Kung si Moises ay nakipagkita nang harapan sa Diyos, bakit, nang maglaon, hindi siya pinahintulutang makita ang mukha ng Diyos?

Kung si Moises ay nakipagkita nang harapan sa Diyos, bakit, nang maglaon, hindi siya pinahintulutang makita ang mukha ng Diyos? SagotBago itayo ang opisyal na tabernakulo, kumukuha si Moises ng tolda at itinatayo ito sa labas ng kampo na may kalayuan, na tinatawag itong 'tolda ng kapisanan.' Ang sinumang magtatanong sa Panginoon ay pupunta sa tolda ng kapisanan sa labas ng kampo (Exodo 33). :7). Habang binisita ni Moises ang toldang ito ng pagpupulong upang mamagitan para sa mga tao ng Israel, ang haliging ulap ay bababa at mananatili sa pasukan, habang ang Panginoon ay nakipag-usap kay Moises (talata 9). Ang posisyon ni Moises ng pagsang-ayon sa Diyos ay maliwanag sa katotohanan na ang Panginoon ay makikipag-usap kay Moises nang harapan, gaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan (talata 11).Gayunpaman, sa bandang huli sa parehong kabanata, hiniling ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, at tumugon ang Diyos, Ipapalampas ko ang lahat ng kabutihan ko sa harap mo, at ipahahayag ko ang aking pangalan, ang Panginoon, sa iyong harapan. . . . Pero . . . hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat walang makakakita sa akin at mabubuhay (Exodo 33:19–20). Upang protektahan si Moises, inilagay siya ng Diyos sa isang bitak ng bato at tinakpan siya ng Kanyang kamay habang Siya ay dumaan (talata 22). Pagkatapos, ipinangako ng Diyos, aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang aking likod; ngunit ang aking mukha ay hindi dapat makita (talata 23).

Ang talatang ito ay nag-uudyok ng ilang katanungan. Talaga bang may kamay, mukha, at likod ang Diyos? Bakit nakausap ni Moises ang Diyos nang harapan sa talata 11 ngunit hindi niya nakita ang mukha ng Diyos sa talata 23? Ano ang nakamamatay sa pagkakita sa mukha ng Diyos?Alam natin mula sa Kasulatan (hal., Juan 4:24) na ang Diyos ay espiritu. Ang mga espiritu ay hindi nagtataglay ng pisikalidad. Kaya, nang si Moises ay nakipag-usap nang harapan sa Diyos sa Exodo 33:11, mayroon lamang dalawang posibleng paraan upang maunawaan ito: alinman si Moises ay nakikipag-usap sa bago-nagkatawang Anak ng Diyos (isang Christophany ); o ang sipi ay gumagamit ng isang pigura ng pananalita na tinatawag na anthropomorphism , kung saan ang mga katangian ng tao ay inilalapat sa Diyos. Bagama't tiyak na posible ang isang Christophany, malamang na mas mabuting tingnan ang kabanata bilang paggamit ng mga pigura ng pananalita. Ang mga tuntunin mukha , kamay , at pabalik sa Exodo 33 ay hindi dapat kunin nang literal, at harap-harapan , pagiging idyomatiko, ay metaporikal din.Sa verse 11 ang idyoma harap-harapan maaaring unawain lamang na nangangahulugang malapit. Si Moises ay nakipag-usap sa Diyos nang pamilyar, tulad ng isang lalaki na nakikipag-usap sa isang kaibigan. Sa mga bersikulo 20 at 23, mukha at pabalik ay tumutukoy sa kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos (mga talata 18–19). Dahil ang Diyos ay espiritu, at dahil ang kaluwalhatian at kabutihan ay parehong hindi nakikita, maaari nating tanggapin mukha at pabalik upang ipahiwatig ang iba't ibang antas ng kaluwalhatian. sa Diyos kamay (talata 22) ay isang malinaw na pagtukoy sa proteksyon ng Diyos.Sa Bibliya, madalas na nakikipag-usap ang Diyos gamit ang mga terminong madaling maunawaan sa karanasan ng tao. Ang paggamit ng Diyos ng anthropomorphism sa Exodus 33 ay isang perpektong paraan upang ilarawan kung ano ang nangyayari. Bilang tao, alam natin ang kahalagahan ng mukha ng isang tao. Upang madaling makilala ang isang tao, pinag-aaralan natin ang kanyang mukha. Ito rin ang mukha ng isang tao na naghahayag ng pinakamaraming impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao, kalooban, at personalidad. Gayunpaman, kung ang tanging nahuhuli natin ay isang sulyap sa isang tao mula sa likuran, tayo ay naiwan na walang maraming mahalagang impormasyon. Mahirap kilalanin ang isang tao mula sa likuran; kaunti lang ang alam natin tungkol sa isang tao kung back view lang ang nakikita natin.

Nang sabihin ng Diyos kay Moises, Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat walang makakakita sa akin at mabubuhay (Exodo 33:20), sinasabi Niya na ang tunay na nakikita ang Diyos kung ano Siya, sa kabuuan ng Kanyang kaluwalhatian, ay higit pa sa magagawa ng mortal na tao. magparaya (cf. Isaiah 6:5). Samakatuwid, upang protektahan si Moises, ihahayag lamang ng Diyos ang bahagi ng Kanyang kamahalan at kapangyarihan na posibleng makuha ng tao. Ipinaalam ng Diyos ang planong ito kay Moises sa paraang mauunawaan nating lahat: Hindi mo Ako matitinginan nang buo sa mukha [imposibleng malaman mo ang lahat tungkol sa Akin], ngunit hahayaan kitang makita ang aking likuran [Ihahayag Ko sa iyo. isang maliit na bahagi ng Aking kalikasan upang hindi ka madaig].

Ang lahat ng ito ay higit na nakapagtataka sa mga salita ni Jesus kay Felipe: Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama (Juan 14:9). Noong si Jesus ay nabubuhay sa mundong ito, ang Kanyang kaluwalhatian ay nakatalukbong, maaari nating tingnan Siya sa mukha. Kay Kristo ang buong kapunuan ng Diyos ay nabubuhay sa anyo ng katawan (Colosas 2:9). Sa isang maikling pagkakataon, ang kaluwalhatian ni Jesus ay nahayag sa mundong ito, sa pagbabagong-anyo (Mateo 17:2). Kapansin-pansin, nandoon si Moises, na nakikipag-usap sa niluwalhating Panginoon, nang harapan (Mateo 17:3).Top