Ako ay isang Hindu, bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano?

Ako ay isang Hindu, bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano? SagotAng paghahambing ng Hinduismo at Kristiyanismo ay mahirap, sa isang bahagi, dahil ang Hinduismo ay isang madulas na relihiyon para maunawaan ng mga Kanluranin. Ito ay kumakatawan sa walang limitasyong lalim ng kalaliman, isang mayamang kasaysayan, at isang detalyadong teolohiya. Marahil ay walang relihiyon sa mundo na mas sari-saring uri o gayak. Ang paghahambing ng Hinduismo at Kristiyanismo ay madaling madaig ang mga baguhan ng paghahambing na mga relihiyon. Kaya, ang iminungkahing tanong ay dapat isaalang-alang nang mabuti at mapagkumbaba. Ang sagot na ibinigay dito ay hindi nagpapanggap na komprehensibo o ipinapalagay kahit na isang 'malalim' na pag-unawa sa Hinduismo sa anumang partikular na punto. Ang sagot na ito ay nagkukumpara lamang ng ilang punto sa pagitan ng dalawang relihiyon sa pagsisikap na ipakita kung paano karapat-dapat ang Kristiyanismo ng espesyal na pagsasaalang-alang.Una, ang Kristiyanismo ay dapat isaalang-alang para sa makasaysayang kakayahang mabuhay. Ang Kristiyanismo ay may kasaysayang nakaugat na mga karakter at kaganapan sa loob ng schema nito na makikilala sa pamamagitan ng forensic sciences tulad ng archaeology at textual criticism. Tiyak na may kasaysayan ang Hinduismo, ngunit ang teolohiya, mitolohiya, at kasaysayan nito ay madalas na malabo nang magkasama na nagiging mahirap na matukoy kung saan huminto ang isa at magsisimula ang isa. Ang mitolohiya ay hayagang tinatanggap sa loob ng Hinduismo, na nagtataglay ng mga detalyadong alamat na ginamit upang ipaliwanag ang mga personalidad at katangian ng mga diyos. Ang Hinduismo ay may tiyak na kakayahang umangkop at kakayahang umangkop sa pamamagitan ng makasaysayang kalabuan nito. Ngunit, kung saan ang isang relihiyon ay hindi makasaysayan, ito ay hindi gaanong masusubok. Maaaring hindi ito ma-falsifiable sa puntong iyon, ngunit hindi rin ito mabe-verify. Ito ang literal na kasaysayan ng tradisyong Hudyo at kalaunan ay Kristiyano na nagbibigay-katwiran sa teolohiya ng Kristiyanismo. Kung si Adan at Eba ay hindi umiral, kung ang Israel ay walang exodus palabas ng Ehipto, kung si Jonas ay isa lamang alegorya, o kung si Jesus ay hindi lumakad sa lupa kung gayon ang buong Kristiyanong relihiyon ay posibleng gumuho sa mga puntong iyon. Para sa Kristiyanismo, ang isang maling kasaysayan ay mangangahulugan ng isang buhaghag na teolohiya. Ang gayong makasaysayang pag-ugat ay maaaring isang kahinaan ng Kristiyanismo maliban na ang makasaysayang masusubok na mga bahagi ng tradisyong Kristiyano ay madalas na napatunayan na ang kahinaan ay nagiging isang lakas.

Pangalawa, habang ang parehong Kristiyanismo at Hinduismo ay may mga pangunahing tauhan sa kasaysayan, tanging si Hesus lamang ang ipinakitang bumangon sa katawan mula sa mga patay. Maraming tao sa kasaysayan ang naging matatalinong guro o nagsimula ng mga kilusang relihiyoso. Ang Hinduismo ay may bahagi ng matatalinong guro at mga pinuno sa lupa. Ngunit namumukod-tangi si Jesus. Ang Kanyang espirituwal na mga turo ay pinagtibay sa pamamagitan ng pagsubok na tanging banal na kapangyarihan lamang ang makakalampas: kamatayan at pagkabuhay na mag-uli sa katawan, na Kanyang ipinropesiya at natupad sa Kanyang sarili (Mateo 16:21; 20:18-19; Marcos 8:31, 1 Lucas 9:22; Juan 20-21; 1 Mga Taga-Corinto 15).Higit pa rito, ang doktrinang Kristiyano ng muling pagkabuhay ay hiwalay sa doktrinang Hindu ng reinkarnasyon. Ang dalawang ideyang ito ay hindi magkapareho. At ito ay ang muling pagkabuhay na mahihinuha ng kapani-paniwala mula sa makasaysayang at ebidensiyang pag-aaral. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesu-Kristo sa partikular ay may malaking katwiran sa pamamagitan ng sekular at relihiyosong kaalaman. Ang pagpapatunay nito ay walang ginagawa upang mapatunayan ang doktrinang Hindu ng reincarnation. Isaalang-alang ang mga sumusunod na pagkakaiba:Kasama sa pagkabuhay na mag-uli ang isang kamatayan, isang buhay, isang mortal na katawan, at isang bago at walang kamatayang niluwalhating katawan. Ang muling pagkabuhay ay nangyayari sa pamamagitan ng banal na pamamagitan, ay monoteistiko, ay isang pagpapalaya mula sa kasalanan, at sa huli ay nangyayari lamang sa mga huling panahon. Ang reinkarnasyon, sa kabaligtaran, ay nagsasangkot ng maraming pagkamatay, maraming buhay, maraming mortal na katawan, at walang imortal na katawan. Higit pa rito, ang reinkarnasyon ay nangyayari sa pamamagitan ng natural na batas, kadalasan ay panteistiko (ang Diyos ang lahat), kumikilos batay sa karma, at palaging kumikilos. Siyempre, ang paglilista ng mga pagkakaiba ay hindi nagpapatunay sa katotohanan ng alinmang account. Gayunpaman, kung ang muling pagkabuhay ay maipapakita sa kasaysayan, kung gayon ang pagkakaiba sa dalawang opsyong ito pagkatapos ng buhay ay naghihiwalay sa makatwirang account mula sa hindi makatwirang account. Ang muling pagkabuhay ni Kristo at ang mas malaking doktrinang Kristiyano ng muling pagkabuhay ay parehong karapat-dapat na isaalang-alang.Ikatlo, ang Kristiyanong Kasulatan ay namumukod-tangi sa kasaysayan, na nararapat na seryosong isaalang-alang. Sa ilang mga pagsubok, nalampasan ng Bibliya ang Hindu Vedas, at lahat ng iba pang mga aklat ng sinaunang panahon, sa bagay na iyon. Masasabi pa nga ng isang tao na ang kasaysayan ng Bibliya ay nakakahimok na ang pagdududa sa Bibliya ay ang pagdududa sa kasaysayan mismo, dahil ito ang pinakanapapatunayang aklat sa kasaysayan sa lahat ng sinaunang panahon. Ang tanging aklat na mas mapatunayan sa kasaysayan kaysa sa Lumang Tipan (ang Bibliyang Hebreo) ay ang Bagong Tipan. Isaalang-alang ang mga sumusunod:

1) Higit pang mga manuskrito ang umiiral para sa Bagong Tipan kaysa sa iba pa noong unang panahon—5,000 sinaunang manuskrito ng Griyego, 24,000 sa lahat kabilang ang iba pang mga wika. Ang pagdami ng mga manuskrito ay nagbibigay-daan para sa isang napakalaking base ng pananaliksik kung saan masusubok natin ang mga teksto laban sa isa't isa at matukoy kung ano ang sinabi ng mga orihinal.

2) Ang mga manuskrito ng Bagong Tipan ay mas malapit sa edad sa mga orihinal kaysa sa anumang iba pang dokumento ng sinaunang panahon. Ang lahat ng orihinal ay isinulat sa panahon ng mga kontemporaryo (mga saksi), noong unang siglo AD, at sa kasalukuyan ay mayroon tayong mga bahagi ng manuskrito na kasingtanda ng AD 125. Ang buong mga kopya ng aklat ay lumalabas noong AD 200, at ang kumpletong Bagong Tipan ay maaaring natagpuan mula pa noong AD 250. Ang pagkakaroon ng lahat ng mga aklat ng Bagong Tipan na unang naisulat sa panahon ng mga nakasaksi ay nangangahulugan na wala silang panahon upang lumipat sa mito at alamat. Dagdag pa, ang kanilang mga pag-aangkin sa katotohanan ay pinanagot ng mga miyembro ng simbahan na, bilang mga personal na saksi sa mga kaganapan, ay maaaring suriin ang mga katotohanan.

3) Ang mga dokumento ng Bagong Tipan ay mas tumpak kaysa sa iba pa noong unang panahon. John R. Robinson sa Tapat sa Diyos ang mga ulat na ang mga dokumento ng Bagong Tipan ay 99.9% na tumpak (pinaka-tumpak sa anumang kumpletong antigong aklat). Bruce Metzger, isang dalubhasa sa Greek New Testament, ay nagmumungkahi ng mas katamtamang 99.5%.

Ikaapat, ang Kristiyanong monoteismo ay may mga pakinabang kaysa panteismo at polytheism. Hindi magiging patas na tukuyin ang Hinduismo bilang panteistiko lamang ('Diyos ang lahat') o polytheistic lamang (may maraming diyos). Depende sa agos ng Hinduismo kung saan ibinibigay ng isa, ang isa ay maaaring pantheistic, polytheistic, monistic ('all is one'), monoteistiko, o maraming iba pang mga opsyon. Gayunpaman, ang dalawang malakas na agos sa loob ng Hinduismo ay polytheism at pantheism. Ang Kristiyanong monoteismo ay minarkahan ang mga pakinabang sa pareho ng mga ito. Dahil sa mga pagsasaalang-alang sa espasyo, ang tatlong pananaw sa mundo ay inihambing dito patungkol sa isang punto lamang, ang etika.

Ang polytheism at pantheism ay parehong may kuwestiyonableng batayan para sa kanilang etika. Sa polytheism, kung maraming mga diyos, kung gayon aling diyos ang may higit na pinakamataas na pamantayan ng etika na dapat panatilihin ng mga tao? Kapag mayroong maraming mga diyos, kung gayon ang kanilang mga etikal na sistema ay hindi nagkakasalungatan, nagkakasalungatan, o hindi umiiral. Kung wala ang mga ito, ang etika ay naimbento at walang basehan. Ang kahinaan ng posisyon na iyon ay maliwanag. Kung ang mga etikal na sistema ay hindi sumasalungat, kung gayon sa anong prinsipyo sila nakaayon? Anuman ang pagkakahanay na prinsipyong iyon ay magiging higit na sukdulan kaysa sa mga diyos. Ang mga diyos ay hindi panghuli dahil sila ay tumutugon sa ibang awtoridad. Samakatuwid, mayroong isang mas mataas na katotohanan na dapat sundin ng isa. Dahil sa katotohanang ito, ang polytheism ay tila mababaw kung hindi walang laman. Sa ikatlong opsyon, kung ang mga diyos ay sumasalungat sa kanilang mga pamantayan ng tama at mali, kung gayon ang pagsunod sa isang diyos ay nanganganib sa pagsuway sa iba, na nagdudulot ng kaparusahan. Magiging kamag-anak ang etika. Ang mabuti para sa isang diyos ay hindi palaging magiging 'mabuti' sa layunin at unibersal na kahulugan. Halimbawa, ang pag-aalay ng anak kay Kali ay magiging kapuri-puri sa isang stream ng Hinduismo ngunit masisisi sa marami pang iba. Ngunit tiyak, ang pagsasakripisyo ng bata, sa gayon, ay hindi kanais-nais anuman. Ang ilang mga bagay sa lahat ng dahilan at hitsura ay tama o mali, anuman.

Ang Panteismo ay hindi mas mahusay kaysa sa polytheism dahil iginigiit nito na sa huli ay mayroon lamang isang bagay—isang banal na katotohanan—kaya hindi pinapayagan ang anumang sukdulang pagkakaiba ng 'mabuti' at 'masama.' Kung ang 'mabuti' at 'masama' ay talagang naiiba, kung gayon hindi magkakaroon ng isang solong, hindi mahahati na katotohanan. Panteismo sa huli ay hindi nagpapahintulot ng moral na pagkakaiba ng 'mabuti' at 'masama.' Ang mabuti at masama ay natunaw sa iisang hindi mahahati na katotohanan. At kahit na ang mga pagkakaiba tulad ng 'mabuti' at 'masama' ay maaaring gawin, ang konteksto ng karma ay nagpapawalang-bisa sa moral na konteksto ng pagkakaibang iyon. Ang karma ay isang impersonal na prinsipyo na katulad ng natural na batas gaya ng gravity o inertia. Kapag ang karma ay dumating na tumatawag sa ilang makasalanang kaluluwa, ito ay hindi isang banal na pagpupulis na nagdudulot ng paghatol. Sa halip, ito ay isang impersonal na reaksyon ng kalikasan. Ngunit ang moralidad ay nangangailangan ng personalidad, personalidad na hindi maaaring ipahiram ng karma. Halimbawa, hindi natin sinisisi ang isang patpat na ginamit sa pambubugbog. Ang patpat ay isang bagay na walang moral na kapasidad o tungkulin. Sa halip, sinisisi namin ang taong gumamit ng stick nang mapang-abuso. Ang taong iyon ay may moral na kapasidad at moral na tungkulin. Gayundin, kung ang karma ay hindi personal na kalikasan, kung gayon ito ay amoral ('walang moralidad') at hindi isang sapat na batayan para sa etika.

Ang Kristiyanong monoteismo, gayunpaman, ay nag-ugat sa etika nito sa katauhan ng Diyos. Ang karakter ng Diyos ay mabuti, at, samakatuwid, kung ano ang naaayon sa Kanya at sa Kanyang kalooban ay mabuti. Ang lumalayo sa Diyos at sa Kanyang kalooban ay masama. Samakatuwid, ang nag-iisang Diyos ang nagsisilbing ganap na batayan para sa etika, na nagpapahintulot sa isang personal na batayan para sa moralidad at nagbibigay-katwiran sa layunin ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.

Ikalima, ang tanong ay nananatiling 'Ano ang ginagawa mo sa iyong kasalanan?' Ang Kristiyanismo ang may pinakamatibay na sagot sa problemang ito. Ang Hinduismo, tulad ng Budismo, ay may hindi bababa sa dalawang ideya ng kasalanan. Ang kasalanan ay minsan nauunawaan bilang kamangmangan. Makasalanan kung hindi nakikita o nauunawaan ng isang tao ang realidad gaya ng tinukoy ng Hinduismo. Ngunit may nananatiling ideya ng kamalian sa moral na tinatawag na 'kasalanan.' Ang paggawa ng isang bagay na sadyang masama, ang paglabag sa isang espirituwal o makalupang batas, o ang pagnanais ng mga maling bagay, ito ay mga kasalanan. Ngunit ang moral na kahulugan ng kasalanan ay tumutukoy sa isang uri ng moral na kamalian na nangangailangan ng tunay na pagbabayad-sala. Mula saan maaaring tumaas ang pagbabayad-sala? Ang pagbabayad-sala ba ay dumating sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng karma? Ang karma ay impersonal at amoral. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng mabubuting gawa sa 'maging ang balanse,' ngunit hindi kailanman maaaring itapon ng isa ang kasalanan. Ang Karma ay hindi man lang nagbibigay ng konteksto kung saan ang moral na kamalian ay moral pa nga. Sino ang nasaktan natin kung tayo ay nagkasala nang pribado, halimbawa? Walang pakialam ang Karma sa isang paraan o sa iba dahil ang karma ay hindi isang tao. Halimbawa, ipagpalagay na pinatay ng isang tao ang anak ng isa pang lalaki. Maaari siyang mag-alok ng pera, ari-arian, o sarili niyang anak sa nasaktang partido. Ngunit hindi niya kayang patayin ang binata. Walang halaga ng kabayaran ang makakabawi sa kasalanang iyon. Maaari bang dumarating ang pagbabayad-sala sa pamamagitan ng panalangin o debosyon kay Shiva o Vishnu? Kahit na ang mga karakter na iyon ay nag-aalok ng kapatawaran, tila ang kasalanan ay magiging isang hindi pa nababayarang utang. Patawarin nila ang kasalanan na para bang ito ay hindi mapapatawad, walang malaking bagay, at pagkatapos ay iwawagayway ang mga tao sa mga pintuan ng kaligayahan.

Ang Kristiyanismo, gayunpaman, ay tinatrato ang kasalanan bilang moral na kamalian laban sa nag-iisa, pinakahuli, at personal na Diyos. Mula pa kay Adan, ang mga tao ay makasalanang nilalang. Ang kasalanan ay totoo, at ito ay nagtatakda ng walang katapusang agwat sa pagitan ng tao at ng kaligayahan. Ang kasalanan ay humihingi ng hustisya. Ngunit hindi ito maaaring 'balansehin' na may katumbas o mas malaking bilang ng mabubuting gawa. Kung ang isang tao ay may sampung ulit na mabubuting gawa kaysa sa masasamang gawa, kung gayon ang taong iyon ay may kasamaan pa rin sa kanyang budhi. Ano ang mangyayari sa mga natitirang masasamang gawa na ito? Pinapatawad na lang ba sila na parang hindi naman big deal in the first place? Pinahihintulutan ba sila sa kaligayahan? Sila ba ay mga ilusyon lamang, kaya walang anumang problema? Wala sa mga pagpipiliang ito ang angkop. Tungkol sa ilusyon, ang kasalanan ay masyadong totoo para sa atin upang ipaliwanag bilang ilusyon. Tungkol sa pagiging makasalanan, kapag tayo ay tapat sa ating sarili alam nating lahat na tayo ay nagkasala. Tungkol sa pagpapatawad, ang simpleng pagpapatawad sa kasalanan nang walang bayad ay tinatrato ang kasalanan na parang hindi ito gaanong kahihinatnan. Alam namin na hindi totoo. Tungkol sa kaligayahan, ang kaligayahan ay hindi gaanong mabuti kung ang kasalanan ay patuloy na naipuslit. Tila ang mga kaliskis ng karma ay nag-iiwan sa atin ng kasalanan sa ating mga puso at isang palihim na hinala na tayo ay lumabag sa ilang personal na pamantayan ng tama at mali. At maaaring hindi tayo matitiis ng kaligayahan, o dapat itong tumigil sa pagiging perpekto upang tayo ay makapasok.

Sa Kristiyanismo, gayunpaman, ang lahat ng kasalanan ay pinarurusahan kahit na ang kaparusahan ay nasiyahan na sa personal na sakripisyo ni Kristo sa krus. Ang Diyos ay naging tao, namuhay ng isang perpektong buhay, at namatay sa kamatayan na nararapat sa atin. Siya ay ipinako sa krus para sa atin, isang kahalili para sa atin, at isang panakip, o pagbabayad-sala, para sa ating mga kasalanan. At Siya ay nabuhay na mag-uli na nagpapatunay na kahit ang kamatayan ay hindi kayang lupigin Siya. Higit pa rito, ipinangako Niya ang parehong pagkabuhay na mag-uli tungo sa buhay na walang hanggan para sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya bilang kanilang tanging Panginoon at Tagapagligtas (Roma 3:1023, 6:23; 8:12; 10:9-10; Efeso 2:8-9; Filipos 3:21).

Sa wakas, sa Kristiyanismo malalaman natin na tayo ay naligtas. Hindi natin kailangang umasa sa ilang panandaliang karanasan, ni hindi tayo umaasa sa ating sariling mabubuting gawa o taimtim na pagmumuni-muni, ni hindi tayo nananampalataya sa isang huwad na diyos na sinusubukan nating 'paniwalaan na umiral.' Mayroon tayong buhay at tunay na Diyos, isang pananampalatayang nakaangkla sa kasaysayan, isang matibay at masusubok na paghahayag ng Diyos (Banal na Kasulatan), isang kasiya-siyang batayan sa teolohiya para sa etikal na pamumuhay, at isang garantisadong tahanan sa langit kasama ng Diyos.

Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Si Hesus ang tunay na katotohanan! Si Hesus ang perpektong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay nag-aalok sa ating lahat ng kapatawaran at kaligtasan kung tatanggapin lamang natin ang Kanyang regalo sa atin (Juan 1:12), sa paniniwalang si Jesus ang Tagapagligtas na nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin – Kanyang mga kaibigan. Kung ilalagay mo ang iyong tiwala kay Jesus bilang iyong tanging Tagapagligtas, magkakaroon ka ng ganap na katiyakan ng walang hanggang kaligayahan sa langit. Patawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan, lilinisin ang iyong kaluluwa, babaguhin ang iyong espiritu, at bibigyan ka ng masaganang buhay sa mundong ito at walang hanggang kaligayahan sa kabilang mundo. Paano natin tatanggihan ang gayong mahalagang regalo? Paano natin tatalikuran ang Diyos na nagmahal sa atin ng sapat upang isakripisyo ang Kanyang sarili para sa atin?

Kung hindi ka sigurado sa iyong pinaniniwalaan, inaanyayahan ka naming sabihin ang sumusunod na panalangin sa Diyos; Diyos, tulungan mo akong malaman kung ano ang totoo. Tulungan mo akong malaman kung ano ang pagkakamali. Tulungan mo akong malaman kung ano ang tamang landas tungo sa kaligtasan. Palaging igagalang ng Diyos ang gayong panalangin.

Kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Tagapagligtas, kausapin mo lang ang Diyos, pasalita man o tahimik, at sabihin sa Kanya na tinatanggap mo ang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kung nais mong sabihin ng isang panalangin, narito ang isang halimbawa: Diyos, salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa pagsasakripisyo mo para sa akin. Salamat sa pagbibigay para sa aking kapatawaran at kaligtasan. Tinatanggap ko ang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus. Tinatanggap ko si Hesus bilang aking Tagapagligtas. Amen!

Nakagawa ka na ba ng desisyon na magtiwala kay Jesus bilang iyong Tagapagligtas dahil sa nabasa mo dito ngayon? Kung gayon, mangyaring mag-click sa I have accepted Christ today button sa ibaba.

Kung mayroon kang anumang mga tanong, pakigamit ang form ng tanong sa aming pahina na Nasasagot sa Mga Tanong sa Bibliya.Top