel, Ariel, ang lungsod kung saan nanirahan si David! Magdagdag ng taon sa taon at hayaan ang iyong ikot ng mga kapistahan na magpatuloy (Isaias 29:1; tingnan din ang mga talata 2 at 7). Ang kahulugan ng titulong ito ay matagumpay sa ilalim ng Diyos. Yamang ang pangunahing altar ng Israel ay nasa Jerusalem, maaaring ito ang dahilan ng pagtatalaga.Top