Paano dapat tumugon ang isang Kristiyano sa pag-uusig?

Paano dapat tumugon ang isang Kristiyano sa pag-uusig? SagotWalang alinlangan na ang pag-uusig ay isang malinaw na katotohanan ng pamumuhay ng Kristiyanong buhay. Ang pag-uusig ng mga Kristiyano ay dapat asahan: ang apostol na si Pablo ay nagbabala na ang bawat isa na gustong mamuhay ng maka-Diyos na buhay kay Cristo Jesus ay pag-uusig (2 Timoteo 3:12). Sinabi ni Hesus na, kung inuusig nila Siya, uusigin din nila ang Kanyang mga tagasunod (Juan 15:20). Nilinaw ni Jesus na ang mga nasa sanlibutan ay mapopoot sa mga Kristiyano dahil ang sanlibutan ay napopoot kay Kristo. Kung ang mga Kristiyano ay katulad ng sanlibutan—walang kabuluhan, makalupa, mahilig sa laman, at bigay sa kasiyahan, kayamanan, at ambisyon—hindi tayo sasalungat ng mundo. Ngunit ang mga Kristiyano ay hindi kabilang sa mundo, kaya naman ang mundo ay nasangkot sa pag-uusig ng mga Kristiyano (tingnan ang Juan 15:18–19). Ang mga Kristiyano ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga prinsipyo mula sa mga prinsipyo ng mundo. Tayo ay hinihimok ng pag-ibig ng Diyos at kabanalan, habang ang mundo ay hinihimok ng pag-ibig ng kasalanan. Ang mismong pagkahiwalay natin sa mundo ang pumukaw sa poot ng mundo (1 Pedro 4:3–4).Dapat matutunan ng mga Kristiyano na kilalanin ang halaga ng pag-uusig at maging ang magsaya dito, hindi sa paraang papuri kundi tahimik at mapagkumbaba dahil ang pag-uusig ay may malaking espirituwal na halaga. Una, ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay nagpapahintulot sa kanila na makibahagi sa isang natatanging pakikisama sa Panginoon. Binalangkas ni Pablo ang ilang bagay na isinuko niya para sa kapakanan ni Kristo. Gayunpaman, ang gayong mga pagkalugi ay itinuring niyang basura (Filipos 3:8) o dumi (KJV) upang makabahagi siya sa pakikisama ng mga pagdurusa [ni Kristo] (Filipos 3:10). Itinuring pa nga ng marangal na apostol ang kanyang mga tanikala bilang isang biyaya (pabor) na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos (Filipos 1:7).

Pangalawa, sa lahat ng katotohanan, ang pag-uusig ng Kristiyano ay mabuti para sa mga mananampalataya. Ipinangatuwiran ni James na ang mga pagsubok ay sumusubok sa pananampalataya ng Kristiyano, nagkakaroon ng pagtitiis sa kanyang buhay, at tumutulong sa pagbuo ng kapanahunan (Santiago 1:2–4). Habang ang bakal ay pinainit sa pandayan, ang mga pagsubok at pag-uusig ay nagsisilbing palakasin ang katangian ng mga mananampalataya. Ang isang Kristiyanong magiliw na sumusuko sa pag-uusig ay nagpapakita na siya ay may mataas na kalidad kumpara sa kanyang mga kalaban (tingnan sa Hebreo 11:38). Madaling maging mapoot, ngunit ang pagiging katulad ni Cristo ay nagbubunga ng kabaitan at pagpapala sa harap ng masamang oposisyon. Sinabi ni Pedro tungkol kay Jesus, Nang ihagis nila ang kanilang mga insulto sa Kanya, hindi Siya gumanti; nang Siya ay nagdusa, hindi Siya gumawa ng pananakot. Sa halip, ipinagkatiwala Niya ang Kanyang sarili sa Kanya na humahatol nang makatarungan (1 Pedro 2:23).Ikatlo, ang Kristiyanong pag-uusig ay nagbibigay-daan sa mga mananampalataya na higit na pahalagahan ang suporta ng mga tunay na kaibigan. Maaaring pagsama-samahin ng hidwaan ang tapat na mga anak ng Diyos sa isang nakapagpapatibay at sumusuportang paraan na maaaring hindi nila alam. Ang paghihirap ay maaaring pasiglahin ang mga tao ng Panginoon tungo sa isang mas malaking pagpapasiya na mahalin at aliwin ang isa't isa at iangat ang isa't isa sa trono ng biyaya sa panalangin. Walang katulad ng isang hindi kasiya-siyang pangyayari na tutulong sa atin na maabot ang mas mataas na antas ng pag-ibig sa kapatid.Kahit na sa harap ng Kristiyanong pag-uusig, maaari tayong magpatuloy. Maaari tayong magpasalamat sa Diyos sa Kanyang biyaya at pasensya sa atin. Maaari tayong magpahayag ng pasasalamat para sa mga mahal natin sa Panginoon at nakikiisa sa atin sa panahon ng kagipitan. At maaari nating ipagdasal ang mga mag-aakusa, maling gumamit, o umaabuso sa atin (2 Corinto 11:24; Roma 10:1).

Top