Tama bang mabaon sa utang ang simbahan?

Tama bang mabaon sa utang ang simbahan?

Pagdating sa pananalapi ng simbahan, maraming katanungan at alalahanin ang lumalabas. Ang isang tanong na madalas lumalabas ay kung tama ba o hindi para sa isang simbahan na mabaon sa utang. Mayroong ilang iba't ibang paraan upang tingnan ang tanong na ito. Una, mahalagang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng magandang utang at masamang utang. Ang mabuting utang ay ginagamit upang tustusan ang isang bagay na magpapataas ng halaga ng simbahan, tulad ng isang bagong gusali o lupa. Ang masamang utang, sa kabilang banda, ay ginagamit upang tustusan ang isang bagay na walang tunay na return on investment, tulad ng mga gastos sa pagpapatakbo o mga personal na pautang. Sa pangkalahatan, hindi maipapayo para sa isang simbahan na mabaon sa utang. Maaari nitong ilagay ang simbahan sa isang mahirap na sitwasyon sa pananalapi at maaari pang malagay sa panganib ang kanyang 501(c)(3) na katayuan. Gayunpaman, maaaring may mga pagkakataon na kailangan ang pagkuha ng magandang utang upang matustusan ang isang mahalagang proyekto. Sa mga kasong ito, mahalagang tiyakin na ang simbahan ay may matibay na plano para sa kung paano nito babayaran ang utang. Sa huli, kung tama o hindi para sa isang simbahan na mabaon sa utang ay depende sa mga pangyayari. Kung kinakailangan upang pondohan ang isang kapaki-pakinabang na proyekto, ang pagkuha ng magandang utang ay maaaring maging isang opsyon. Gayunpaman, kung maaari, palaging pinakamahusay na maiwasan ang pagpasok sa anumang uri ng utang.

Sagot

Wala saanman sa Bibliya na nagbibigay ng pahintulot ang Diyos para sa isang simbahan na mabaon sa utang. Sa kabilang banda, hindi rin malinaw na ipinagbabawal ng Bibliya ang isang simbahan na humiram. Sa malawak na pagsasalita, gayunpaman, tila hindi matalino para sa isang simbahan na magkaroon ng utang. Sa halos lahat ng pagkakataon kung saan ang utang ay binanggit sa Bibliya, ito ay nasa negatibong liwanag (Deuteronomio 15:6; Deuteronomio 28:12; Kawikaan 17:18).Sa esensya, kapag ang isang simbahan ay nangungutang, ito ay nagiging alipin ng institusyong nagpapautang: Ang mayaman ay namamahala sa mahihirap, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram (Kawikaan 22:7). Sa Lumang Tipan, nais ng Diyos na ang Israel ay maging isang bansang pinagkakautangan—nagpapautang ng pera, hindi nanghihiram: Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang Kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan nito, at upang pagpalain ang lahat ng gawain ng iyong mga kamay. At magpapahiram ka sa maraming bansa, ngunit hindi ka hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay sasampa lamang at hindi bababa, kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Dios, na aking iniuutos sa iyo ngayon, na maingat na gawin (Deuteronomio 28:12). -13). Sa madaling salita, ipinangako ng Diyos sa Kanyang mga tao na gagawin Niya silang mga pinagkakautangan kung sila ay susunod sa Kanya, mga may utang kung sila ay sumuway.Narito ang tatlong mapanghikayat na dahilan para ang isang simbahan ay hindi mabaon sa utang: una, ang paghiram ay nagkakait sa isang simbahan ng pagkakataon na makita ang mga pagpapala ng Diyos: At ang Diyos ay makapagpapasagana ng lahat ng biyaya sa inyo, upang magkaroon ng buong kasapatan sa lahat ng mga bagay sa lahat ng panahon , maaari kang sumagana sa bawat mabuting gawa (2 Corinto 9:8-13; tingnan din sa Filipos 4:19). Sinasabi sa atin ni Juan na, kung tayo ay may tiwala sa harapan ng Diyos, tatanggapin natin mula sa Kanya ang anumang hingin natin (1 Juan 3:21-22; tingnan din ang Mateo 7:7 at Santiago 1:5-6).

Pangalawa, ang simbahan na kailangang magbayad ng utang ay naghihigpit sa kakayahang maglingkod sa Panginoon. Ang mahahalagang desisyon sa ministeryo ay maaaring maapektuhan ng pangangailangang magbayad ng utang, at ang aktwal na gawain ng simbahan ay maaaring magdusa bilang resulta.Sa wakas, maraming mga simbahan ang pinipiling mabaon sa utang na may pangangatwiran na ang bagong gusali, atbp., ay magdadala ng mas maraming tao, na tutulong sa atin na mabayaran ang utang. Sa katunayan, gayunpaman, ang tunay na nangyayari ay ang mga kontribusyon ng simbahan ay napupunta sa pagbabayad ng interes, hindi sa gawain ng ebanghelyo (Mateo 28:19-20). Ang mga pag-aaral ay patuloy na nagpapakita na ang karamihan sa mga denominasyong nangungutang ay gumagastos ng higit sa kanilang mga pagbabayad ng interes kaysa sa kanilang ginagawa sa pag-eebanghelyo o gawaing misyon.

Marahil ang pinakanakapipinsalang resulta ng pagkakautang ng simbahan ay ang tensyon na ibinibigay nito sa mga miyembro nito. Nais ng simbahan na umunlad, ngunit ngayon ang mga motibo nito ay halo-halong. Mayroon na ngayong karagdagang obligasyon na panatilihin ang mga buwanang pagbabayad. Ang pagkakaisa ng layunin at pagkakaisa ng motibo ay nabawasan ng pangangailangan para sa karagdagang kita. Kung humina ang pagdalo, malapit na ang mga problema sa pananalapi. At ang mga salita ni Santiago ay natupad: Ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinutulak at itinutulak ng hangin (Santiago 1:6-7).

Kapag ang isang simbahan ay nabaon sa utang, ito ay mahalagang nagsisikap na maglingkod sa dalawang panginoon: Diyos at Pera (Mateo 6:24). Sinasabi sa atin ng Diyos na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya; Sinasabi ng pera na lumakad sa pamamagitan ng paningin (2 Corinto 5:7). Ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba; Pera, pagmamataas (1 Pedro 5:5). Sinasabi sa atin ng Diyos na ituon ang ating isipan sa mga bagay sa itaas; Pera, sa mga bagay sa lupa (Colosas 3:2). Sinasabi sa atin ng Diyos na tingnan ang mga bagay na hindi nakikita at walang hanggan; Pera, sa mga bagay na nakikita at temporal (2 Corinto 4:18). Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag mabalisa sa anumang bagay; Ang pera at pagkabalisa ay bihirang magkahiwalay (Mateo 6:31-33; Filipos 4:6). Ang katotohanan ay ang simbahan ay hindi maaaring maglingkod sa Diyos at sa Pera at manatiling nagkakaisa. Hindi mabilang na mga simbahan ang napaatras dahil sa kawalan ng kakayahan na suportahan o bayaran ang utang.

Dapat ipakita ng mga lider ng Simbahan sa pamamagitan ng kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos na kaya Niya at ibibigay Niya ang anumang mapagkukunang kailangan, kabilang ang mga mapagkukunang pinansyal. Sapagkat tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin (2 Corinto 5:7; tingnan din ang 2 Corinto 4:18 at Hebreo 11:1). Ang simbahan na walang utang ay isang maimpluwensyang saksi sa komunidad nito na ang Diyos ay naglalaan para sa Kanyang mga tao, at ito ay pinagpala na maglingkod sa iba sa halip na magbayad ng utang.

Sumagana nawa ang biyaya at kapayapaan sa inyo sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na ating Panginoon. Ang Kanyang banal na kapangyarihan ay ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kadakilaan (2 Pedro 1:2-3). Kung ipinagkaloob Niya sa atin ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan, makatitiyak din tayo na lahat ng kailangan ng simbahan para pumunta sa mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa buong sangnilikha ay ipagkakaloob din (Marcos 16:15).Top