Kung hindi totoo ang reincarnation, bakit naaalala ng ilang tao ang kanilang mga nakaraang buhay?

Kung hindi totoo ang reincarnation, bakit naaalala ng ilang tao ang kanilang mga nakaraang buhay? SagotBagama't hindi partikular na tinutukoy ng Bibliya ang reincarnation, malinaw na ang biblikal na modelo ng buhay, kamatayan, at kabilang buhay ay hindi tugma sa anumang anyo ng reinkarnasyon na ipinuwesto sa mga relihiyon tulad ng Hinduism , Buddhism , at ilang partikular na New Age o Neo-Pagan na mga sistema ng paniniwala. Sa Hebreo 9:27-28, sinabi sa atin na kung paanong itinakda sa tao na mamatay ng minsan, at pagkatapos ay darating ang paghuhukom, gayon din naman, si Kristo, na minsang inihandog upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay lilitaw sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan ngunit iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Ang talatang ito lamang ang lumilitaw upang alisin ang posibilidad ng pag-alala sa mga nakaraang buhay/reinkarnasyon.Sa parehong linya, sa Lucas 23:43 sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus na makakasama niya si Kristo sa paraiso sa mismong araw na iyon, na ipinapalagay na ang tao ay hindi muling magkakatawang-tao pabalik sa buhay sa lupa. Sa katulad na paraan, ang mga sipi tulad ng James 4:14, na tumatalakay sa temporal na kalikasan ng buhay ng tao, ay hindi naaayon sa isang reincarnationist na ideya ng pamumuhay sa lupa nang paulit-ulit sa loob ng maraming siglo, millennia, o buong kawalang-hanggan. Higit sa lahat ng ito, kung ang mga kaluluwa ng tao ay muling nagkatawang-tao, kung gayon paano makikita ng ilang tao sa Bibliya ang mga espiritu ng matagal nang patay na mga tao, tulad ni Moises na nakita ng mga apostol sa Mateo 17:3 sa panahon ng pagbabagong-anyo ni Kristo?

Ngunit ano ang gagawin natin sa mga nagsasabing mayroon silang mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay/ karanasan sa reincarnation? Ang una at marahil pinakamahalagang tanong na dapat nating itanong ay kung ang mga alaalang ito ay tunay o hindi. Ang memorya ng tao ay kilalang-kilala na hindi mapagkakatiwalaan (magtanong lamang sa sinumang abogado o tiktik), at ang mga tao ay madalas na hindi naaalala ang mga bagay, sa paniniwalang naaalala nila ang mga bagay na hindi talaga nangyari o hindi naaalala ang mga bagay na nangyari. Sa kaso ng mga nag-aangkin na naaalala ang kanilang mga nakaraang buhay, madaling isipin na hindi nila naaalala ang mga larawan mula sa mga palabas sa TV o mga pelikula, mga pantasya sa isip mula sa mga aklat na nabasa nila ilang taon na ang nakalilipas, o napagkakamalang tunay na alaala ang mga panaginip. Paano natin malalaman nang may katiyakan na ang kanilang mga alaala sa nakaraan sa buhay ay hindi isa sa mga bagay na ito? Talaga bang mas lohikal na ipagpalagay na ang kanilang mga alaala ay tunay na mula sa mga nakaraang buhay kaysa sa isa sa iba pang mga bagay na ito? Habang sinasabi ng ilang modernong eksperto sa nakaraang buhay na nakahanap sila ng ebidensya para sa reinkarnasyon sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga bagay tulad ng phobia at pisikal na karamdaman sa kasalukuyang nabubuhay na mga tao na may mga traumatikong pangyayari sa mga nakaraang buhay, ang mga eksperto sa nakaraan-buhay ay ipinapalagay ang pagkakaroon ng isang nakaraan-buhay (o nakaraan- buhay) sa pagpapaliwanag ng kasalukuyang mga problema sa kalusugan, hindi ipinapakita na ang mga nakaraang buhay ay aktwal na nangyari.Ang katotohanan ng bagay ay walang matibay, katanggap-tanggap na ebidensya sa siyensiya na ang mga alaala ng mga nakaraang buhay na inaangkin ng ilang mga tao ay tunay, sa halip na mga maling natatandaan na mga kaganapan o simpleng paniniwalaan. Sa huli, ang tanong ay bumababa sa kung mahahanap natin ang katotohanan sa hindi mapagkakatiwalaang mga isipan at mga alaala ng mga nahulog at nagkakamali na mga tao o mula sa walang tiyak na oras, banal na Salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay maaaring may kumpiyansa na igiit na ang reinkarnasyon ay hindi isang posibilidad para sa kaluluwa ng tao; kapag natapos na ang buhay na ito, magsisimula ang ating kawalang-hanggan sa kabilang buhay.

Top