Ang Linggo ba ay Sabbath ng mga Kristiyano?

Ang Linggo ba ay Sabbath ng mga Kristiyano? SagotAng pagsunod sa araw ng Sabbath na pahinga/walang trabaho ay isang utos sa batas ng Lumang Tipan (Exodo 20:8; 31:12–18). Ang mga Kristiyano ay wala sa ilalim ng batas ngunit ayon sa kaugalian ay isinasantabi ang Linggo bilang isang araw ng pagsamba at pahinga bilang pag-alala sa katotohanan na si Hesus ay muling nabuhay sa isang Linggo. Itinuturing ng ilan ang Linggo bilang Kristiyanong Sabbath, na mahalagang inililipat ang mga batas sa Lumang Tipan tungkol sa hindi pagtatrabaho mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado hanggang Linggo. Kahit na sa lalong sekular na kultura, maraming negosyo ang sarado pa rin tuwing Linggo. Ito ba ay bibliya?Mahalagang maunawaan na ang Bagong Tipan ay walang nag-uutos sa pagsamba o paghihigpit sa trabaho tuwing Linggo. Sa pagsasalita sa Bibliya, ang Linggo ay hindi ang Sabbath ng Kristiyano. Inilalarawan ng Bagong Tipan ang mga Kristiyanong sumasamba tuwing Linggo (Mga Gawa 20:7; 1 Mga Taga-Corinto 16:2), ngunit ito ay naglalarawan sa halip na nagsasaad. Ang mga Kristiyano ay inilarawan bilang pagsamba kapag Linggo, ngunit ang pagsamba sa Linggo ay wala kahit saan inireseta o iniutos. Wala saanman sa Bagong Tipan na ang mga Kristiyano ay inilarawan man na itinatabi ang Linggo bilang araw ng Sabbath.

Ang araw ng Sabbath ay isang mahalagang aspeto ng tipan sa pagitan ng Diyos at Israel. Sinasabi sa Exodo 31:17, Ito [ang araw ng Sabbath] ay isang tanda magpakailanman sa pagitan ko at ng mga tao ng Israel na sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya at naginhawahan. Bago ibigay ng Diyos sa bansang Israel ang Kautusang Mosaiko , hindi hinihiling ng Diyos saanman ang pangingilin ng Sabbath. Matapos ang kamatayan ni Hesus sa krus ay ganap na natupad ang Kautusan, wala nang hinihiling ang Diyos saanman ang pangingilin ng Sabbath. Sa pagsasalita sa Bibliya, ang mga Kristiyano ay hindi inutusan na ipagdiwang ang isang araw ng Sabbath sa Sabado o Linggo o anumang iba pang araw ng linggo.Kasabay nito, ang pagsunod sa pattern ng paglikha ng anim na araw ng trabaho na sinusundan ng isang araw ng pahinga ay isang magandang bagay. Dagdag pa, ang paglalaan ng isang araw ng linggo upang tumuon sa pagsamba ay hindi maikakaila na bibliya (Hebreo 10:25), bagama't dapat nating sambahin ang Diyos araw-araw, hindi lamang isang araw bawat linggo. At, sa huli, si Jesus ang ating Sabbath na kapahingahan (Hebreo 4).Sa konklusyon, hindi, ang Linggo ay hindi ang Sabbath ng Kristiyano. Walang utos sa Bibliya na Kristiyanong Sabbath. Ngunit ganap na katanggap-tanggap na itabi ang Linggo bilang isang araw para sa pagsamba sa liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo na nagaganap sa isang Linggo. Gayundin, ang paggawa ng Linggo bilang isang araw ng pahinga na kasabay ng pagiging isang araw ng pagsamba ay tila isang lohikal at, higit sa lahat, bagay na dapat gawin ayon sa Bibliya.

Top