Paano naging mas mabuti ang hain ni Jesus kaysa sa mga hain ng Levita?

Paano naging mas mabuti ang hain ni Jesus kaysa sa mga hain ng Levita?

Ang sistema ng paghahain ng mga Levita ay mabuti, ngunit mayroon itong ilang malalaking depekto. Una, ito ay epektibo lamang para sa mga taong perpekto sa pisikal. Kung ang isang tao ay may dungis o deformity, hindi sila karapat-dapat na lumahok. Pangalawa, ang sistema ay nakadepende sa personal na kabanalan ng pari–kung siya ay marumi, ang mga sakripisyong inialay niya ay marumi rin. Ikatlo, ang sistema ay maaari lamang isagawa sa Banal na Templo–kung ito ay nawasak, tulad noong 70 AD, maaaring wala nang mga sakripisyo. Ang sakripisyo ni Jesus ay nalulutas ang lahat ng mga problemang ito. Una, ito ay magagamit sa lahat–walang mga pisikal na kinakailangan. Ikalawa, hindi ito nakadepende sa personal na kabanalan ng pari–ang sakripisyo ni Jesus ay perpekto, at kaya kahit sino ay maaaring mag-alay nito. Pangatlo, maaari itong isagawa kahit saan–kahit na sirain ang Templo, maaari pa rin nating ialay ang sakripisyo ni Hesus.

Sagot

Ang buong aklat ng Hebreo ay tumatalakay sa mga paraan na ang Bagong Tipan kay Kristo ay mas mabuti kaysa sa Lumang Tipan at ang Batas na ibinigay ni Moises. Ang ilang punto mula sa Hebreo ay magsisilbing paglalarawan kung bakit mas mabuti ang hain ni Jesus kaysa sa mga hain ng Levita.Ang mga saserdoteng Levita ay naging mga saserdote dahil lamang sa kanilang angkan—sila ay isinilang sa linya ng mga saserdote. Si Jesus, gayunpaman, ay pinili ng Diyos na maging pari dahil sa Kanyang mga personal na kwalipikasyon (Hebreo 7:11–22).Maraming mga saserdoteng Levita dahil patuloy silang namamatay at kailangang palitan. Si Jesus, gayunpaman, ay nabubuhay magpakailanman at magpapatuloy na maglilingkod bilang saserdote magpakailanman, hindi mapapalitan (Hebreo 7:23–25).

Ang mga saserdoteng Levita ay kailangang mag-alay muna ng mga hain para sa kanilang sariling mga kasalanan at pagkatapos ay para sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay walang kasalanan at hindi kailangang mag-alay ng hain para sa Kanyang sarili (Hebreo 7:26–27).Ang mga saserdoteng Levita ay naglingkod sa isang makalupang kapaligiran, samantalang si Jesus ay naglilingkod sa isang makalangit na kapaligiran (Mga Hebreo 8:1–5).

Ang mga saserdoteng Levita ay naglingkod sa ilalim ng Lumang Tipan, samantalang si Jesus ay naglilingkod sa ilalim ng Bagong Tipan. Ang katotohanan na pinalitan ng Diyos ang Luma ng Bago ay katibayan na ang Bago ay mas mabuti at ang Luma ay tiyak na may ilang mga pagkukulang (Hebreo 8:6–13).

Ang mga saserdoteng Levita ay pumasok sa makalupang Kabanal-banalang Lugar isang beses lamang bawat taon na may dugo ng isang hain na hayop. Si Jesus ay pumasok sa makalangit na Kabanal-banalang Lugar na may pag-aalay ng Kanyang sariling dugo, at naroon pa rin Siya na naglilingkod para sa atin (Hebreo 9:11–24).

Ang mga saserdoteng Levita ay kailangang maghandog nang paulit-ulit. Ito ay nagpapakita ng likas na kahinaan ng kanilang mga sakripisyo. Si Hesus ay gumawa ng isang sakripisyo para sa lahat ng kasalanan para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ang mga hain ng Levita ay mga di-sakdal na tagapagpahiwatig lamang sa pinakahuling hain ni Kristo. Kung sila ay naging sapat sa kanilang sarili, hindi na sila mauulit. Imposibleng talagang alisin ng dugo ng mga toro at kambing ang kasalanan (Hebreo 9:25–10:4).

Sa buod, Araw-araw bawat pari ay nakatayo at gumaganap ng kanyang mga tungkulin sa relihiyon; paulit-ulit siyang nag-aalay ng parehong mga hain, na hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang ang saserdoteng ito ay naghandog magpakailanman ng isang hain para sa mga kasalanan, siya ay naupo sa kanan ng Diyos, at mula noon ay hinihintay niya ang kanyang mga kaaway na gawing tuntungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang hain ay ginawa niyang sakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal (Hebreo 10:11–14).

Kahit na pagkatapos na maghain ang mga saserdoteng Levita, ang daan papasok sa Dakong Kabanal-banalan ay barado pa rin. Ang mataas na saserdote ay maaari lamang pumasok nang isang beses bawat taon, at ang ibang mga pari at ang mga tao sa pangkalahatan ay maaaring pumasok hindi kailanman magsipasok kayo. Gayunpaman, dahil sa paghahain ni Kristo, may pagtitiwala tayong makapasok sa Dakong Kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng isang bago at buhay na daan na binuksan para sa atin sa tabing, sa makatuwid baga'y ang kaniyang katawan (Hebreo 10:19). –20). Itinala ng mga ebanghelyo na sa pagkamatay ni Hesus ang kurtina sa templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba (Mateo 27:51), na nagpapahiwatig na ang mga tao ay maaaring magkaroon ng direktang paglapit sa Diyos.

Sa madaling salita, ang sakripisyo ni Jesus ay mas mabuti kaysa sa mga Levitical na mga sakripisyo dahil ang sakripisyo ni Jesus ay ginawa kung ano ang mga Levitical na mga hain ay ginawang posible ang kapatawaran ng mga kasalanan, minsan at magpakailanman, na may isang sakripisyo na hindi na mauulit.Top