Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa pagkamatay ng masasamang tao?

Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa pagkamatay ng masasamang tao? SagotMadalas na iniisip ng mga Kristiyano kung ano ang dapat nilang maramdaman kapag namatay ang isang masamang tao. Halimbawa, sa pagkamatay ni Kim Jong Il, Osama bin Laden, o kahit sa kasaysayan sa pagkamatay ni Hitler, dapat ba tayong magsaya/magdiwang? Kapansin-pansin, ang mga may-akda ng Bibliya ay tila nakipaglaban din sa isyung ito, na may iba't ibang mga pananaw na ipinakita sa iba't ibang mga sipi.Una, nariyan ang Ezekiel 18:23, ‘Tulad ng buhay ko,’ ang sabi ng Panginoong Diyos, ‘Hindi ako nalulugod sa kamatayan ng masama, kundi sa halip ay talikuran nila ang kanilang mga lakad at mabuhay.’ Maliwanag, natutuwa ang Diyos. hindi nalulugod sa pagkamatay ng masasamang tao. Bakit ito? Bakit hindi nalulugod ang isang banal at matuwid na Diyos sa masasamang tao na tumanggap ng parusang nararapat sa kanila? Sa huli, ang sagot ay dapat na alam ng Diyos ang walang hanggang tadhana ng masasamang tao. Alam ng Diyos kung gaano kakila-kilabot ang kawalang-hanggan sa lawa ng apoy. Katulad ng Ezekiel 18:23, sinasabi ng 2 Pedro 3:9 na hindi ibig ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay magsisi. Kaya, sa mga tuntunin ng walang hanggang tadhana ng masasamang tao, hindi, hindi tayo dapat magalak sa kanilang walang hanggang pagkamatay. Ang impiyerno ay talagang kakila-kilabot na hindi tayo dapat magsaya kapag may pumunta doon.

Pangalawa, nariyan ang Kawikaan 11:10, Kapag ang matuwid ay umuunlad, ang lungsod ay nagagalak; kapag ang masama ay namamatay, may hiyawan ng kagalakan. Ito ay tila nagsasalita tungkol sa pagkamatay ng masasamang tao sa isang makalupang/temporal na kahulugan. Kapag mas kaunti ang masasamang tao sa mundo, ang mundo ay isang mas magandang lugar. Maaari tayong magsaya kapag naibigay ang hustisya, kapag natalo ang kasamaan. Ang isang mass murderer na inalis sa mundo ay isang magandang bagay. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga pamahalaan (at ang militar) bilang mga instrumento ng paghatol laban sa kasamaan. Kapag ang masasamang tao ay pinapatay, maging sa sistema ng hudisyal sa pamamagitan ng parusang kamatayan, o kung sa pamamagitan ng militar na paraan, ito ay ang katarungan ng Diyos na naisasakatuparan (Roma 13:1-7). Para sa paggawa ng katarungan, at para sa masasamang tao na inalis sa mundong ito, oo, maaari tayong magalak.Marami pang ibang kasulatan na maaaring talakayin (Deuteronomio 32:43; Job 31:29; Awit 58:10; Kawikaan 17:5, 24:17-18; Jeremias 11:20; Ezekiel 33:11), ngunit Ezekiel 18 :23 at Kawikaan 11:10 ay malamang na sapat upang tulungan tayong makamit ang mahirap na balanseng ito sa Bibliya. Oo, maaari tayong magsaya kapag natalo ang kasamaan, kahit na kasama pa rito ang pagkamatay ng masasamang tao. Ang pag-alis sa mundo ng masasamang tao ay isang magandang bagay. Kasabay nito, hindi tayo dapat magsaya sa walang hanggang paghatol sa masasamang tao. Hindi ninanais ng Diyos na ang masasamang tao ay manatili ng walang hanggan sa lawa ng apoy, at tiyak na hindi Siya nagagalak kapag sila ay pumunta doon. Hindi rin dapat tayo.

Top