Paano dapat malasin ng mga Kristiyano ang mga sandata ng malawakang pagpuksa?

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang mga sandata ng malawakang pagkawasak / mga sandatang nuklear?

Dapat tingnan ng mga Kristiyano ang mga sandata ng malawakang pagpuksa nang may malalim na pag-iingat at pananagutan. Ang mga armas na ito ay may potensyal na pumatay ng malaking bilang ng mga tao sa napakaikling panahon, at dapat lamang itong gamitin bilang huling paraan.

Sagot

Ang mga armas ng mass destruction (WMD) ngayon ay may kakayahang magdulot ng milyun-milyong pagkamatay sa loob ng ilang segundo. May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa kung paano natin dapat tingnan ang mga sandatang ito?Una, ang teknolohiya ay bago, ngunit ang huling resulta ng digmaan ay hindi. Ang layunin ng paggamit ng gayong mga sandata ay magdulot ng maraming kamatayan, at ang kamatayan ay isang bagay na madalas na tinatalakay sa Kasulatan. Ang kamatayan sa konteksto ng digmaan ay madalas na napapansin, lalo na sa Lumang Tipan. Ang kapayapaan ay karaniwang kanais-nais, ngunit ang kamatayan sa digmaan ay isang kapus-palad na katotohanan ng buhay para sa marami sa kasaysayan ng Bibliya. Sa buong Bibliya mayroon tayong matingkad na larawan ng mga barbaridad ng digmaan, kabilang ang tahasang pagpatay ng lahi (Josue 6:17–21; 1 Samuel 15:2–3).Sa panahon ng kapighatian, ang apat na mangangabayo ng apocalypse ay sasakay upang manakop, maghirap, at pumatay (Apocalipsis 6:1–8). Kasabay ng digmaan ay hindi lamang alitan at poot kundi pati na rin ang sakuna sa ekonomiya, sakit, at laganap na kamatayan.

Sa mundong puno ng kasalanan, poot, at kasamaan (Roma 3:10–18), hindi maiiwasan ang digmaan. Sa ating moderno, advanced na teknolohiya sa mundo, kasama sa digmaan ang banta ng mga WMD. Bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat hangarin ang digmaan (Mateo 5:9). Kasabay nito, dapat nating tanggapin ang katotohanan na binigyan ng Diyos ang ating pamahalaan ng awtoridad na magsagawa ng katarungan sa pamamagitan ng espada (Roma 13:1; cf. 1 Pedro 2:13). Ang mga pamahalaan ay may pananagutan din na itinalaga ng Diyos na protektahan ang kanilang mga mamamayan. Kung minsan ang pagbibigay ng hustisya at pagprotekta laban sa agresyon ay kasama pa nga ang paggawa at paggamit ng mga sandata ng malawakang pagsira.Pangalawa, ang mga mananampalataya ay inuutusan na itaguyod ang kapayapaan. Ang Awit 34:14 ay nagpapayo, Lumayo sa masama at gumawa ng mabuti; hanapin ang kapayapaan at ituloy ito. Ang pagkakaroon ng sapat na sandata ay isang susi sa pagpapanatili ng kapayapaan. Si Haring Solomon, sa panahon ng kapayapaan, ay nag-ingat ng 1,400 karwahe at 12,000 kabayong pandigma bilang karagdagan sa kanyang infantry (1 Hari 10:26). Tinawag tayo na itaguyod ang kapayapaan hangga't maaari, gayunpaman, kinikilala din natin ang prinsipyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas; ang pagkakaroon ng mga sandata ng malawakang pagwasak—sa mga kanang kamay—ay maaaring maging hadlang sa digmaan.

Pangatlo, ang mga mananampalataya ay hindi kailangang mamuhay sa takot sa mga sandata ng malawakang pagkawasak. Sa kanyang paglalarawan ng pagdagit ni Kristo sa mga mananampalataya, nagtapos si Pablo, Pasiglahin ang isa't isa sa mga salitang ito (1 Tesalonica 5:18). Inaasahan natin ang kawalang-hanggan kasama ng Panginoon at hindi kailangang mamuhay sa takot sa mga sandata ng mundong ito.

Ikaapat, sa mga demokratikong lipunan ay magagamit ng mga mananampalataya ang kanilang mga boses para sa kabutihan. Sinasabi sa Kawikaan 31:8–9, Magsalita para sa mga hindi makapagsalita para sa kanilang sarili, para sa mga karapatan ng lahat ng naghihikahos. Magsalita at humatol nang patas; ipagtanggol ang karapatan ng mahihirap at nangangailangan. Sa abot ng ating makakaya, maaari tayong tumulong na maibsan ang mga nasawi sa digmaan at tumulong sa mga naapektuhan ng paggamit ng mga sandata ng malawakang pagsira.

Ikalima, ang panalangin ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sandata ng malawakang pagkawasak. Sa huli, kontrolado ng Diyos ang kakayahan ng mga tao na gumamit ng mga sandata ng malawakang pagpuksa. Ang ating mga panalangin ay nagsisilbi sa makapangyarihang paraan upang baguhin ang takbo ng kasaysayan (tingnan sa Santiago 5:16). Ang ilan ay nagtitiwala sa mga karwahe at ang ilan sa mga kabayo [at ang ilan sa mga WMD], ngunit kami ay nagtitiwala sa pangalan ng PANGINOON na aming Diyos (Awit 20:7).Top