Mayroon bang limitasyon sa edad kung gaano katagal tayo mabubuhay?

Mayroon bang limitasyon sa edad kung gaano katagal tayo mabubuhay? SagotMaraming tao ang nakauunawa sa Genesis 6:3 na 120 taong gulang na limitasyon sa sangkatauhan, Pagkatapos ay sinabi ng PANGINOON, ‘Ang Aking Espiritu ay hindi makikipaglaban sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay mortal; ang kaniyang mga araw ay magiging isang daan at dalawampung taon.’ Gayunman, ang Genesis kabanata 11 ay nakatala sa ilang taong nabubuhay nang lampas sa edad na 120. Bilang resulta, ang ilan ay nagpapakahulugan sa Genesis 6:3 na nangangahulugan na, bilang pangkalahatang tuntunin, ang mga tao ay hindi na mabubuhay pa. nakalipas na 120 taong gulang. Pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ay nagsimulang lumiit nang husto (ihambing ang Genesis 5 sa Genesis 11) at kalaunan ay lumiit kaya kakaunti ang mga taong nabuhay hanggang 120 taong gulang. Sa panahon ng Exodo, halos walang nakaligtas hanggang sa edad na iyon. Sina Moises at Aaron ang huling mga tao na tahasang sinabi na nabuhay nang ganoon katagal (Mga Bilang 33:39; Deuteronomio 34:7). Kaya, ang 120 taon ay hindi isang mahirap na hangganan; sa halip, ito ay malapit na sa edad na maaaring asahan ng isang malusog at maswerteng tao na mabuhay.Gayunpaman, ang isa pang interpretasyon, na tila higit na naaayon sa konteksto, ay ang Genesis 6:3 ay ang deklarasyon ng Diyos na ang baha ay magaganap 120 taon mula sa Kanyang pagpapahayag. Ang pagtatapos ng mga araw ng sangkatauhan ay isang pagtukoy sa sangkatauhan mismo na nawasak sa baha. Pinagtatalunan ng ilan ang interpretasyong ito dahil sa katotohanang inutusan ng Diyos si Noe na itayo ang arka noong si Noe ay 500 taong gulang sa Genesis 5:32 at si Noe ay 600 taong gulang nang dumating ang baha (Genesis 7:6); nagbibigay lamang ng 100 taon ng oras, hindi 120 taon. Gayunpaman, hindi ibinigay ang panahon ng pagpapahayag ng Diyos sa Genesis 6:3. Dagdag pa, ang Genesis 5:32 ay hindi ang panahon na iniutos ng Diyos kay Noe na itayo ang Arko, kundi ang edad ni Noe nang siya ay naging ama ng kanyang tatlong anak na lalaki. Ito ay ganap na kapani-paniwala na ang Diyos ay nagpasiya na ang baha ay mangyari sa loob ng 120 taon at pagkatapos ay naghintay ng ilang taon bago Niya inutusan si Noe na itayo ang arka. Anuman ang kaso, ang 100 taon sa pagitan ng Genesis 5:32 at 7:6 ay hindi sumasalungat sa 120 taon na binanggit sa Genesis 6:3 .

Ilang daang taon pagkatapos ng baha, ipinahayag ni Moises, Ang haba ng ating mga araw ay pitumpung taon—o walumpu, kung tayo ay may lakas; gayon ma'y ang kanilang haba ay kabagabagan at kalungkutan, sapagka't sila'y mabilis na lumilipas, at tayo'y lumilipad (Awit 90:10). Ang Genesis 6:3 o ang Awit 90:10 ay hindi itinalaga ng Diyos na mga limitasyon ng edad para sa sangkatauhan. Ang Genesis 6:3 ay isang hula ng timetable para sa baha. Sinasabi lamang ng Awit 90:10 na bilang pangkalahatang tuntunin, ang mga tao ay nabubuhay ng 70-80 taon (na totoo pa rin hanggang ngayon).

Top