Ang kalayaan ba sa pagsasalita ay isang konsepto sa Bibliya?

Ang kalayaan ba sa pagsasalita ay isang konsepto sa Bibliya?

Ang kalayaan sa pagsasalita ay isang biblikal na konsepto na batay sa Unang Pagbabago ng Konstitusyon ng Estados Unidos. Ang susog na ito ay nagsasaad na 'Ang Kongreso ay hindi gagawa ng batas... pinaikli ang kalayaan sa pagsasalita.' Ang konseptong ito ay matatagpuan din sa ibang bahagi ng Bibliya, tulad ng sa Aklat ni Amos. Sa aklat na ito, ito ay nagsasaad na 'Sinumang bumigkas ng salita laban sa kanyang kapwa ay tiyak na papatayin.'

Sagot

Kalayaan sa pagsasalita ay tinukoy ng diksyunaryo ng Webster bilang karapatang magpahayag ng mga katotohanan at opinyon na napapailalim lamang sa mga makatwirang limitasyon (bilang kapangyarihan ng pamahalaan na protektahan ang sarili mula sa isang malinaw at kasalukuyang panganib) na ginagarantiyahan ng ika-1 at ika-14 na pagbabago sa Konstitusyon ng U.S. at mga katulad na probisyon ng ilang konstitusyon ng estado. Ang kalayaan sa pagsasalita, ayon sa kahulugang ito, ay isang karapatang ibinibigay sa mga mamamayan ng Estados Unidos ayon sa batas. Sa ganoong kahulugan, ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi isang konsepto sa Bibliya kundi isang pulitikal na isang tiyak sa isang tiyak na panahon at lugar sa kasaysayan.Naniniwala ang mga tagapagtatag ng Estados Unidos na ang sangkatauhan ay may ilang mga karapatan na hindi maiaalis kabilang ang buhay, kalayaan, at paghahanap ng kaligayahan. Sa ilalim ng payong ng kalayaan ay bumabagsak ang kalayaan sa pagsasalita. Binanggit ni Thomas Jefferson ang mga karapatang ito bilang ipinagkaloob sa tao ng kanyang Lumikha; tinawag niyang likas ang karapatan sa kalayaan at ipinalagay na ang mga pamahalaan ay itinatag upang pahintulutan ang tao (ang pinamamahalaan) na makuha ang mga karapatang iyon at ituloy ang kanyang mga karapatan nang malaya. Ang kalayaan at pahintulot ng mga pinamamahalaan ay, sa isip ni Jefferson, kinakailangan para sa mga pamahalaan na maging mahusay at kapaki-pakinabang.Ang ideya na pinagkalooban tayo ng Maylalang ng karapatan sa kalayaan ay mapagtatalunan, ngunit totoo na nilikha ng Diyos ang tao na may malayang kalooban. Sina Adan at Eva ay may kalayaang kumain ng anumang bunga sa hardin (maliban sa isa), at nagkaroon pa nga sila ng kalayaang sumuway. Nilikha ng Diyos ang tao upang paglingkuran Siya, makilala Siya, at tamasahin Siya magpakailanman sa kawalang-hanggan, kaya kalayaan sa loob ng hangganan ng katuwiran ay tiyak na isang biblikal na ideyal. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang paglilingkod sa Diyos at pagtatamasa ng isang relasyon sa Kanya ang pinakamataas na kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pag-aari ni Kristo (Galacia 5:1; 2 Corinto 3:17). Ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkaalipin (Roma 7:14), ngunit ang na kay Cristo ay espirituwal na malaya (Roma 8:2).

Ngunit ang espirituwal na kalayaan ba mula sa kasalanan ay nangangailangan ng pulitikal na kalayaan sa pagsasalita? Marahil hindi direkta, ngunit ang pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig ay isang utos ng Bibliya (Efeso 4:15). Samakatuwid, ang anumang batas ng pamahalaan na nagtitiyak sa karapatan ng mga mamamayan na magsalita ng katotohanan ay naaayon sa makadiyos na mga simulain. Sa parehong paraan, anumang batas na pumipigil sa karapatan ng isang tao na magsalita ng katotohanan ay gumagana laban sa utos ng Diyos. Ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi ginagarantiyahan na ang katotohanan ay sinabi, siyempre, ngunit ito ay nagpapahintulot na ito ay sabihin. Sa huling pagsusuri, walang salungatan sa pagitan ng mga prinsipyo ng Bibliya at ng sibikong prinsipyo ng kalayaan sa pagsasalita.Sa kabila ng Unang Susog, sa Estados Unidos ngayon, ang mga Kristiyano ay walang kabuuang kalayaan sa pagsasalita. May mga bagay na pinaniniwalaan natin, mga ideyang malinaw na itinuro sa Kasulatan, na ngayon ay itinuturing na mapoot na salita sa ating mundo ng katumpakan sa pulitika. Ang isang lipunan na buong pagmamalaki na nagpapahayag ng kalayaan sa pagsasalita at pagkatapos ay gumagawa ng mga batas laban sa mapoot na salita ay nagsasalita sa magkabilang panig ng bibig nito. Maliban sa mga batas at pamahalaan, mayroon pa rin tayong tinatawag na mga batas sa lipunan, at kapag ang mga Kristiyano ay nahaharap sa pagtataboy dahil sa kanilang mga paniniwala, tiyak na hindi ito nagpapakita ng kalayaan sa pagsasalita. Maraming mananampalataya sa buong kasaysayan ang inuusig ng kanilang mga lipunan dahil ang pagpapahayag ng kanilang mga paniniwala ay hindi naaayon sa status quo. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay sina Sadrach, Mesach, at Abednego, na ang pagtanggi na yumukod sa diyus-diyosan ng hari ay nagpunta sa kanila sa gitna ng nagniningas na hurno (Daniel 3:1–26).

Nais ng Diyos na sundin natin Siya at magsalita ayon sa Kanyang Salita. Kung ang pagsunod sa alituntuning iyon ay nagdudulot ng pagkamuhi sa atin ng mga tao o nakukulong o pinapatay pa nga tayo, hindi tayo dapat umatras. Nais ng Diyos na sabihin natin ang katotohanan nang buong tapang (Efeso 6:20), ngunit hindi Niya kailanman ipinangako na lagi tayong malayang magsalita nang walang kahihinatnan.Top