Gaano katagal si Joseph sa bilangguan?

Gaano katagal si Joseph sa bilangguan? SagotHindi espesipikong binanggit ng Bibliya kung gaano katagal nakakulong si Jose sa Ehipto, bagaman maaaring mahinuha ang pangkalahatang timeline batay sa impormasyong ibinigay sa Kasulatan. Matapos ibenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismaelita at dalhin sa Ehipto, si Jose ay binili ni Potiphar, ang kapitan ng bantay, at inilagay sa kanyang paglilingkod (Genesis 37:28; 39:1). Lumipas ang hindi tiyak na tagal ng panahon, at si Jose ang pinamahalaan sa lahat ng bagay sa bahay ni Potiphar (Genesis 39:2–6). Sa panahong ito, sinubukan ng asawa ni Potipar na akitin si Jose; nang tumanggi siya, inakusahan siya ng babae na gumagawa ng hindi gustong seksuwal na pagnanasa, at ipinakulong ni Potiphar si Jose (Genesis 39:7–20).Si Joseph ay nasa bilangguan ng sapat na panahon para mangyari ang ilang bagay: nakakuha siya ng pabor sa mga mata ng warden ng bilangguan, siya ang inilagay na namamahala sa bilangguan (Genesis 39:20–23), at nakilala niya ang katiwala at panadero ng pharaoh at binigyang-kahulugan ang kanilang mga panaginip. (Genesis 40). Tatlong araw pagkatapos magbigay ng interpretasyon si Jose, ang katiwala ng kopa ay naibalik at ang panadero ay pinatay. Pagkatapos nito, lumipas ang dalawang buong taon, at si Jose ay nasa bilangguan pa rin (Genesis 40:23–41:1).

Sinasabi ng banal na kasulatan na si Jose ay 17 taong gulang nang ibenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga Ismaelita (Genesis 37:2). Sa oras na siya ay pinalaya mula sa bilangguan at hinirang bilang pinuno ng Ehipto, si Jose ay 30 taong gulang na (Genesis 41:46). Samakatuwid, labintatlong taon ang lumipas mula nang ipagbili si Joseph ng kanyang mga kapatid hanggang sa oras na umalis siya sa bilangguan. Ilan sa mga panahong iyon, si Jose ay nasa paglilingkod kay Potiphar bago siya maling akusahan ng asawa ni Potiphar; the rest of the time, nasa kulungan siya.Isinulat ng ilang komentaristang Judio na si Jose ay nabilanggo ng labindalawang taon, na isang taon lamang sa paglilingkod kay Potipar. Itinuturo ng mga komentaristang ito ang apokripal na Aklat ni Jasher bilang katibayan: At narinig ni Potiphar ang kanilang mga salita, at inilagay niya siya sa bahay ng bilangguan, ang lugar kung saan nakakulong ang mga bilanggo ng hari, at si Jose ay nasa bahay ng pagkakulong ng labindalawang taon (Aklat ni Jasher 44:76). Posible na si Joseph ay nasa bilangguan ng labindalawang taon, ngunit posible rin na siya ay nasa bilangguan ng mas kaunting oras. Kulang lang ang biblikal na ebidensya para maging konklusibo.Ginamit ng Diyos ang mga pagsubok na dinanas ni Jose para magkaroon ng magandang bagay: ang pagliligtas ng maraming buhay, kasama na ang mga kapatid niya na labis na napopoot sa kanya (Genesis 50:20). Marami tayong matututuhan sa matiyagang pagtitiis ni Jose sa mga paghihirap na naranasan niya sa Ehipto at magtiwala na ginagamit ng Diyos ang lahat ng sitwasyon para sa Kanya at sa ating ikabubuti (tingnan ang Mga Taga Roma 8:28).

Top