Kung ang mga anghel at mga demonyo ay hindi maaaring mamatay, ano ang silbi ng kanilang pakikibaka?

Kung ang mga anghel at mga demonyo ay hindi maaaring mamatay, ano ang silbi ng kanilang pakikibaka? SagotPopular fiction, tulad ng nobela Ang Kasalukuyang Kadiliman ni Frank Peretti, madalas na nagtatampok ng nakakatakot na paglalarawan ng mga espirituwal na labanan kung saan ang mga demonyo ay ipinadala ng mga anghel na may hawak ng espada na may isang slash, isang flash, at buga ng usok. Ang implikasyon ay ang mga demonyo ay namamatay kahit papaano kapag hiniwa sa kalahati ng mga talim ng anghel. Hindi dapat sabihin na ang ating teolohiya ay dapat na nakabatay sa sinasabi ng Bibliya, hindi sa mga kontemporaryong nobela. Itinuturo ng Bibliya ang katotohanan ng espirituwal na labanan (Jude 1:9). Ngunit sinasabi rin ng Bibliya na, pagkatapos ng huling paghatol, ang mga demonyo ay itatapon magpakailanman sa lawa ng apoy (Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10). Dahil ang mga demonyo (at mga anghel) ay hindi namamatay o nagdurusa ng pisikal na sugat, ano ang silbi ng paggawa ng espirituwal na labanan?Una, kailangan nating tandaan na hindi lahat ng labanan ay hanggang kamatayan. Ang punto ng pakikipaglaban ng mga anghel sa mga demonyo ay hindi para patayin sila kundi para hadlangan ang kanilang mga plano at isulong ang mga plano ng Diyos. Sa Bibliya, nakikita natin na nakikipaglaban ang mga anghel sa mga demonyo upang maihatid ang mga banal na mensahe sa mga tao (Daniel 10:13) at alisin ang mga hukbo ni Satanas mula sa mga makalangit na lugar (Apocalipsis 12:7–8). Ang mga demonyo ay maaaring mapaglabanan (Santiago 4:7), pahirapan ng Diyos (Lucas 8:28), mawala ang kanilang pag-aari (Marcos 9:25–26), ipadala sa ibang lugar (Mateo 8:32), at maalis sa ang Kalaliman (Lucas 8:31).

Pangalawa, darating ang panahon na mararanasan ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang tinatawag ng Bibliya na ikalawang kamatayan, na siyang lawa ng apoy (Apocalipsis 21:8). Inaasahan natin ang araw na iyon dahil ang pangunahing layunin ng mga demonyo sa labanan ay upang kontrahin ang kalooban ng Diyos sa buhay ng mga tao sa lahat ng dako—mga mananampalataya at hindi mananampalataya (1 Pedro 5:8). Marami tayong halimbawa sa Bibliya na isinugo ng Diyos ang Kanyang mga anghel para balaan, gabayan, at protektahan ang mga anak ng Diyos. Isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng mga tungkuling ito sa Banal na Kasulatan ay sa pamamagitan ng kuwento ng Pasko. Gumamit ang Diyos ng mga anghel upang ipaalam kay Zacarias na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki na pinangalanang Juan (Lucas 1:8–20), upang sabihin kay Maria na siya ang magdadala ng Mesiyas (Lucas 1:26–38), upang ipahayag ang kapanganakan ni Kristo sa iba (Lucas 2 :8–13), at upang balaan si Jose na protektahan ang kanyang pamilya mula sa galit ni Haring Herodes (Mateo 2:13).Hindi pa nakikita ng Diyos na nararapat na ikulong ang lahat ng mga demonyo, ngunit ipinangako Niya na sa mga huling araw sila ay itatapon, kasama si Satanas, sa lawa ng apoy. Walang matatakasan mula sa kapalarang ito, at lahat ng demonyong espiritu ay pahihirapan sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at sa Kanyang mga anak (Apocalipsis 20:10).Ang katotohanan ng espirituwal na pakikidigma ay nakakaapekto sa bawat mananampalataya. Napakahalaga na kilalanin ang digmaang ito na nagaganap at maging handa para dito. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan upang manatiling matatag laban sa mga pakana ng diyablo at inutusan tayong isuot ang buong espirituwal na baluti (Efeso 6:10–18).

Top