Ang huling trumpeta ba ng 1 Tesalonica 4 ay kapareho ng ikapitong trumpeta ng Pahayag?

Ang huling trumpeta ba ng 1 Tesalonica 4 ay kapareho ng ikapitong trumpeta ng Pahayag? SagotAng mga humahawak sa midtribulation rapture ay nagtuturo na ang ikapitong trumpeta ng Apocalipsis 11:15 at ang huling trumpeta ng 1 Corinthians 15:52 at 1 Thessalonians 4:16 ay magkapareho. Ang mga nagtuturo ng pretribulation rapture ay kinikilala sila bilang magkahiwalay na mga pangyayari. Ano ang pagkakaiba nito, at paano natin malalaman ang katotohanan?Bakit mahalaga kung pareho o hindi ang mga trumpeta? Ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang Salita bilang paghahayag ng Kanyang plano ng pagtubos, at ang planong iyon ay sumasaklaw sa lahat mula sa paglikha hanggang sa bagong nilikha. Sinasabi ng Deuteronomio 29:29, Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Dios: nguni't ang mga bagay na nahayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailan man, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Maraming bagay ang pinili ng Diyos na ihayag sa atin, at mahalagang maunawaan natin ang mga ito upang masunod natin Siya. Hindi natin laging nauunawaan kung bakit Niya ginagawa ang mga bagay, ngunit tinawag tayong magtiwala sa Kanya para sa mga bahaging hindi natin naiintindihan at pag-aralan para maunawaan ang iba. Habang tinitingnan natin ang mga teksto tungkol sa mga trumpeta na ito, nagiging malinaw na ang mga ito ay bahagi ng kronolohiya na ibinigay sa atin ng Diyos ng mga kaganapan sa mga huling araw. Nabubuhay man tayo o hindi kapag nangyari ang mga pangyayaring iyon, may kinalaman ito sa atin, kaya dapat nating malaman kung ano ang ipinahayag sa atin ng Diyos.

Ang aklat ng Apocalipsis ay minsan ay tinitingnan bilang isang aklat ng misteryo, ngunit ang pamagat mismo ay nagpapahiwatig ng isang bagay na inilabas mula sa pagtatago. Higit na partikular, ito ay ang paghahayag ni Jesucristo. . . upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na dapat mangyari sa lalong madaling panahon (Apocalipsis 1:1). Nais ng Diyos na malaman natin kung ano ang mangyayari, upang tayo ay maging handa, at tulungan tayo sa pagtawag sa iba na magsisi. Simula sa kabanata 6, binibigyan tayo ng kronolohikal na talaan ng mga bagay na mangyayari sa mga huling araw. Mayroong isang serye ng pitong selyo, pagkatapos ay isang serye ng pitong trumpeta, pagkatapos ay isang serye ng pitong mangkok ng poot. Mababasa natin sa Pahayag 11:15, At humihip ang ikapitong anghel; at may malalaking tinig sa langit, na nagsasabi, ‘Ang mga kaharian ng mundong ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon, at ng kaniyang Kristo; at siya ay maghahari magpakailanman.’ Sa konteksto, ito ay waring dumarating sa kalagitnaan ng panahon ng kapighatian .Sa 1 Mga Taga-Corinto 15, si Pablo ay sumusulat sa mga mananampalataya tungkol sa paglipat mula sa buhay na ito tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ating mga mortal na katawan ay mababago tungo sa imortal, hindi nasisira na mga katawan, na inihanda para sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sinasabi ng bersikulo 52, Sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling trumpeta: sapagka't tutunog ang trumpeta, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Binanggit ni Pablo ang parehong paksa sa mga taga-Tesalonica, at partikular na iniugnay ito sa Ikalawang Pagparito ni Kristo. Sapagka't ang Panginoon din ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang mga patay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli: kung magkagayo'y tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawing kasama nila sa ang mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid: at sa gayon ay makakasama natin magpakailanman ang Panginoon (1 Tesalonica 4:16–17).Walang alinlangan na ipinahayag sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito at nilayon Niya na tayo ay pasiglahin at turuan ng mga ito. Ang tanong ay kung ang mga trumpeta na ito ay pareho. Kung sila ay pareho, kung gayon ang pagdagit ng simbahan ay nangyayari sa gitna ng panahon ng kapighatian, at ang mga santo ay kailangang maging handa upang matiis ang mga pagsubok na iyon. Kung hindi sila pareho, kailangan nating malaman kung kailan tutunog ang huling trumpeta, upang tayo ay maging handa para dito. Upang malaman kung magkapareho ang mga ito, maaari nating ihambing ang mga pangyayaring nauugnay sa kanila.

Mga kaganapan1 Corinto 15

1 Tesalonica 4

Pahayag 11

Tunog ng trumpeta

v. 52

v. labing-anim

v. 15

Bumangon ang mga patay na santo

v. 52

v. labing-anim

Nagbago ang mga buhay na santo

v. 52

v. 17

Ang kamatayan ay dinaig ng tagumpay

v. 54

v. 14

Bumaba si Hesus mula sa Langit

v. labing-anim

Hindi hanggang Rev 19:11

Ang mga kaharian ng mundo ay kinuha ni Kristo

v. 15

Galit ng Diyos sa mga patay

v. labing-walo

Mga gantimpala na ibinibigay sa mga santo

v. labing-walo

Nilalayon na resulta

v. 57-58 – salamat, tagumpay, katapatan hanggang noon

v. 18 – aliw ngayon, presensya kasama ni Kristo noon

v. 14,17 – aba sa lupa, salamat sa Langit


Maliwanag na ang unang dalawang talata (Mga Taga-Corinto at Tesalonica) ay magkatugma, ngunit ang pangatlo ay mukhang walang anumang ugnayan sa alinman sa mga pangyayaring inilarawan o sa mga inaasahang resulta. Ang argumento na nag-uugnay sa kanila ay kailangang nakadepende sa kahulugan ng salita huling sa 1 Corinto 15:52. Ang salitang Griyego eschatos maaaring mangahulugan ng alinman sa huling sa punto ng oras o huling sa punto ng pagkakasunud-sunod. Ang trumpeta na ito ay tumutunog bago bumaba ang poot ng Diyos, ngunit ang Apocalipsis 6:17 ay nagsasalita tungkol sa poot ng Kordero na dumarating, at ang ikapitong trumpeta ay hindi tumutunog hanggang sa Apocalipsis 11:15. Ang trumpeta ng 1 Tesalonica ay ibinigay sa isang sandali, samantalang ang Apocalipsis 10:7 ay nagpapahiwatig na ang ikapitong trumpeta ay hihipan sa loob ng ilang araw. Kahit na ang ikapitong trumpeta ay ang huling inilarawan sa Apocalipsis, ang Mateo 24:31 ay nagpapahiwatig na may isa pang trumpeta na tutunog pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon, kapag si Kristo ay bumalik sa lupa, na kahanay sa Apocalipsis 19.

Kung ang huling trumpeta ng 1 Corinthians 15 ay hindi katulad ng ikapitong trumpeta, ano ang tinutukoy ni Pablo? Parehong isinulat ang 1 Tesalonica at 1 Mga Taga-Corinto bago pa isinulat ni Juan ang Apocalipsis, kaya ang mga mambabasa ni Pablo ay walang kaalaman sa pitong trumpeta ng Apocalipsis. Sinadya ni Paul na maunawaan nila kung ano ang kanyang isinusulat, kaya kailangan nating maghanap sa ibang lugar para sa paglilinaw. Ang pagsulat ni Pablo ay malinaw na tumutukoy sa simbahan at sa pagsasara ng panahon ng simbahan sa pagdagit. Sa buong Banal na Kasulatan, ang mga trumpeta ay ginamit bilang mga hudyat upang tipunin ang mga tao, upang itakda ang mga hukbo sa paglipat, at bilang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Ang trumpeta na tumatawag sa simbahan ay tinatawag na trumpeta ng Diyos, habang ang mga nasa Pahayag ay mga trumpeta ng anghel. Dahil ito ay isang summoning trumpet, maaari tayong tumingin sa Lumang Tipan para sa karagdagang pag-unawa. Ang Mga Bilang 10 ay nagbibigay ng tagubilin sa Israel tungkol sa paggamit ng mga trumpeta upang tumawag ng isang pagtitipon ng mga tao at upang pasiglahin sila. Ang unang tunog ng trumpeta (v. 4) ay nagtipon sa mga pinuno, habang ang patuloy na paghihip ay isang alarma para sa mga tao. Ang sunud-sunod na pagputok ng trumpeta ang naging hudyat para sa bawat pangkat ng mga tribo upang simulan ang kanilang paglalakbay, at ang huling putok ay nagpapahiwatig ng paggalaw ng huling grupo sa kampo. Sa katulad na paraan, binabanggit ng 1 Corinto 15:23 ang iba't ibang pagkakasunud-sunod, o ranggo, sa muling pagkabuhay: Bawat tao sa kaniyang sariling pagkakasunud-sunod: si Kristo ang unang bunga; pagkatapos ay sila na kay Kristo sa Kanyang pagparito. Dagdag pa, hinahati ng 1 Tesalonica 4:16–17 ang sarili ni Cristo sa dalawang grupo—ang mga patay kay Cristo at ang mga nabubuhay at nananatili.

Kaya, kung ang trumpeta ay ang tawag para sa mga banal na magtipon at maglakbay sa langit, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Sinabi ni Jesus na walang nakakaalam kung kailan magsisimula ang Araw ng Panginoon (Mateo 24:36), at inilalarawan ito ng 1 Tesalonica 5:2 bilang isang magnanakaw sa gabi, nang walang babala. Sa 1 Mga Taga-Corinto 15:58, sinasabi sa atin na maging matatag, hindi matitinag, laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Gaya ng mga Israelita sa ilang, hindi natin alam kung kailan tutunog ang trumpeta, kaya dapat tayong laging handa. Bagama't maaaring hindi natin alam ang araw o oras, binigyan tayo ng sapat na impormasyon upang malaman na maaari itong mangyari anumang sandali. Dapat tayong maging handa, na isuot ang baluti ng Diyos, sapagkat tayo ay itinalaga upang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo (1 Tesalonica 5:8–9).Top