Biblikal ba ang ideya ng isang espirituwal na kasal?

Kung ang pagpapakasal ay magdudulot ng mga isyu sa pananalapi dahil sa mga regulasyon ng gobyerno, katanggap-tanggap ba para sa isang mag-asawa na magkaroon ng espirituwal na kasal, ngunit hindi legal na kasal?

Ang espirituwal na kasal ay isang pagsasama ng dalawang tao na nagkakaisa sa katawan, isip, at espiritu. Ang ganitong uri ng kasal ay hindi lamang isang pisikal o legal na pagsasama, ngunit pagsasama ng dalawang kaluluwa. Ang ideya ng isang espirituwal na kasal ay matatagpuan sa maraming sinaunang kultura at relihiyon. Sa Bibliya, may ilang mga pagtukoy sa espirituwal na pag-aasawa. Sa aklat ng Genesis, sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na sila ay 'isang laman' (Genesis 2:24). Ito ay isang malinaw na pagtukoy sa isang espirituwal na kasal. Sa Bagong Tipan, binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga espirituwal na pag-aasawa nang sabihin niya na 'ipinako sa krus ng mga kay Cristo Jesus ang laman kasama ang mga masasamang pita at mga pagnanasa nito' (Galacia 5:24). Ipinakikita sa atin ng talatang ito na ang mga kaisa ni Kristo sa isang espirituwal na pag-aasawa ay pinatay ang kanilang makasalanang kalikasan. Ang isang espirituwal na kasal ay hindi lamang isang pisikal o legal na pagsasama, ngunit isang malalim na koneksyon sa kaluluwa. Ang ganitong uri ng kasal ay mabubuo lamang ng dalawang tao na nakatuon sa isa't isa kapwa pisikal at espirituwal.

Sagot

Mahirap sagutin ang tanong na ito, dahil hindi direktang tinutugunan ng Bibliya ang sitwasyon. Gayunman, ang Bibliya ay naglalaman ng mga simulain na tiyak na kapit sa sitwasyon. Una, dapat sabihin na ang isang gobyerno ay hindi dapat 'parusahan' ang kasal. Ito ay kakaiba at tila ganap na hindi kailangan para sa gobyerno na tanggalin ang mga benepisyo sa pagreretiro dahil sa isang matanda na nagpakasal. Kung ang isang matanda ay nangangailangan ng kita habang hindi kasal, walang anumang bagay tungkol sa pag-aasawa na biglang magiging sanhi ng pagkawala ng pinansiyal na pangangailangan. Gayunpaman, anuman ang kaso, umiiral ang batas, kaya ang tanong ay lumitaw: paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa batas na ito?Mayroong dalawang pangunahing prinsipyo na tumutugon sa sitwasyong ito. Una, tinuturuan ng Bibliya ang mga Kristiyano na sundin ang mga batas ng pamahalaan (Roma 13:1-7). Ang tanging sitwasyon kung saan ang pagsuway sa sibil ay pinahihintulutan ayon sa Bibliya ay kapag ang pamahalaan ay nag-utos ng isang bagay na partikular na ipinagbabawal ng Diyos (Mga Gawa 5:29). Ang isyu ng kita sa pagreretiro para sa matatandang mag-asawa ay malinaw na hindi isang bagay na may utos sa Bibliya. Kahit mangmang at hindi kailangan ang batas na ito, hindi ito sumasalungat sa Salita ng Diyos. Samakatuwid, dapat itong sundin ng isang Kristiyano. Isang matandang mag-asawang naghahanap ng 'espirituwal na kasal' habang umiiwas sa legal na kasal ay naghahangad na makatakas sa mga kinakailangan ng batas. Ito ay mahalagang walang pinagkaiba sa pagdaraya sa mga buwis. Tayo ay dapat sumunod sa batas. Hindi tayo dapat maghanap ng mga butas na nagpapahintulot sa atin na makatakas sa mga hinihingi ng batas.Pangalawa, nariyan ang isyu ng pananampalataya. Kung naniniwala ang isang matatandang mag-asawa na kalooban ng Diyos na sila ay magpakasal, at kung ang pag-aasawa ay magreresulta sa pagkawala ng kita sa pagreretiro, ang matatandang mag-asawa ay dapat magtiwala na ang Diyos ay maglalaan para sa kanila. Hindi kalooban ng Diyos para sa isang matandang mag-asawa na mamuhay sa kahirapan at kahirapan. Paano ibibigay ng Diyos? Maraming posibleng paraan: sa pamamagitan ng mga pinalawak na pamilya, sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng iba pang programa ng tulong ng gobyerno, sa pamamagitan ng mas konserbatibong badyet, at iba pa. Muli, bagaman, ang isyu ay pananampalataya. Kung naniniwala ang isang matandang mag-asawa na kalooban ng Diyos na magpakasal sila, dapat ding magtiwala ang mag-asawa sa Diyos na ibibigay Niya ang kanilang mga pangangailangan.

Kung gaano kalungkot, kakaiba, at hindi kailangan ang mga batas ng gobyerno tungkol sa mga benepisyo sa pagreretiro at kasal, ayon sa Bibliya ay walang wastong dahilan upang subukang iwasan ang mga kinakailangan ng batas sa isyung ito. Walang ganap na masama sa pag-petisyon sa gobyerno na baguhin ang mga batas, ngunit hindi ayon sa Bibliya ang pagsuway/pag-iwas sa mga batas ng pamahalaan tungkol sa mga benepisyo sa pagreretiro at kasal. Kung ang isang matandang mag-asawa ay tunay at matatag na naniniwala na kalooban ng Diyos para sa kanila na magpakasal, dapat nilang gawin ito, at magtiwala na ang Diyos ay maglalaan.

Top