Ang Marxismo ba ay tugma sa pananampalatayang Kristiyano?

Ang Marxismo ba ay tugma sa pananampalatayang Kristiyano? SagotAng Marxism ay isang pilosopiyang pampulitika na binuo ng pilosopong Prussian (Aleman) na si Karl Marx na nakatuon sa pakikibaka ng mga uri at iba't ibang paraan upang matiyak ang pagkakapantay-pantay ng resulta para sa lahat ng tao. Ang Marxism at Marxian analysis ay may iba't ibang paaralan ng pag-iisip, ngunit ang pangunahing ideya ay ang naghaharing uri sa alinmang bansa ay historikal na nang-aapi sa mga mas mababang uri, at sa gayon ay kinakailangan ang rebolusyong panlipunan upang lumikha ng isang walang uri, homogenous na lipunan. Itinuturo ng Marxismo na ang pinakamahusay na sistema ng pamahalaan ay isa kung saan ang yaman ay ipinamamahagi nang pantay-pantay, walang pribadong pag-aari (ang pagmamay-ari ng mga produktibong entidad ay ibinabahagi ng lahat), at ang bawat mamamayan ay nagbibigay ng walang pag-iimbot sa kolektibo. Ang sinasabing layunin ng Marxismo ay isang utopia na pinamamahalaan ng gobyerno kung saan ang mga pangangailangan ng bawat indibidwal ay palaging ibinibigay. Sa isip, ang malakas ay nagsusumikap, ang mapag-imbento ay lumikha ng mga teknolohikal na kababalaghan, ang mga doktor ay nagpapagaling, ang mga artista ay nagpapasaya sa komunidad sa kagandahan, at sinumang mahina o mahirap o nangangailangan ay maaaring kumuha ng pinagsama-samang mga mapagkukunan ng lipunan ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kapag ang idealistikong modelong ito ay sinubukan sa totoong mundo, ito ay tinatawag na sosyalismo, komunismo, statismo, liberalismo, o progresibismo, depende sa antas kung saan ang modelo ay ginalugad at ipinatupad.Sa ngayon, ang Marxismo ay hindi kailanman gumana sa totoong buhay—at, nang walang pagbubukod, sa mga lugar kung saan ang Marxismo ay naging modelo ng pamahalaan, ang mga Kristiyano ay inuusig. Iyon ay dahil mayroong isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Marxismo at Kristiyanismo, isang malalim na dibisyon na hindi maaaring tulay. Mayroong ilang mga aspeto ng Marxism, bilang isang pilosopiya, na inilagay ito sa laban sa pananampalatayang Kristiyano. Narito ang ilan:

Ang Marxism ay, sa puso, isang atheistic na pilosopiya na walang puwang para sa paniniwala sa Diyos. Si Karl Marx mismo ay malinaw sa puntong ito: Ang unang kailangan ng kaligayahan ng mga tao ay ang pagpawi ng relihiyon (A Criticism of the Hegelian Philosophy of Right, 1844). Ang Kristiyanismo, siyempre, ay nag-ugat sa teismo at lahat ay tungkol sa Diyos. Sa modelong Marxist, ang estado ay nagiging tagapagbigay, tagapagtaguyod, tagapagtanggol, at tagapagbigay ng batas para sa bawat mamamayan; sa madaling salita, ang estado ay tinitingnan bilang Diyos. Palaging umaapela ang mga Kristiyano sa isang mas mataas na awtoridad—ang Diyos ng sansinukob—at hindi gusto ng mga Marxist na pamahalaan ang ideya na mayroong anumang awtoridad na mas mataas kaysa sa kanilang sarili.Isa sa mga pangunahing paniniwala ng Marxismo ay ang ideya ng pribadong pag-aari ay dapat na alisin. Kung saan nag-ugat ang Marxismo, nakikita ng mga may-ari ng lupa ang kanilang pag-aari na kinumpiska ng estado, at ang pribadong pagmamay-ari ng halos anumang bagay ay ipinagbabawal. Sa pagtanggal ng pribadong pag-aari, ang Marxismo ay direktang sumasalungat sa ilang mga prinsipyo sa Bibliya. Ipinagpapalagay ng Bibliya ang pagkakaroon ng pribadong pag-aari at naglabas ng mga utos na igalang ito: ang mga utos tulad ng Huwag kang magnakaw (Deuteronomio 5:19) ay walang kabuluhan kung walang pribadong pag-aari. Iginagalang ng Bibliya ang trabaho at itinuturo na ang mga indibidwal ay may pananagutan na suportahan ang kanilang sarili: Ang ayaw magtrabaho ay hindi kakain (2 Tesalonica 3:10). Ang muling pamamahagi ng yaman na ipinag-uutos ng Marxismo ay sumisira sa pananagutan at sa biblikal na etika sa paggawa. Malinaw na itinuturo ng talinghaga ni Jesus sa Mateo 25:14–30 ang ating responsibilidad na paglingkuran ang Diyos gamit ang ating (pribadong) mga mapagkukunan. Walang paraan upang ipagkasundo ang Marxismo sa talinghaga ng mga talento.Ang Marxismo sa huli ay tungkol sa mga materyal na bagay; Ang Kristiyanismo sa huli ay tungkol sa mga espirituwal na bagay. Si Frederick Engels, isang malapit na kasama ni Karl Marx, ay nagsabi na ang pinakadakilang pananaw ni Marx ay ang mga tao ay dapat una sa lahat kumain, uminom, magkaroon ng tirahan at pananamit bago nila ituloy ang pulitika, agham, sining, relihiyon at mga katulad nito (Speech at the Grave of Karl Marx, Highgate Cemetery, London. Marso 17, 1883, isinulat ni Mike Lepore). Sa madaling salita, hinahangad ng Marxismo na matugunan ang pisikal pangangailangan ng tao at ipinipilit na, hangga't hindi natutugunan ang mga pangangailangang iyon, ang tao ay walang kakayahan sa anumang adhikain na mas mataas kaysa sa pag-iral na parang hayop. Itinuro ni Jesus, Huwag mag-alala tungkol sa iyong buhay, kung ano ang iyong kakainin o iinumin; o tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit? . . . Hanapin muna ang kaharian [ng Diyos] at ang kanyang katuwiran (Mateo 6:26, 33). Itinuro ni Marx, Hanapin ang kaharian ng unang tao at ang mga bagay ng mundong ito. Ang mga salita ni Jesus ay kabaligtaran ng komunismo at Marxismo, at ito ang isang dahilan kung bakit nilapastangan ni Karl Marx ang Kristiyanismo.Ang utopia na hinahangad na paunlarin ng Marxismo ay makalupa at gawa ng tao; Ang mga Kristiyano ay umaasa sa Panginoong Jesus upang magtatag ng isang makalangit, perpektong kaharian balang araw. Naiintindihan ng mga mananampalataya na, dahil sa makasalanang kalikasan ng tao, walang perpektong sistema sa mundong ito. Ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan at pagkamakasarili at katamaran ay makakasira kahit na ang pinakadalisay na motibo.

Ang ilang mga tao ay nagtatangkang pagsamahin ang Kristiyanismo sa Marxist na pilosopiya. Ang kanilang mga pagtatangka ay maaaring may mabuting layunin, ngunit sila ay hindi praktikal. Sinubukan ng mga Puritan sa Bagong Daigdig ang komunal na pamumuhay nang ilang sandali. Noong itinatag ang Plymouth Colony, walang pribadong pag-aari, at lahat ng pagkain ay ibinahagi nang pantay-pantay sa lahat, anuman ang trabaho ng isang tao (o etika sa trabaho). Ngunit ang sistemang iyon, na walang anumang insentibo sa pagsusumikap, ay agad na inabandona bilang isang kumpletong kabiguan. Tingnan ang Of Plymouth Plantation ni Plymouth Colony Governor William Bradford para sa buong kuwento.

Ang pagtatangkang pagsamahin ang Kristiyanismo at Marxismo ay binabalewala din ang kanilang malawak na magkakaibang pananaw sa kasalanan, Diyos, pagkakapantay-pantay, pananagutan, at halaga ng buhay ng tao. Siyempre, itinuturo ng ilang tao ang Mga Gawa 2:44–45 bilang patunay na ang Kristiyanismo ay tugma sa komunismo: Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at lahat ay magkakatulad. Nagbenta sila ng ari-arian at ari-arian para ibigay sa sinumang nangangailangan. Dalawang bagay ang dapat sabihin dito: una, ang talatang ito, tulad ng karamihan sa Mga Gawa, ay naglalarawan , hindi preskriptibo ; ibig sabihin, ang talatang ito ay walang utos para sa simbahan na gumana sa ganitong paraan; ito ay simpleng paglalarawan ng ginawa ng unang simbahan sa Jerusalem upang matugunan ang ilang kakaiba at agarang pangangailangan. Walang indikasyon na ang ganitong malawak na pagbabahagi ay kinopya ng ibang mga simbahan sa Bagong Tipan. Pangalawa, ang mga communal arrangement sa Acts ay ganap kusang loob at udyok ng pag-ibig ni Kristo. Anumang pagtatangka na ilapat ito sa hindi sinasadya , ang sekular (walang diyos) na komunismo ay talagang walang saysay.

Nang marinig ni Frederick Engels na ginagamit ng ilang Kristiyano ang Acts 2 para itaguyod ang sosyalismo, sumulat siya laban sa paghahalo ng kanyang pilosopiya sa Kristiyanismo: Ang mabubuting tao na ito ay hindi ang pinakamahusay na mga Kristiyano, bagama't ganoon ang istilo nila; dahil kung sila nga, mas malalaman nila ang bibliya, at masusumpungan na, kung ang ilang mga sipi ng bibliya ay maaaring pabor sa Komunismo, ang pangkalahatang diwa ng mga doktrina nito, gayunpaman, ay lubos na sumasalungat dito (Progress of Social Reform on the Kontinente, sa Ang Bagong Mundo ng Moral , Ika-3 Serye, Blg. 19, Nob. 4, 1843, na-transcribe ni Andy Blunden). Ayon kay Engles, ang Bibliya at ang Marxismo ay lubos na sumasalungat.

Sa madaling salita, itinataguyod ng Bibliya ang kalayaan at personal na pananagutan, at alinman sa mga konseptong iyon ay hindi nagtatagal sa ilalim ng Marxismo. May dahilan kung bakit, sa mga Marxist states tulad ng Komunista na Tsina at Vietnam at sa lumang Unyong Sobyet, ang mga Kristiyano ay palaging inuusig—ang mga ideyang itinataguyod ng Marxismo ay kontra sa mga turo ni Jesu-Kristo. Ang mga pagkakaiba ay hindi mapagkakasundo.Top