Kung itinuturo ng Bibliya ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, bakit palaging naging pamantayan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian?

Kung itinuturo ng Bibliya ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, bakit palaging naging pamantayan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian? SagotAng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay isang katayuan kung saan ang parehong kasarian ay tumatanggap ng pantay na pagtrato at hindi nadidiskrimina dahil sa kasarian. Sa ilalim ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, ang parehong mga kasarian ay nagbabahagi ng parehong mga karapatang sibil, may parehong access sa mga panlipunang produkto at pagkakataon, at may parehong mga obligasyon. Ang ideya ay ang bawat tao ay binibigyan ng parehong mga legal na karapatan at itinuturing ng lipunan bilang pantay. Wala sa alinmang kasarian ang pinapahalagahan.Kung mayroong pagkakapantay-pantay ng kasarian sa loob ng isang lipunan ay maaaring mahirap hatulan. Sa maraming paraan, walang dalawang tao—anuman ang kasarian—ang ganap na masasabing may pantay na pagkakataon at access sa lahat. Bukod sa socio-economic status ng isang tao at heograpikal na lugar, nariyan ang simpleng usapin ng genetics at natural na kakayahan. Maaari bang magkaroon ng parehong pagkakataon ang isang 5'2' na lalaki na maging isang propesyonal na basketball player tulad ng isang 6'9' na lalaki? Iyon ay sinabi, nagkaroon at maraming mga lipunan kung saan ang mga tao ng isang partikular na kasarian, lahi, uri, edad, relihiyon, atbp., ay may diskriminasyon laban sa. Kung ang pagiging mahigpit na pagkakapantay-pantay ay isang imposible dahil hindi tayo mga robot na naninirahan sa isang hindi magkakaibang mundo, at dahil ang bumubuo sa isang makatwirang antas ng pagkakapantay-pantay ay sa halip ay subjective, paano natin tutugunan ang isyu ng pagkakapantay-pantay ng kasarian?

Una, ano ang biblikal na konsepto ng pagkakapantay-pantay ng kasarian? Itinuturo ng Bibliya na nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa. Inilagay niya si Adan sa Halamanan ng Eden upang gawin ito at inutusan siyang huwag kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na hindi mabuti para kay Adan na mag-isa at gagawa Siya ng angkop na katulong. Pero una, pinangalanan ng Diyos kay Adan ang mga hayop. Inaakala namin na, sa panonood ng parada ng mga hayop, nakita ni Adan na ang mga hayop ay may kanya-kanyang uri samantalang siya ay wala. Walang angkop na katulong para kay Adan sa mga hayop; walang kauri niya. Pinatulog ng Diyos si Adan at, mula sa tadyang ni Adan, nabuo si Eva. Dinala ng Diyos si Eva kay Adan, at sinabi ng lalaki, ‘Ito ngayon ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman; siya ay tatawaging babae, sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki.’ Kaya nga iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at nakikisama sa kanyang asawa, at sila ay naging isang laman. Si Adan at ang kanyang asawa ay parehong hubad, at hindi sila nakaramdam ng kahihiyan (Genesis 2:23–25). Nagbibigay din ang Bibliya ng buod na pahayag ng paglalang ng sangkatauhan: Kaya nilalang ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling larawan, sa larawan ng Diyos nilalang niya sila; nilalang niya silang lalaki at babae (Genesis 1:27). Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, at pareho silang ginawa ayon sa Kanyang larawan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay ng halaga.Ang pantay na halaga ng mga lalaki at babae—at ang pagkakapantay-pantay ng kanilang espirituwal na pangangailangan—ay pinagtibay sa Galacia 3:28–29: Walang Judio o Gentil, walang alipin o malaya, ni walang lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa. kay Kristo Hesus. Kung kayo ay kay Cristo, kayo ay binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ang kaligtasan ay iniaalok para sa lahat ng tao, anuman ang lahi o kasarian o katayuan sa lipunan, at ang kaligtasan ay iniaalay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo (Juan 14:6; Mga Gawa 4:12). Sa usapin ng kaligtasan, mayroong tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian.Ang ilan ay nangangatuwiran na ang Bibliya ay hindi, sa katunayan, ay nagtuturo ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa partikular, ang ilang mga talata sa Lumang Tipan tungkol sa pagtrato sa mga kababaihan ay nakalilito sa modernong mga tainga. Halimbawa, ang Deuteronomio 22:28–29 at Exodo 22:16–17 ay tila nag-uutos na ang biktima ng panggagahasa ay pakasalan ang kanyang umaatake . Ngunit ang katotohanan ng mga talatang iyon ay medyo mas kumplikado. Ang mga batas na ito ay nagsasaad na ang isang lalaki na nakipagtalik sa isang babaeng walang asawa, na mahalagang tinatanggihan ang kanyang pagkakataon para sa kasal, ay dapat magbayad ng naaangkop na presyo ng nobya at pakasalan siya. Hindi siya pinahintulutang hiwalayan siya, sa kabila ng anumang legal na allowance para sa diborsyo ay matatagpuan sa ibang mga batas (Deuteronomio 24:1–4). Pansinin din na ang babae ay hindi pinilit na pakasalan ang lalaki; maaaring tumanggi ang kanyang ama na ipakasal siya, ngunit babayaran pa rin ng lalaki ang halaga ng nobya. Ang mga batas na ito ay nilalayong parusahan ang lalaking lumabag sa isang birhen at protektahan ang babae mula sa karagdagang pagsasamantala.Marami sa mga batas sa Lumang Tipan tungkol sa pagtrato sa kababaihan ay may kinalaman sa proteksyon ng mga kababaihang naninirahan sa isang lipunan kung saan wala silang mga karapatan o pagkakataon na kasing dami ng mga lalaki. Dahil ang mga lipunan ay binubuo ng mga taong nagkakasala, maraming mga batas sa lipunan ang may kinalaman sa pagpapagaan ng kasamaan. Ang mga batas sa diborsyo ay isang mahusay na halimbawa. Sa Mateo 19 ay ipinaliwanag ni Jesus sa mga Pariseo na ang Diyos ay hindi nag-utos ng diborsyo, bagkus ito ay pinahintulutan dahil ang inyong mga puso ay matigas. Ngunit hindi ito ganito mula pa noong una (Mateo 19:8). Katulad nito, ang mga batas sa Lumang Tipan na tila nagmumungkahi ng mas mababang katayuan para sa mga kababaihan ay mas nauunawaan bilang mga legal na probisyon sa isang lipunan kung saan ang mga kababaihan ay itinuturing na mas mababa. Hindi ang Diyos ang tumitingin sa babae at lalaki bilang hindi pantay-pantay sa halaga, kundi ang mga tao ang pinipiling magmaltrato sa isa't isa.

Dahil napagtibay na ang mga lalaki at babae ay may pantay na halaga sa mata ng Diyos, masasabi natin na dapat silang ituring na pantay na halaga ng isa't isa. Kaya bakit hindi ito nangyari sa buong kasaysayan?

Ang simpleng sagot ay kasalanan. Nang magkasala sina Adan at Eva, nagkaroon ng pagkasira sa mga relasyon ng sangkatauhan: sa Diyos, sa isa't isa, at sa sangnilikha. Pagkatapos ng kanilang kasalanan, nagtago sina Adan at Eva sa Diyos. Nang tanungin sila ng Diyos kung nasaan sila at kung bakit sila nagtago, sinisi ni Adan si Eva (at ang Diyos, nang hindi direkta). Sinisi ni Eva ang ahas. Sa Genesis 3:16, sinabi ng Diyos kay Eva, Ang iyong pagnanasa ay para sa iyong asawa, at siya ang mamamahala sa iyo. O, habang isinasalin ito ng NLT, Ninanais mong kontrolin ang iyong asawa, ngunit siya ang mamamahala sa iyo. Ang kasalanan ay naging bahagi ng kalikasan ng tao, at kasama ng kasalanan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang labanan ng mga kasarian.

Ang ating pagiging makasalanan ang nagiging sanhi ng ating pagmamalaki at pagiging makasarili. Ang pagiging makasalanan ang nagiging sanhi ng ating pagkatakot, pagbubukod, o pagmamaltrato sa mga taong iba sa atin. Ang pagiging makasalanan ang nagreresulta sa ating hindi patas na pagtrato sa isa't isa. Sa madaling salita, ang ugat ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, sa isang makabuluhang kahulugan ng termino, ay kasalanan.

Ang isang punto ng paglilinaw ay nasa pagkakasunud-sunod. Ang Bibliya ay nagtataguyod ng pantay na halaga at halaga ng lahat ng tao. Ngunit hindi ito nagtataguyod ng pagkakapareho. Ang mga lalaki at babae ay binibigyan ng magkaiba, magkatuwang na tungkulin sa pamilya (Efeso 5:21–33) at simbahan (1 Timoteo 2:12). Ang mga mananampalataya ay binibigyan ng iba't ibang espirituwal na kaloob (1 Corinto 12). Ngunit ang katotohanan na ang iba't ibang mga tao ay may iba't ibang mga tungkulin o iba't ibang mga regalo ay hindi isang testamento ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa halip, ito ay isang pagpapakita ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa paglalang. Inilalarawan ng Awit 139 ang pagniniting ng Diyos sa isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina at sinasabi na tayo ay kakila-kilabot at kamangha-mangha ang pagkakagawa. Ang Ephesians 2:10 ay nagsasalita tungkol sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nang maaga para sa mga nananampalataya kay Jesus. Ang mga kasarian ay may pantay na halaga sa harap ng Diyos at kapwa dapat tratuhin nang may dignidad at paggalang.Top