Paano dapat makipag-ugnayan ang isang Kristiyano sa mga kaibigang di-Kristiyano?

Paano dapat makipag-ugnayan ang isang Kristiyano sa mga kaibigang di-Kristiyano? SagotAng isang Kristiyano ay dapat makipag-ugnayan sa mga kaibigang hindi Kristiyano sa parehong paraan na si Jesus ay nauugnay sa mga hindi sumunod sa Kanya. Maaari nating tingnan ang ilan sa mga paraan ng pakikipag-ugnayan ni Jesus sa mga tao at tularan Siya habang nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga kaibigang hindi Kristiyano:1. Si Jesus ay mabait, kahit na hindi Siya naiintindihan ng mga tao. Ang mga tao ay palaging nalilito kung sino si Jesus at kung bakit Siya ay nasa gitna nila. Ngunit ang Marcos 6:34 ay nakatala na, nang makita Niya ang isang malaking pulutong, nahabag Siya sa kanila, sapagkat sila ay parang mga tupang walang pastol. Kaya't nagsimula siyang magturo sa kanila ng maraming bagay. Hinamon Siya ng mayabang; Siya ay tumugon nang may kabaitan (Lucas 10:25–26). Inubos Siya ng nangangailangan; Siya ay tumugon nang may kabaitan (Lucas 8:43–48). Pinatay Siya ng mga sundalong Romano at mga relihiyosong panatiko; Siya ay tumugon nang may kabaitan (Lucas 23:34).

Si Jesus ay handa na hindi maunawaan, upang Siya ay magkaroon ng pasensya at kabaitan sa mga hindi Kristiyano habang ipinaliwanag Niya kung paano magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Kailangan nating tandaan na bilang Kanyang mga tagasunod, tayo rin, ay magkakamali. Binalaan tayo ni Hesus, Kung ang sanlibutan ay napopoot sa inyo, alam ninyo na ako ay kinapootan bago kayo nito (Juan 15:18). Kahit na kinasusuklaman o hindi nauunawaan, dapat tayong laging tumugon nang may kabaitan.2. Laging nagsasabi ng katotohanan si Jesus. Kahit na ang Kanyang buhay ay nakataya, si Jesus ay palaging nagsasabi ng katotohanan (Mateo 26:63–65). Kapag napapaligiran tayo ng mga hindi Kristiyano na hindi sumasamba sa Diyos o nanghahawakan sa ating mga pinahahalagahan, nakatutukso na manatiling tahimik o ikompromiso ang Kasulatan upang hindi masaktan. Minsan nakikita natin itong nangyayari sa mga sikat na Kristiyano kapag tinatanong sila tungkol sa homosexuality o abortion. Sa halip na manindigan nang matatag sa katotohanan ng Salita ng Diyos, ang ilan ay sumuko sa panggigipit ng mga kasamahan.Ang magnetic pull tungo sa pagpapasaya sa mga taong nasa paligid natin ay isang unibersal na problema ng tao. Ngunit, bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging asin at liwanag sa madilim at walang lasa na mundong ito (Mateo 5:13–16). Hindi natin dapat talunin ang mga tao gamit ang ating mga pananaw (tingnan ang numero 1, sa itaas), ngunit hindi rin natin dapat ikompromiso ang katotohanan. Sinabi ni Jesus kung ano ang kailangan sa sandaling ito anuman ang personal na gastos. Sinabi niya ang kailangan marinig ng mga tao. Kailangan din nating gawin iyon.3. Si Jesus ay hindi kailanman nawala ang Kanyang pagkakakilanlan. Bagama't napapaligiran ng mga hindi Kristiyano araw-araw, hindi pinahintulutan ni Jesus ang kultura o mga opinyon nito na baguhin ang Kanyang pagkakakilanlan. Maging si Satanas ay hindi Siya mayayanig (Mateo 4:1–10). Alam ni Jesus kung sino Siya at kung bakit Siya naririto. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging ligtas sa ating pagkakakilanlan kay Kristo upang kahit ang pinakamalakas na kalaban ay hindi tayo matitinag. Si Jesus ay kumakain, umiinom, at naglalakbay kasama ng mga di-Kristiyano araw-araw, ngunit hindi Niya isinasantabi ang Kanyang pagkakakilanlan bilang Anak ng Diyos at, samakatuwid, masasabi nang totoo, Lagi kong ginagawa ang nakalulugod [sa Ama] (Juan 8:29).

4. Alam ni Jesus ang Kanyang layunin (Marcos 1:38). Ang isang malaking banta sa ating sariling mga kaluluwa sa pakikipagkaibigan sa mga hindi Kristiyano ay madali nating makalimutan ang ating layunin. Ang mundo ay hindi katulad ng ating biblikal na mga halaga at sabik na ilayo tayo sa debosyon kay Kristo. Bagama't masisiyahan tayo sa pakikipagkaibigan sa mga hindi Kristiyano, dapat nating gawin ito nang may kamalayan na tayo ay mga mamamayan ng ibang kaharian. Naririto tayo bilang mga embahador para sa Hari (Efeso 2:19; Filipos 3:20; 2 Corinto 5:20). Maaari tayong makilahok sa mga aktibidad at pakikipag-ugnayan sa mga hindi naniniwala, ngunit sa isang punto lamang. Dapat tayong maging handa na magsabi ng magalang, Hindi, salamat, kapag hiniling na lumayo sa ating layunin. Maaaring hindi tuwirang kasalanan ang hinihikayat nating ituloy, ngunit marami pang ibang bagay ang maaaring makaakit sa atin mula sa dalisay na debosyon kay Kristo (2 Corinto 11:3). Ang materyalismo, sekular na pagtatasa, temporal na pagpapahalaga, paglilibang, paglilibang: lahat ay maaaring magbanta o magpabagsak sa hangarin ng isang Kristiyano. Kapag itinuon natin ang ating mga mata sa premyo—gaya ng ginawa ni Jesus—ang ating pakikipag-ugnayan sa mga hindi Kristiyano ay maaaring maging kasiya-siya at mabunga para sa kanila at sa atin (Hebreo 12:1–2).

5. Si Jesus ay mapili sa Kanyang pinakamalapit na mga kasama. Sa kabila ng katotohanang patuloy na nakipag-ugnayan si Jesus sa mga hindi mananampalataya, inilaan Niya ang Kanyang pinakamatalik na kaugnayan sa Kanyang mga piniling disipulo. Maging sa mga disipulo, pumili Siya ng tatlo—sina Pedro, Santiago, at Juan—upang ibahagi ang pinaka-pribado na mga panahon sa Kanyang buhay. Ang tatlong iyon lamang ang nakasaksi sa Kanyang pagbabagong-anyo (Mateo 17:1–9). Ang tatlong iyon ang sumama sa Kanya sa Halamanan ng Getsemani noong gabi ng pagdakip sa Kanya (Marcos 14:33–34). Ang modelong ibinigay sa atin ni Jesus ay ang piling pagpapalagayang-loob sa mga relasyon. Bagama't dapat tayong maging mabait sa lahat, naglilingkod sa anumang paraan na magagawa natin, dapat tayong mag-ingat sa mga pinahihintulutan nating makalapit sa atin. Malaki ang impluwensya ng ating malalapit na kaibigan at maakay ang ating mga puso palayo sa plano ng Diyos para sa ating buhay.

Kung kailangang mag-ingat si Jesus sa mga pinahintulutan Niyang lumapit sa Kanya, dapat din tayong mag-ingat. Kailangan nating hanapin ang mga taong kapareho natin ng pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon, na inaalala na tayo ang templo ng buhay na Diyos (tingnan sa 2 Mga Taga-Corinto 6:14–16). Maaari nating mahalin at paglingkuran ang ating mga kaibigang hindi Kristiyano bilang isang paraan ng paggalang sa Diyos at pagpapakita kung gaano din sila kamahal ng Diyos.Top