Ang KKK ba ay isang organisasyong Kristiyano?

Ang KKK ba ay isang organisasyong Kristiyano? SagotSa isang kamakailang pambansang programa sa radyo, ang host ay nakapanayam ng ilang Muslim tungkol sa Islam at terorismo. Siya ay nagtanong, Ano ang tungkol sa Islam na tila umaakit o nag-uudyok ng karahasan? Ang isa sa mga bisita ay agad na tumugon, Maaari naming itanong ang parehong bagay tungkol sa Kristiyanismo. Kung tutuusin, ang KKK ay isang organisasyong Kristiyano.Ang isyu ng KKK (Ku Klux Klan) at Kristiyanismo ay medyo kumplikado sa katotohanan na ang KKK ay nagbago at umunlad sa paglipas ng mga taon. Walang mga grupo ng KKK ngayon na may direktang kaugnayan sa KKK noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo.

Karaniwang kinikilala na ang KKK ay nagkaroon ng tatlo o apat na magkakaibang pagpapakita. Ang orihinal na Klan ay inayos pagkatapos ng Digmaang Sibil sa panahon ng Reconstruction. Nakita ng maraming Confederate na beterano at iba pang Southerners ang kanilang paraan ng pamumuhay na sumingaw sa harap ng kanilang mga mata kasama ng mga Yankee carpetbagger at dating alipin na kinuha kung ano ang sa tingin nila ay nararapat sa kanila. Nag-organisa sila upang subukang pigilan ang paghina ng kanilang kultura. Ang tiyak na pagkakatawang-tao ng Klan ay nawala pagkatapos ng Reconstruction.Ang ikalawang pagkakatawang-tao ng Klan ay nagsimula noong panahon ng World War I. Kakaunti ang mga trabaho sa ilang lugar, at maraming mga puti ang nadama na ang kanilang mga trabaho ay kinukuha ng mga itim na manggagawa. Ang Klan ay muling isinilang bilang isang organisasyon ng pananakot—nagsisikap na takutin ang mga itim na manggagawa upang ang mga puting manggagawa ay magkaroon ng mga trabaho. Ang pananakot ay madalas na nasa anyo ng karahasan, kabilang ang mga lynchings. Ang pederal na pamahalaan ay nagsimulang tumuon sa at usigin ang mga krimen sa Klan, at sa sandaling muli ang organisasyon ay kumupas.Ang ikatlong pagkakatawang-tao ng Klan ay nangyari noong 1950s at ʼ60s bilang tugon sa integrasyon at batas sa karapatang sibil, na nakikita ng maraming puting Southerners bilang interbensyon ng pederal. Ang Klan ngayon, na maaaring direktang matunton o hindi sa Klan ng mga ʼ50 at ʼ60s, ay gumagana nang higit na parang isang partidong pampulitika.HAHAHA ay hindi isang naka-trademark na termino. Maaaring tawagin ng alinmang grupo ang kanilang sarili na KKK at magkaroon ng malawak na iba't ibang paniniwala at gawain—tulad ng maraming magkakaibang grupo ngayon na tatawag sa kanilang sarili bilang Kristiyano.

Ang pinakamalaking grupong kaakibat ng KKK ngayon, ang Knight’s Party, ay malinaw na nagpo-promote ng ilang mga tema na tila naaayon sa evangelical Christianity. Ang kanilang Annual Faith and Freedom Conference ay ginaganap sa Soldiers of the Cross Bible Camp at sinisingil bilang 3 Family-Friendly Days. Kasama sa mga aktibidad ang pag-aaral ng Bibliya at mga konsiyerto sa musika ng ebanghelyo. Ang mga bisita sa kampo ay inaasahang magpakita ng Kristiyanong pag-uugali.

Ang website ng Knights Party ay nagsasaad din na nais nilang palawigin ang mga pagpapala ng Kristiyanismo sa lahat, anuman ang kulay o lahi. Hinihiling ng Knights ang lahat ng miyembro na magpahayag ng paniniwala kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang grupo ay pro-life, sumusuporta sa tradisyonal na kasal, at nagtataguyod ng home schooling.

Ang grupo ay nagsasaad na hindi sila napopoot sa ibang mga lahi o relihiyon ngunit binibigyang diin na ang Estados Unidos ay itinatag bilang isang puting Kristiyano (Protestante) na bansa. Nais nilang ibalik ang pundasyon na, sa kanilang mga mata, ay nadudurog ng pagdami ng hindi puti, hindi Kristiyanong populasyon. Hindi tulad ng mga grupo ng KKK noon, tinatanggihan nila ang poot at karahasan. Tinatanggihan din nila ang puting supremacy. Nararamdaman nila na ang lahat ng tao at lahat ng lahi sa U.S. ay makikinabang sa pamamagitan ng pagbabalik sa pundasyon—gayunpaman, nilinaw nila na ang pundasyon ay dapat magsama ng mayoryang puting populasyon na matatag na may kontrol sa lahat ng aspeto ng gobyerno, lipunan, at kultura.

Oo, ang Knights Party (at karamihan sa iba pang grupo ng KKK) ay nagsasabing sila ay Kristiyano. gayunpaman, pag-aangkin ang pagiging Kristiyano ay ibang-iba pagiging Kristiyano. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:22–23, Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, ‘Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan at sa pangalan mo’y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay nagsagawa ng maraming himala? sabihin sa kanila nang malinaw, 'Hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan!’ Ang simpleng pag-angkin sa pangalan ni Kristo ay hindi nangangahulugan na ang isang indibiduwal o isang organisasyon ay tunay na Kristiyano.

Kung ang KKK ay sangkot pa rin sa lynching, pambobomba, at maliwanag na puting supremacy, mas madaling sagutin ang mga tanong kung ang KKK ay isang organisasyong Kristiyano. Dahil ang karamihan sa mga modernong grupo ng KKK ay tumatanggi sa mga bagay na ito, ang sagot ay kailangang maging mas maingat na nuanced.

Maaari bang ibukod ng isang grupo na tunay na nagsasagawa ng biblikal na Kristiyanismo ang mga tao batay sa kanilang pinagmulang etniko o lahi? Ang sagot ay isang tiyak na HINDI. Ang sentro ng katotohanan ng ebanghelyo ay ang pagtanggap ng lahat ng lahi batay sa pananampalataya kay Kristo. Binanggit sa Galacia 2 ang isang pangyayari kung saan inihiwalay ni Pedro ang kanyang sarili sa mga mananampalatayang Gentil. Hinarap siya ni Pablo, itinuro na ang pag-uugali ni Pedro ay salungat sa katotohanan ng ebanghelyo (Galacia 2:14). Ang pangunahing isyu ay tinatanggap ng Diyos ang lahat ng tao batay sa pananampalataya kay Kristo, anuman ang lahi o etnikong pinagmulan. Ang magpahiwatig ng anumang bagay na naiiba ay mahalagang pagtanggi sa bisa ng ebanghelyo. Ang Bagong Tipan ay nakikita ang isang simbahan na binubuo ng mga tao mula sa bawat pangkat etniko na nagsasama-sama sa pagpupuri: Ako ay tumingin, at narito sa harap ko ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ninuman, mula sa bawat bansa, tribo, tao at wika, na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng Kordero. Nakasuot sila ng puting damit at may hawak na mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. At sumigaw sila sa malakas na tinig: ‘Ang kaligtasan ay sa ating Diyos, na nakaupo sa trono, at sa Kordero’ (Apocalipsis 7:9–10). Kung ang makalangit na pagkakaiba-iba na ito ay layunin ng Diyos, walang tunay na organisasyong Kristiyano ang maaaring gumawa ng mga pagkakaiba batay sa etnisidad.

Ang mga Kristiyano ay pinapayuhan na magkaroon ng kababaang-loob at pagkabukas-palad gaya ni Jesus: Huwag gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhang kapalaluan. Sa halip, sa pagpapakumbaba ay pahalagahan ang iba nang higit sa inyong sarili, hindi tumitingin sa inyong sariling kapakanan kundi ang bawat isa sa inyo ay sa kapakanan ng iba (Filipos 2:3–4). Kung mayroong anumang bagay na nagmumula sa malakas at malinaw mula sa mga grupong Ku Klux Klan ngayon, ito ay ang kanilang pakikipaglaban para sa mga karapatan ng kanilang mga tao-mga puting tao. Ang pagtutok sa sariling mga karapatan sa pagpapabaya o pagbubukod sa mga karapatan ng iba ay likas na hindi Kristiyano.

Bilang buod, ang KKK noong ika-19 at ika-20 siglo ay tiyak na anti-Kristiyano sa mga paniniwala at pagkilos nito. Bagama't tinatanggihan nito ang karahasan, ang modernong/kasalukuyang KKK ay nagtataglay pa rin ng ilang tahasang hindi biblikal/hindi Kristiyanong mga paniniwala, at lubos na tinatanggihan ng bawat makabuluhang denominasyong Kristiyano.Top